งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Deep Low & Tropical Storm. Deep Low & Tropical Storm ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Deep Low & Tropical Storm. Deep Low & Tropical Storm ( ต่อ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Deep Low & Tropical Storm

2 Deep Low & Tropical Storm ( ต่อ )

3

4

5

6 Trough Low from Andaman Sea ( ต่อ ) สมมติฐาน อุณหภูมิระดับน้ำทะเล มีค่าสูงกว่า ปกติ Sea Surface Temperature (SST) above normal

7 Sea Surface Temperature (SST)

8 Sea Surface Temperature (SST) ( ต่อ )

9

10

11

12 Sea Surface Temperature (SST) Outgoing Longwave Radiation (OLR)

13 หลักการ : บริเวณที่มีอุณหภูมิน้ำทะเล สูง ทำให้เกิดการยกตัวของอากาศใน แนวตั้งมากขึ้น บรรยากาศจะได้รับ ความชื้นสูง เมฆก่อตัวได้ดี ทำให้การ แผ่รังสีออกมาได้น้อย เนื่องจากเมฆ ดูดซับรังสีเอาไว้ไม่ให้ออกไปสู่ บรรยากาศได้ง่ายขึ้น

14 Outgoing Longwave Radiation ( ต่อ )

15 Drier-than- normal conditions, positive OLR anomalies (yellow/red shading) Wetter-than- normal conditions, negative OLR anomalies (blue shading)

16 เหตุ : บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวเบ งกอล มีค่าอุณหภูมิระดับน้ำทะเลสูง กว่าค่าปกติ ผล : บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวเบ งกอล มีค่าการแผ่รังสีคลื่นยาวออก ไปสู่บรรยากาศน้อย เกิดเมฆยกตัวใน แนวตั้ง อากาศมีความชื้นสูง Outgoing Longwave Radiation ( ต่อ )

17 การมาล่าช้าของอากาศ หนาว สาเหตุ – Trough Low from Andaman Sea – Polar Front Jet Stream – Easterly Wind

18 Polar Front Jet Stream เหตุ : Polar Front Jet Stream เป็น ตัวการที่ทำให้บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่ไปทาง ตะวันออกได้เร็วขึ้น ผล : บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล อากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกและไม่แผ่ลง มาปกคลุมบริเวณประเทศไทยได้อย่าง เต็มที่

19 Polar Front Jet Stream ( ต่อ ) Animation

20 การมาล่าช้าของอากาศ หนาว สาเหตุ – Trough Low from Andaman Sea – Polar Front Jet Stream – Easterly Wind

21 Easterly Wind เหตุ : บริเวณความกดอากาศสูงหรือ มวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชน จีน เคลื่อนที่ไปทางตะวันออกสู่ มหาสมุทรแปซิฟิก ( ด้วยอิทธิพลของ Polar Front Jet Stream) ทำให้เกิดลม ฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย ผล : ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลม ฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้ได้รับ ความชื้นจากทะเลจีนใต้มากขึ้น จึง ส่งผลให้อุณหภูมิไม่ลดลงมาก

22 Easterly Wind ( ต่อ )

23

24 ข้อสังเกตสภาพอากาศ แปรปรวน ๑. การล่าช้าของอากาศหนาวในปีนี้ ๒. แนวโน้มฤดูหนาวในปีนี้ ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ) ๓. สรุป

25 แนวโน้มฤดูหนาวในปีนี้ ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ) ตามคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าฤดูหนาวในปีนี้ อุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกติ

26 แนวโน้มฤดูหนาวในปีนี้ ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ )

27

28

29

30 ต่ำกว่าค่า ปกติ ใกล้เคียง ค่าปกติ สูงกว่าค่า ปกติ - 1.5 ° - 0.8 ° - 0.5 ° - 0.2 ° ±0 ° +0.2° +0. 5° +0. 8° +1. 5° TMD CPC ECM WF BCC

31 แนวโน้มฤดูหนาวในปีนี้ ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ) แผนกภูมิอากาศ กขอ. คปอ. ขอ คาดหมายแนวโน้มฤดูหนาวในปีนี้ ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ) - อุณหภูมิใกล้เคียงค่าปกติ ถึง สูงกว่า ค่าปกติเล็กน้อย - สิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ตามปกติ - กรณีเกิดสภาพอากาศหนาวเย็น หลังจากกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้น ไป คาดว่าตัวการสำคัญคือ Westerly ซึ่งทางแผนกภูมิอากาศจะติดตามเป็น ระยะๆ

32 ข้อสังเกตสภาพอากาศ แปรปรวน ๑. การล่าช้าของอากาศหนาวในปีนี้ ๒. แนวโน้มฤดูหนาวในปีนี้ ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ) ๓. สรุป

33 สรุป – การล่าช้าของอากาศหนาวในปีนี้ เกิดจาก ๓ ตัวการหลักๆ ได้แก่ Trough Low from Andaman Sea Polar Front Jet Stream Easterly Wind

34 สรุป ( ต่อ ) – แนวโน้มฤดูหนาวในปีนี้ ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ) อุณหภูมิใกล้เคียงค่าปกติ ถึง สูง กว่าค่าปกติเล็กน้อย ความยาวนานตามระยะปกติของ ฤดูกาล Westerly จะเป็นตัวการหลักใน การยืดระยะเวลา

35


ดาวน์โหลด ppt Deep Low & Tropical Storm. Deep Low & Tropical Storm ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google