งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One-way หรือ Simple) เป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว คือการส่งข้อมูลไป ในทางเดียว เช่น การกระจายเสียงวิทยุ การแพร่ภาพทางโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One-way หรือ Simple) เป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว คือการส่งข้อมูลไป ในทางเดียว เช่น การกระจายเสียงวิทยุ การแพร่ภาพทางโทรทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One-way หรือ Simple) เป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว คือการส่งข้อมูลไป ในทางเดียว เช่น การกระจายเสียงวิทยุ การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล ผู้ส่งผู้รับ

2 2. แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์ (Half-Duplex) เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและรับข้อมูลไปมา จะ ทำในเวลาเดียวกันไม่ได้ เช่น การสื่อสารวิทยุ คือต้องพูดสลับกันพูด รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล ผู้ส่งผู้รับ

3 3. แบบทางคู่หรือเต็มดูเพล็กซ์ (Full-Duplex) เป็นการส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อม กันในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีนี้ทำให้การทำงานเร็วขึ้นมาก เช่น การพูดโทรศัพท์ รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล ผู้ส่งผู้รับ

4

5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการ สื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากร ของระบบร่วมกันในเครือข่ายนั้น เครือข่ายคอมพิวเตอร์

6 1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. ตัวกลางนำข้อมูล (Media) องค์ประกอบของเครือข่าย

7 1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ก. การ์ด LAN เป็นการ์ดที่ต่อเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ดังนั้นจะมีช่องสำหรับเสียบสาย เคเบิลแบบใดแบบหนึ่ง องค์ประกอบของเครือข่าย

8 ข. Hub ทำหน้าที่เปรียบศูนย์กลางที่ กระจายข้อมูล ใช้ในการต่อแลนแบบดาว พอร์ต มีจำนวนแตกต่างกัน เช่น 5,8,10,16,24 สาย ทั้งหมดของทุกเครื่องจะถูกนำมารวมกันไว้ที่ เครื่องเดียวกัน

9 2. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นโปรแกรมควบคุมระบบที่มีความสามารถ ทำงานกับเครือข่าย เช่น Windows, Linux รวมถึงโปรแกรมสำหรับจัดการ สื่อสาร ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

10 3. ตัวกลางนำข้อมูล (Media) ก.สาย คู่บิดเกลียว (twisted pair) สายคู่บิดเกลียวแต่ละคู่สายที่เป็น ทองแดงจะถูกพันกันตามมาตรฐานเพื่อลดการ รบกวน จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สาย ข้างเคียงภายในเคเบิลเดียวกันหรือจาก ภายนอก เนื่องจากสายคู่บิดเกลียวนี้ยอมให้ สัญญาณไฟฟ้าความถี่สูงผ่าน

11 ข. สายโคแอกเชียล (coaxial) เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยว เป็นแกนกลางและมีสายทองแดงถักล้อมรอบ เป็นตัว กั้นสัญญาณรบกวนอยู่ด้านนอก ลักษณะ ของสายเป็นแบบกลมและใช้สำหรับสัญญาณ ความถี่สูงสายโคแอกเชียลที่ใช้ในระบบ เครือข่ายมีหลายแบบตามคุณลักษณะทางด้าน ความต้านทานของสาย

12 ค. เส้นใยแก้วนำแสง (fiber optic) เป็นสายที่ใช้แสงความถี่สูงวิ่งไปตามเส้น ใยแก้ว สายสัญญาณชนิดนี้สามารถนำข้อมูล ได้ มาก เช่นสามารถส่งได้ถึงกว่าพันล้านบิตต่อ วินาทีและใช้ได้ในระยะทางที่ ไกล เส้นใยนำแสงมักใช้เป็นสายรับส่งข้อมูล หลักสำหรับเครือข่าย

13 1. ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณที่ไม่ไกลเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร หรือภายในองค์กรที่มีระยะทางไม่ไกล มากนัก ลักษณะสำคัญของเครือข่ายแลน คือ อุปกรณ์ ที่ประกอบภายในเครือข่ายสามารถส่งรับสัญญาณกัน ด้วยความเร็วสูงมาก เครือข่าย LAN ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

14 2. ระบบเครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN) การเชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็น เครือข่ายขนาดกลาง ที่มีระยะทางการเชื่อมต่อ ไกลกว่า ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) แต่ ระยะทางยังคงใกล้กว่าระบบ WAN (Wide Area Network) ได้แก่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ กันภายในเมืองเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกัน ใน เขตเดียวกัน เครือข่าย แมน (MAN)

15 3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (wide Area Network : WAN) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบ คอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เช่น เชื่อมโยงระหว่าง จังหวัด ระหว่างประเทศ เครือข่ายแวนเชื่อมระยะ ทางไกลมาก จึงมีความเร็วในการสื่อสารไม่สูง เนื่องจากจะมีสัญญาณรบกวนในสาย เครือ ข่ายแวน เป็นเครือข่ายที่ทำให้เครือข่ายแลนหลายๆ เครือข่าย เชื่อมถึงกันได้ เครือข่าย WAN

16 การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย สำนักงานอัตโนมัติ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt 1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One-way หรือ Simple) เป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว คือการส่งข้อมูลไป ในทางเดียว เช่น การกระจายเสียงวิทยุ การแพร่ภาพทางโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google