งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล
1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One-way หรือ Simple) เป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว คือการส่งข้อมูลไปในทางเดียว เช่น การกระจายเสียงวิทยุ การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ ผู้ส่ง ผู้รับ

2 รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล
2. แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์ (Half-Duplex) เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและรับข้อมูลไปมา จะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้ เช่น การสื่อสารวิทยุ คือต้องพูดสลับกันพูด ผู้ส่ง ผู้รับ

3 รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล
3. แบบทางคู่หรือเต็มดูเพล็กซ์ (Full-Duplex) เป็นการส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีนี้ทำให้การทำงานเร็วขึ้นมาก เช่น การพูดโทรศัพท์ ผู้ส่ง ผู้รับ

4

5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกันในเครือข่ายนั้น

6 องค์ประกอบของเครือข่าย
1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. ตัวกลางนำข้อมูล (Media)

7 องค์ประกอบของเครือข่าย
1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ก. การ์ด LAN เป็นการ์ดที่ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจะมีช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลแบบใดแบบหนึ่ง

8 ข. Hub ทำหน้าที่เปรียบศูนย์กลางที่กระจายข้อมูล ใช้ในการต่อแลนแบบดาว พอร์ตมีจำนวนแตกต่างกัน เช่น 5,8,10,16,24 สายทั้งหมดของทุกเครื่องจะถูกนำมารวมกันไว้ที่เครื่องเดียวกัน

9 2. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นโปรแกรมควบคุมระบบที่มีความสามารถทำงานกับเครือข่าย เช่น Windows, Linux รวมถึงโปรแกรมสำหรับจัดการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

10 3. ตัวกลางนำข้อมูล (Media)
สาย คู่บิดเกลียว (twisted pair) สายคู่บิดเกลียวแต่ละคู่สายที่เป็นทองแดงจะถูกพันกันตามมาตรฐานเพื่อลดการรบกวน จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในเคเบิลเดียวกันหรือจากภายนอก เนื่องจากสายคู่บิดเกลียวนี้ยอมให้สัญญาณไฟฟ้าความถี่สูงผ่าน

11 ข. สายโคแอกเชียล (coaxial)
เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลางและมีสายทองแดงถักล้อมรอบเป็นตัว กั้นสัญญาณรบกวนอยู่ด้านนอก ลักษณะของสายเป็นแบบกลมและใช้สำหรับสัญญาณความถี่สูงสายโคแอกเชียลที่ใช้ในระบบเครือข่ายมีหลายแบบตามคุณลักษณะทางด้าน ความต้านทานของสาย

12 ค. เส้นใยแก้วนำแสง (fiber optic)
เป็นสายที่ใช้แสงความถี่สูงวิ่งไปตามเส้นใยแก้ว สายสัญญาณชนิดนี้สามารถนำข้อมูล ได้มาก  เช่นสามารถส่งได้ถึงกว่าพันล้านบิตต่อวินาทีและใช้ได้ในระยะทางที่ ไกล เส้นใยนำแสงมักใช้เป็นสายรับส่งข้อมูลหลักสำหรับเครือข่าย

13 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณที่ไม่ไกลเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร หรือภายในองค์กรที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก ลักษณะสำคัญของเครือข่ายแลน คือ อุปกรณ์ที่ประกอบภายในเครือข่ายสามารถส่งรับสัญญาณกันด้วยความเร็วสูงมาก เครือข่าย LAN

14 2. ระบบเครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)
การเชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์  เป็นเครือข่ายขนาดกลาง ที่มีระยะทางการเชื่อมต่อไกลกว่า ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) แต่ระยะทางยังคงใกล้กว่าระบบ WAN (Wide Area Network) ได้แก่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกันภายในเมืองเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกัน ในเขตเดียวกัน เครือข่ายแมน (MAN)

15 3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (wide Area Network : WAN)
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เช่น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด  ระหว่างประเทศ เครือข่ายแวนเชื่อมระยะทางไกลมาก จึงมีความเร็วในการสื่อสารไม่สูง เนื่องจากจะมีสัญญาณรบกวนในสาย เครือ ข่ายแวน เป็นเครือข่ายที่ทำให้เครือข่ายแลนหลายๆ เครือข่ายเชื่อมถึงกันได้ เครือข่าย WAN

16 ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์   การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย สำนักงานอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google