งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี ADSL แยกความถี่ ออกเป็นสองช่องสัญญาณ สำหรับ โทรศัพท์ (VOICE) และสำหรับการ รับส่งข้อมูล (DATA) จึงทำให้สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี ADSL แยกความถี่ ออกเป็นสองช่องสัญญาณ สำหรับ โทรศัพท์ (VOICE) และสำหรับการ รับส่งข้อมูล (DATA) จึงทำให้สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคโนโลยี ADSL แยกความถี่ ออกเป็นสองช่องสัญญาณ สำหรับ โทรศัพท์ (VOICE) และสำหรับการ รับส่งข้อมูล (DATA) จึงทำให้สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับใช้ งานโทรศัพท์ ADSL ย่อมาจากคำว่า Asmmetric Digital Subscriber Line คือเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็ว สูงแบบดิจิตอลที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ ติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย ระยะไกลได้ด้วยความเร็วสูง โดยใช้คู่ สายโทรศัพท์ธรรมดา

3 อัตราความเร็วในการรับส่ง ข้อมูลบน ADSL ADSL ที่ว่าทำงานเร็ว นั้นเร็วเท่าใดกันแน่ ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่า ADSL มี อัตราความเร็วขึ้นอยู่กับชนิด ดังนี้ Full-Rate ADSL เป็น ADSL ที่มี ศักยภาพในการส่งถ่ายข้อมูลข่าวสาร ที่ ความเร็ว 8 เมกกะบิต ต่อวินาที G.Lite ADSL เป็น ADSL ที่ สามารถส่งถ่ายข้อมูลข่าวสารได้สูงถึง 1.5 เมกกะบิตต่อวินาที ขณะที่กำลัง Download ความเร็วขนาดนี้ คิดเป็น 25 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ Modem แบบ Analog ขนาด 56K และคิดเป็น 50 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้ Modem ความเร็ว 28.8K

4 ขีดความสามารถ ของ ADSL เทคโนโลยีของ ADSL เป็นแบบ Asymmetric มันจะให้ Bandwidth การทำงานที่ Downstream จากผู้ ให้บริการ ADSL ไปยังผู้รับบริการสูง กว่า Upstream ซึ่งเป็นการส่งข้อมูล จากผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ไปยังผู้ ให้บริการ ( ดังรูปที่ 1 และ 2)

5 รูปที่ 1 แสดงความเร็วในการ ถ่ายเทข้อมูลแบบ Upstream/Downstream

6 รูปที่ 2 แสดงเปรียบเทียบ ความเร็วของระบบ

7 วงจรของ ADSL จะเชื่อมต่อ ADSL Modem ที่ทั้ง สองด้านของสายโทรศัพท์ ทำให้มีการสร้างช่องทาง ของข้อมูลข่าวสารถึง 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องสัญญาณ Downstream ที่มีความเร็วสูง ช่องสัญญาณ ความเร็วปานกลางแบบ Duplex ( ส่งได้ ทางเดียว ) ช่องสัญญาณที่ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ช่องสัญญาณ Downstream ความเร็วสูง มีความเร็ว ระหว่าง 1.5-6.1 Mbps ส่วนอัตราความเร็วของ ช่องสัญญาณแบบ Duplex อยู่ที่ 16-640 Kbps นอกจากนี้ ในแต่ละช่องสัญญาณยังสามารถแบ่ง ออกเป็นช่องสัญญาณย่อยๆ ที่มีความเร็วต่ำ ที่เรียกว่า Sub-Multiplex ได้อีกหลายช่อง ADSL Modem สามารถให้อัตราความเร็วการส่งถ่ายข้อมูลมาตรฐาน เทียบเท่า North American T1 1.544 Mbps และ European E1 2.048 Mbps โดยผู้ใช้บริการสามารถ เลือกซื้อบริการความเร็วได้หลายระดับ

8 ระยะทางและอัตรา ความเร็วของ ADSL ระยะทางมีผลต่ออัตราความเร็ว ในการให้บริการของ ADSL เป็น อย่างมาก โดยมีปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดความยาวสาย ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด อุปกรณ์ Bridge Taps รวมไปถึงการกวนกัน ของอุปกรณ์ Cross-Coupled ที่เป็น เช่นนี้ เนื่องจาก ความเสื่อมถอย (Attenuation) ของสัญญาณเกิดขึ้น เมื่อความยาวของสายทองแดงมีมาก ขึ้น รวมทั้งความถี่ ซึ่งค่านี้จะลดลง เมื่อเพิ่มขนาดของสาย

9 การทำงานของ ADSL หลักการทำงานของ ADSL ไม่มีอะไร มาก เนื่องจากว่า สายโทรศัพท์ที่ทำจาก ลวดทองแดง มี Bandwidth สูงคิดเป็น หลายๆ MHz ดังนั้น จึงมีการแบ่งย่านความถี่นี้ ออกเป็นส่วน เพื่อใช้งานโดยวิธีการแบบที่ เรียกว่า FDM (Frequency Division Multiplexing) ซึ่งเป็นเทคนิคการแบ่ง ช่องสัญญาณออกเป็นหลายๆช่อง โดยที่แต่ ละช่องสัญญาณจะมีความถี่ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จะได้ Bandwidth ต่างๆ ดังนี้

10 ย่านความถี่ขนาดไม่เกิน 4 KHz ปกติ จะถูกนำมาใช้เป็น Voice กับ FAX ย่านความถี่ที่สูงกว่านี้ จะถูกสำรอง จองไว้ให้การรับส่งข้อมูล โดยเฉพาะ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น หลายย่าน ความถี่ เช่น ช่องสัญญาณสำหรับ การ รับข้อมูลแบบ Downstream ตัวอย่าง เช่นการ Download ข้อมูล ส่วน ช่องสัญญาณอื่นมีไว้สำหรับการส่ง ข้อมูลที่มีความเร็วต่ำกว่า Downstream ซึ่งเรียกว่า Upstream หรือสำหรับการ Upload ข้อมูล เป็นต้น

11 ภาพแสดงการแบ่งย่าน ความถี่ของ ADSL

12 ประโยชน์จากการใช้ บริการ ADSL >> สามารถสนทนาโทรศัพท์ หรือใช้แฟกส์พร้อม กันกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยสายโทรศัพท์ เส้นเดียวกันโดยไม่ติดขัด >> เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุด กว่า 140 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ Modem แบบ Analog ธรรมดา ( ที่ 8 Mbps.) >> การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา (Always On) ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก การส่งถ่ายข้อมูลถูกแยกออกจากการใช้งานของ โทรศัพท์หรือ FAX ดังนั้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงไม่ถูกติดขัด

13 ประโยชน์จากการใช้บริการ ADSL( ต่อ ) >> ไม่เปลืองค่าโทรศัพท์ ไม่มี ค่าใช้จ่ายต่อการโทร เพราะไม่ต้อง หมุนโทรศัพท์เวลาเชื่อมต่อ >> ประหยัด และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ด้วยค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือน ไม่ จำกัดชั่วโมงการใช้งาน >> สัญญาณ ADSL ถูกติดตั้งจาก ชุมสายของผู้ให้บริการถึงบ้านผู้ใช้งาน ไม่มีการต่อพ่วงกับใคร จึงมีความ น่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยสูง >> ไม่มีปัญหาเนื่องสายไม่ว่าง ไม่ต้อง Log On หรือ Log off ให้ยุ่งยากอีก ต่อไป

14 แหล่ง อ้างอิง http://www.bcoms.net/adsl/asp http://www.thaiadmin.org/board/index.php?top ic=5492.0 http://support.loxinfo.co.th/tutorial.asp?- adsl/beginner http://www.polygonhouse.com/main/index.php? option=com_content&view=article&id

15 จัดทำ โดย >> นางสาวรัชนีพร สารเหล่าโพธิ์ เลขที่ 6 ชั้นปีที่ 1 ห้อง ข >> นางสาวลลิสา ก่อปฐมกุล เลขที่ 10 ชั้นปีที่ 1 ห้อง ข >> นางสาวสุพรรษา กงแก้ว เลขที่ 42 ชั้นปีที่ 1 ห้อง ข

16 “ สวัสดีค่ะ ”


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี ADSL แยกความถี่ ออกเป็นสองช่องสัญญาณ สำหรับ โทรศัพท์ (VOICE) และสำหรับการ รับส่งข้อมูล (DATA) จึงทำให้สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google