งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค เขตบริการสุขภาพที่ 12 โดย นพ. อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค เขตบริการสุขภาพที่ 12 โดย นพ. อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค เขตบริการสุขภาพที่ 12 โดย นพ. อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล

2 2.3 แผนนิเทศติดตามการบริการให้ วัคซีนในเด็ก 0-5 ปี วัน เดือน ปี สถานที่ 1 – 2 พ. ค. 2557 5 – 6 มิ. ย.2557 18 – 19 มิ. ย.2557 22 – 23 พ. ค. 2557 อ. เมือง จ. ปัตตานี อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา 29 – 30 พ. ค. 2557 อ. อ. ยะหา จ. ยะลา อ. มะนัง จ. สตูล อ. ศรีนครินทร์ จ. พัทลุง วัน เดือน ปี 28–29 พ. ค. 2557 16 – 17 มิ. ย. 2557 อ. ห้วยยอด จ. ตรัง อ. จะแนะ จ. นราธิวาส

3 การนิเทศและประเมินหน้างาน EPI ใน พื้นที่ เขตบริการที่ ๑๒ การบริหารจัดการวัคซีนและระบบ ลูกโซ่ความเย็น ในระดับคลังอำเภอ ( รพศ./ รพท./ รพช.) หัวข้อที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่เป็น เรื่อง การ ประมาณการวัคซีน ( คะแนนผ่านเกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 80) จังหวัดชื่อ รพ. ระดับ คะแนน ร้อยละ ผ่านไม่ ผ่าน นราธิวา ส รพ. จะแนะ 93.33/ ปัตตานีรพ. ปัตตานี 81.40/ สงขลารพ. สะบ้า ย้อย 93.33/

4 การนิเทศและประเมินหน้างาน EPI ใน พื้นที่ เขตบริการที่ ๑๒ ระดับหน่วยบริการ ( รพท./ รพช./ รพสต./PCU) ใน ภาพรวม 3 มาตรฐาน จังหวัดสถานบริการคะแน น ผ่านไม่ผ่าน นราธิวาสรพช. จะแนะ ( ฝ่ายเวชฯ ) 92.31/ รพสต. ผดุงมาตร 93.14/ รพสต. ดุซงญอ 92.16/ ปัตตานีรพสต. รูสะมิแล 96.08/ CMU ปากน้ำ 75.25/ สงขลารพสต. เปียน 98.02/ รพสต. นากัน 80.39/ PCU รพ. สะบ้า ย้อย 76.47/

5 ปัญหาอุปสรรค หัวข้อที่ไม่ผ่าน ดังนี้ ๑. CMU ปากน้ำ ไม่ผ่านเรื่อง การจัดระบบ ไหลเวียนความเย็นในตู้เย็น, การเก็บรักษา วัคซีน, การส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการ AEFI, การ บริหารจัดการข้อมูล ๒. PCU สะบ้าย้อย ไม่ผ่านเรื่อง ผังควบคุม กำกับการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน, การ ให้บริการวัคซีน, การบริหารจัดการข้อมูล

6 แผนจัดมหกรรมสัปดาห์รณรงค์ สร้างกระแส ในการเข้าถึงบริการวัคซีน ในพื้นที่เสี่ยงและ พื้นที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการ ในพื้นที่ ๗ จังหวัด วัน เดือน ปีสถานที่หมายเหตุ ๗ - ๘ กค. ๕๗ อ. ศรีนครินทร์ จ. พัทลุง สสจ. ร่วมกั บ คป สอ. ใน พื้นที่ ๑๔ - ๑๕ กค. ๕๗ อ. ห้วยยอด จ. ตรัง ๔ - ๕ สค. ๕๗อ. มะนัง จ. สตูล ๑๘ - ๑๙ สค. ๕๗ อ. จะแนะ จ. นราธิวาส ๒๕ - ๒๖ สค. ๕๗ อ. เมือง จ. ปัตตานี ๑ - ๒ กย. ๕๗อ. ยะหา จ. ยะลา ๘ - ๙ กย. ๕๗อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค เขตบริการสุขภาพที่ 12 โดย นพ. อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google