งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer graphic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer graphic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer graphic

2 กราฟิก = ? คอมพิวเตอร์ = ?

3 ความหมาย คอมพิวเตอร์ / กราฟิก
มาจาก กราฟิก คือ ภาพหรือสิ่งที่เราเห็นเป็นเส้น สี เสียง รูปแบบการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ศิลปะมาเกี่ยวข้อง เพื่อให้การสื่อสาร ระหว่างผู้สื่อสาร กับ ผู้รับสาร เข้าใจตรงกัน กับ คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลและแสดงผลข้อมูล

4 คอมพิวเตอร์ + กราฟิก = ?

5 ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิก เช่น ข้อมูลในรูปของเส้นกราฟ แผนภาพ แผนภูมิ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการทำให้อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น

6 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ปี 1940 คอมพิวเตอร์แสดงภาพกราฟิกโดยใช้เครื่องพิมพ์ โดยรูปภาพที่ได้เกิดจากการนำตัวอักษรมาประกอบกันเป็นรูปภาพ

7 การวิจัยพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ปี 1949 สถาบันเอ็มไอที (Massachusette Institute Technology) ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เวิร์ลวินด์ (Whirlwind) รวมเทคโนโลยีเรดาร์และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

8 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ปี 1950 มีการพัฒนาโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดภาพ CRT (Cathode Ray Tube) เป็นส่วนแสดงผลแทนเครื่องพิมพ์เนื่องจากทำให้การติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

9 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ปี 1950 ระบบ SAGE ของกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาสามารถแปลงสัญญาณจากเรดาร์ให้เป็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์ได้ระบบนี้เป็นระบบกราฟิกเครื่องแรกที่ใช้ปากกาแสง (Light Pen)

10 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ปี มีการทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นจำนวนมากและต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบของระบบกราฟิกสมัยใหม่

11 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ปี 1968 บริษัท Tektronix ได้ผลิตจอภาพแบบเก็บภาพไว้ได้จนกว่าต้องการจะลบ (Storage Tube CRT) ซึ่งระบบนี้ไม่ต้องการหน่วยความจำและระบบการวาดซ้ำจึงทำให้มีราคาถูก

12 ประวัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ปี 1970 เป็นช่วงที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เริ่มมีราคาลดลงมากทำให้ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกมีราคาถูกลงตามไปด้วยทำให้คอมพิวเตอร์กราฟิกเริ่มแพร่หลายมากขึ้น

13 ระบบกราฟิกแบบอินเทอร์แอคทีฟ
ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ  คอมพิวเตอร์  จอภาพสำหรับการแสดงภาพ  อุปกรณ์ข้อมูล  ข้อมูลจากผู้ใช้และอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ภาพ

14 จอภาพสำหรับการแสดงภาพ
เป็นชนิดเดียวกับจอภาพ CRT ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญคือ ปืนอิเลกตรอน (Electron Gun) ซึ่งเมื่อร้อนจะปล่อยประจุลบออกมา ประจุลบจะวิ่งไปหาประจุบวกซึ่งอยู่ที่จอภาพที่ฉาบดวยสารฟอสเฟอร์ระหว่างที่ประจุลบวิ่งไปนั้นจะต้องผ่านระบบปรับโฟกัส และระบบเบี่ยงเบนประจุ ซึ่งเป็นตัวบังคับให้ประจุลบวิ่งกระทบจอในตำแหน่งที่ต้องการได้

15 จอภาพแบบแรสเตอร์สแกน
ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป โดยแบ่งหน้าจอออกเป็นจุดเล็ก ๆ จำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนประกอบของภาพที่เรียกว่าพิกเซล (Pixel: Picture Elements)

16 จอภาพแบบไม่ต้องการการรีเฟรช (Direct-view Storage Tube (DVST)
เป็นจอภาพ CRT ที่ไม่ต้องการการรีเฟรชเนื่องจากจอภาพมีคุณสมบัติพิเศษสามารถทำให้จุดสว่างบนจอภาพคงอยู่ได้นานถึงประมาณ 1 ชั่วโมงไม่จางหายไปแบบจอ CRT ทั่วไป

17 จอภาพแบบผลึกเหลว (Liquid-crystal Display (LCD)
เป็นจอภาพที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากจอภาพแบบ CRT คือ เป็นจอภาพที่ไม่ต้องการมีหลอดภาพแบบจอภาพ CRT ทำให้จอภาพแบบนี้มีความหนาลดลง

18 อุปกรณ์รับข้อมูล แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse)
 จอยสติกส์ (Joystick)  ปากกาแสง (Light pen)  ดิจิไตเซอร์ (Digitizer)

19 อุปกรณ์การแสดงผล จอภาพ (Display) เครื่องพิมพ์ (Printer)
เครื่องวาด (Plotter)

20 อุปกรณ์การแสดงผล


ดาวน์โหลด ppt Computer graphic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google