งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาที่พบจากการเบิกเงิน พ.ค.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาที่พบจากการเบิกเงิน พ.ค.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาที่พบจากการเบิกเงิน พ.ค.ศ
อ. สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

2 ร.ร การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง
เกณฑ์ การรับเงิน พ.ค.ศ ด้านการศึกษา มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษ หรือ ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษตามหลักสูตรที่ ก.ค รับรอง จำนวน จำนวนเด็กพิการ จำนวนคาบการสอน

3 2. ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา (รองผอ.) 8 คาบ
ประเภท ครูผู้สอน จำนวนเด็กพิการ ไม่จำกัดจำนวน จำนวนคาบสอน : สป 18 คาบ 2. ผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา (รองผอ.) 8 คาบ หัวหน้าสถานศึกษา (ผอ.) 5 คาบ

4 ลักษณะของครูเรียนร่วม
ร.ร จัดการเรียนร่วม ลักษณะของครูเรียนร่วม ครูประจำชั้นพิเศษ ครูเสริมวิชาการ ครูเดินสอน ครูประจำชั้นเรียนร่วม

5 การรับเงิน พ.ค.ศ ร.ร จัดการเรียนร่วม มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษ หรือ
เกณฑ์ การรับเงิน พ.ค.ศ ด้านการศึกษา มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษ หรือ ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษตามหลักสูตรที่ ก.ค รับรอง จำนวน จำนวนเด็กพิการ จำนวนคาบการสอน

6 3. ครูประจำชั้นเรียนร่วม คน 18 คาบ+สอนเสริม 5 คาบ
ประเภท ครูประจำชั้นพิเศษ จำนวนเด็ก 6 คน จำนวนคาบสอน: สป 18 คาบ 2. ครูเสริมวิชาการ คน 18 คาบ 3. ครูประจำชั้นเรียนร่วม คน 18 คาบ+สอนเสริม 5 คาบ 4. ครูเดินสอน(2 ร.ร) คน 18 คาบ

7 ครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างในทุกส่วนราชการ
การจ้างระยะเวลาไม่เกินครั้งละ 3 ปี มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษ หรือ ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษตามหลักสูตรที่ ก.ค รับรอง ไม่กำหนดจำนวนเด็กพิการ จำนวนคาบการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง(60นาที)

8 ครูการศึกษาพิเศษในร.รเอกชน
ครูใหญ่ สอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 คาบ ครูผู้สอน สอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 18 คาบ

9 เอกสารหลักฐาน ร.ร การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง/ ศูนย์การศึกษา
ร.ร จัดการเรียนร่วม แบบขอรับเงินพ.ค.ศ 1 1 2. แบบรายงานข้อมูลข้าราชการครูที่ได้รับเงิน พ.ค.ศ. 2 2 3. บัญชีแสดงจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา(พิการ) 3 4. ตารางสอนครูรายบุคคล รายภาคเรียน/ปีการศึกษา 4 5. ตารางสอนรวม 5 6. สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาวุฒิบัตรการศึกษาพิเศษ 6 คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง(คำสั่งบรรจุ, คำสั่งย้าย ,คำสั่งในกรณีช่วยราชการ,คำสั่งมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่) 7 8. ตารางสอนเสริมวิชา

10 สำเนากำหนดเปิดและปิดภาคเรียน(ระบุภาคเรียน/ปีการศึกษา) 9.
ร.ร เฉพาะทาง ร.รเรียนร่วม สำเนากำหนดเปิดและปิดภาคเรียน(ระบุภาคเรียน/ปีการศึกษา) 9. 9. สำเนาเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์เฉพาะทาง/สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ 10 10. สำเนาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 11. 11. สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ 7) 12. 12. สำเนาหลักฐานอื่นๆ 13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ -คำชี้แจงกรณีไม่มีการเปิด-ปิด ภาคเรียน ตามข้อ 8

11 การยื่นคำขอ ดำเนินการดังนี้

12 การยื่นคำขอ ของร.ร เฉพาะทาง
การยื่นคำขอ ของร.ร เฉพาะทาง เฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ร.ร เฉพาะทาง ผอ.ลงนามรับรองเอกสารหลักฐาน สำนักการศึกษาพิเศษ

13 การยื่นคำขอ ของร.ร.เรียนร่วม
การยื่นคำขอ ของร.ร.เรียนร่วม ร.ร ผอ.ลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐาน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14 จำนวน นักเรียนมีรายชื่อซ้ำกันระหว่าง ร.ร เฉพาะทางกับร.รเรียนร่วม
ปัญหาที่พบ จำนวน นักเรียนมีรายชื่อซ้ำกันระหว่าง ร.ร เฉพาะทางกับร.รเรียนร่วม จำนวนนักเรียนมีรายชื่อซ้ำกันระหว่างภายในร.ร เดียวกัน

15 จำนวนคาบสอนนอกเวลาเรียน เช่น ช่วงเย็น
จำนวน คาบ จำนวนคาบสอนนอกเวลาเรียน เช่น ช่วงเย็น ช่วงเวลาสอนซ้ำกันโดยใช้เด็กคนเดียวกัน สอนไม่ครบแล้วไปทำหน้าที่อื่นๆ โดยเฉพาะโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

16 คำถาม

17 ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ผู้บริหารที่ชาญฉลาดไม่ต้องหาคำตอบได้ทุกเรื่อง สิ่งสำคัญ คือ “ต้องตั้งคำถามที่ถูกต้อง” เพราะคำถามที่ดีที่ท่าท้ายและถูกต้องนั้นจะเป็นพลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด วิธีทำงาน

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาที่พบจากการเบิกเงิน พ.ค.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google