งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ การรับเงิน พ. ค. ศ ด้าน การศึ กษา มีวุฒิปริญญาทาง การศึกษาพิเศษ หรือ ผ่านการอบรมด้าน การศึกษาพิเศษตาม หลักสูตรที่ ก. ค รับรอง จำนวน จำนวนเด็กพิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ การรับเงิน พ. ค. ศ ด้าน การศึ กษา มีวุฒิปริญญาทาง การศึกษาพิเศษ หรือ ผ่านการอบรมด้าน การศึกษาพิเศษตาม หลักสูตรที่ ก. ค รับรอง จำนวน จำนวนเด็กพิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกณฑ์ การรับเงิน พ. ค. ศ ด้าน การศึ กษา มีวุฒิปริญญาทาง การศึกษาพิเศษ หรือ ผ่านการอบรมด้าน การศึกษาพิเศษตาม หลักสูตรที่ ก. ค รับรอง จำนวน จำนวนเด็กพิการ จำนวนคาบการสอน

3 ประเภท ครูผู้สอน จำนวนเด็กพิการ ไม่จำกัด จำนวน จำนวนคาบสอน : สป 18 คาบ 2. ผู้ช่วย หัวหน้า สถานศึกษา ( รองผอ.) 3. หัวหน้า สถานศึก ษา ( ผอ.) 5 คาบ 8 คาบ

4 ลักษณะ ของครู เรียน ร่วม ครูประจำ ชั้นพิเศษ ครูเสริม วิชาการ ครูเดิน สอน ครู ประจำ ชั้น เรียน ร่วม

5 เกณฑ์ การรับเงิน พ. ค. ศ ด้าน การศึกษา มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษ หรือ ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรที่ ก. ค รับรอง จำนวน จำนวนเด็กพิการ จำนวนคาบการสอน

6 ประเภท ครูประจำชั้น พิเศษ จำนวนเด็ก 6 คน จำนวนคาบ สอน : สป 18 คาบ 2. ครูเสริม วิชาการ 6 คน 3. ครูประจำ ชั้นเรียนร่วม 4. ครูเดินสอน (2 ร. ร ) 18 คาบ 3 คน 18 คาบ + สอนเสริม 5 คาบ 3 คน 18 คาบ

7  การจ้างระยะเวลาไม่เกินครั้งละ 3 ปี  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษ หรือ  ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรที่ ก. ค รับรอง  ไม่กำหนดจำนวนเด็กพิการ  จำนวนคาบการสอนไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง (60 นาที )

8  ครูใหญ่ สอนไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ 5 คาบ  ครูผู้สอน สอนไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ 18 คาบ

9 ร. ร การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง / ศูนย์ การศึกษา ร. ร จัดการเรียนร่วม 1. แบบขอรับเงินพ. ค. ศ 1 1 2. แบบรายงานข้อมูลข้าราชการครูที่ได้รับเงิน พ. ค. ศ. 2 2 3. บัญชีแสดงจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา ( พิการ ) 3 4. ตารางสอนครูรายบุคคล รายภาคเรียน / ปีการศึกษา 4 5. ตารางสอนรวม 5 6. สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาวุฒิบัตรการศึกษาพิเศษ 6 7. คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ( คำสั่งบรรจุ, คำสั่งย้าย, คำสั่งใน กรณีช่วยราชการ, คำสั่งมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ ) 7 8. ตารางสอนเสริมวิชา

10 ร. ร เฉพาะทาง ร. รเรียนร่วม 8. สำเนากำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ( ระบุ ภาคเรียน / ปีการศึกษา ) 9. 9. สำเนาเอกสารรับรองความพิการจาก แพทย์เฉพาะทาง / สำเนาสมุดประจำตัวคน พิการ 10 10. สำเนาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 11. 11. สำเนาทะเบียนประวัติ ( ก. พ 7) 12. 12. สำเนาหลักฐานอื่นๆ 13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ - คำชี้แจงกรณีไม่มีการเปิด - ปิด ภาคเรียน ตามข้อ 8

11  ดำเนินการดังนี้

12 ศูนย์การศึกษา พิเศษ ร. ร เฉพาะทาง ผอ. ลงนาม รับรองเอกสาร หลักฐาน เฉพาะ ความ พิการ สำนัก การศึก ษา พิเศษ

13 ผอ. ลงนาม รับรองสำเนา เอกสาร หลักฐาน ร.รร.ร เขตพื้นที่ การศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน สำนักงาน

14  จำนวน นักเรียนมีรายชื่อซ้ำ กันระหว่าง ร. ร เฉพาะทาง กับร. รเรียนร่วม  จำนวนนักเรียนมีรายชื่อซ้ำ กันระหว่างภายในร. ร เดียวกัน

15  จำนวนคาบสอนนอกเวลาเรียน เช่น ช่วงเย็น  ช่วงเวลาสอนซ้ำกันโดยใช้เด็ก คนเดียวกัน  สอนไม่ครบแล้วไปทำหน้าที่ อื่นๆ โดยเฉพาะโรงเรียน การศึกษาพิเศษ

16 คำถาม

17  ผู้บริหารที่ชาญฉลาดไม่ต้องหา คำตอบได้ทุกเรื่อง สิ่งสำคัญ คือ “ ต้องตั้ง คำถามที่ถูกต้อง ” เพราะคำถามที่ดีที่ท่าท้าย และถูกต้องนั้นจะเป็น พลังนำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงในวิธีคิด วิธี ทำงาน

18


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ การรับเงิน พ. ค. ศ ด้าน การศึ กษา มีวุฒิปริญญาทาง การศึกษาพิเศษ หรือ ผ่านการอบรมด้าน การศึกษาพิเศษตาม หลักสูตรที่ ก. ค รับรอง จำนวน จำนวนเด็กพิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google