งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2556 เดือน กรกฎาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2556 เดือน กรกฎาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2556 เดือน กรกฎาคม 2556
รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด

2 การดูแลด้านผู้ป่วย (PCR) 18 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 1 การดูแลด้านผู้ป่วย (PCR) 18 ตัวชี้วัด ด้านที่ 1 (ต่อ) 1.1 อัตราตายรวม(ผู้ป่วยใน) 1.2 อัตราตายทารกตายปริกำเนิด 1.3 อัตราการเกิดภาวการณ์ขาดออกซิเจนในเด็กแรกเกิด 1.4 อัตราเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า กรัมในหญิงที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาล 1.5 อัตรามารดาเสียชีวิต 1.6 อัตราป่วยตายด้วยไข้เลือดออก 1.7 อัตราการติดเชื้อ VAP 1.8 อัตราการติดเชื้อ CAUTI 1.9 อัตราการติดเชื้อ SSI 1.10 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน 1.11 อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ำในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา 1.12 อัตราการเกิด ROP 1.13 ร้อยละผู้ป่วยSTEMIที่ได้รับยาSKภายใน 30 นาที 1.14 อัตราER Re-visitภายใน48 ชม.ด้วยอาการที่รุนแรง 1.15 ระยะเวลาตอบสนอง(Response time)ต่อการเรียกใช้ EMS <10 นาที 1.16 อัตราตายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยElective case ภายใน24 ชม. 1.17 อัตราผ่าตัดซ้ำ 1.18 อัตราการเกิด Seroma หลังผ่าตัดมะเร็ง เต้านม

3 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม
เกณฑ์ต่ำกว่า 5% เสียชีวิต 99 ราย IPD 4,132 ราย

4 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน กรกฎาคม 2556
1. Bacteria Pneumonia ราย 2. Pneumonia,unspecified ราย 3. CKD,state ราย 4. Acute subendocardial MI 3 ราย 5. CHF ราย 6. Intracranial injury without open 3 ราย intracranial wound

5 2.ติดเชื้อในกระแสเลือด 2 ราย 3.เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 1 ราย
5 อันดับการตายผู้ป่วยนอก กรกฎาคม 2556 ตายทั้งหมด 10 ราย 1.หัวใจหยุดเต้น ราย 2.ติดเชื้อในกระแสเลือด ราย 3.เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง ราย 4.บั้งไฟระเบิดใส่ ราย

6 1.2 อัตราตายปริกำเนิด เกณฑ์< 9 : 1000 การเกิดมีชีพ เสียชีวิต 1 ราย
1.2 อัตราตายปริกำเนิด เสียชีวิต 1 ราย 1.Hydrocephalus ต.โคกเครือ อ. หนองกุงศรี เกิดมีชีพ 267 ราย เกณฑ์< 9 : 1000 การเกิดมีชีพ

7 1.3 อัตราการเกิดภาวะการขาดออกซิเจนในเด็กแรกเกิด
BA 8 ราย ในเขต 1 ราย นอกเขต 7 ราย เกิดมีชีพ 267 ราย เกณฑ์ 30:1,000 การเกิดมีชีพ

8 1.4 อัตราเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า2,500กรัมในหญิงที่ANC ในโรงพยาบาล
LBW 3 ราย ANC รพ.กส. 40 ราย เกณฑ์ต่ำกว่า <7%

9 1.5 อัตรามารดาเสียชีวิต เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 267 ราย
เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 267 ราย เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด

10 1.6 อัตราป่วยตายด้วยไข้เลือดออก
1.6 อัตราป่วยตายด้วยไข้เลือดออก เสียชีวิต 1 ราย จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ทั้งหมด 249 ราย เกณฑ์ต่ำกว่า < 0.13%

11 1.7 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

12 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม
เกณฑ์ <10% ต.ค. 55 (ครั้ง) พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 56 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 6 4 7 5 12 3 1 50 ICU อายุรกรรม 2 29 ICU ศัลยกรรม 10 ICU เด็ก 17 อายุรกรรมชาย 2 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง อายุรกรรมหญิง อายุรกรรมชาย 1 ศัลยกรรม AE เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 15 14 13 20 9 125 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 12.38 13.55 11.79 10.76 9.42 16.76 7.51 10.54 9.85 7.34

13 1.8 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)
เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน

14 1.9 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน)
เกณฑ์ < 4.5 %

15 1.7 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube
เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

16 อัตราการเลื่อนหลุดรวม
ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2556 อัตราการเลื่อนหลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 55 (ครั้ง) พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 56 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 9 8 5 21 12 6 79 ICU อายุรกรรม 1 2 ICU ศัลยกรรม 3 4 30 ICU เด็ก 15 รวม (ครั้ง) 16 13 10 28 20 19 136 อัตราการเลื่อนหลุดรวม 12.77 13.31 5.18 9.78 29.72 20.68 21.74 16.07 9.62

17 1.10 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
Re-Admitted 41 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,794 ราย เกณฑ์ < 2.5 %

18 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 38 ราย - อายุรกรรมหญิง ราย (1.DM 3 ราย 2. Brain neoplasm 2 ราย 3. Migraine 1 ราย 4. CKD 1 ราย 5. CA ovary 1 ราย 6. COPD 1 ราย 7. CHF 1 ราย 8. TB menigitis 1 ราย 9. CA stomach 1 ราย 10.Diarrhoea 1 ราย 11.CA cervix 1 ราย 12.Pulmonary embolism) - อายุรกรรมชาย ราย (1. Cirrhosis 3 ราย 2. Septic shock 2 ราย 3.ESRD 2 ราย 4.TB lung 1 ราย 5.UP 1 ราย 6.Anaemia 1ราย 7.CA lung 1 ราย 8.Alcoholic cirrhosis 1 ราย 9.Pyogenic arthritis 1 ราย 10.Pneumonia 1 ราย)

19 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 38 ราย PCT- ศัลยกรรม 1 ราย PCT- กุมารเวชกรรม 1 ราย หอผู้ป่วยจิตเวช 1 ราย อายุรกรรมชาย ราย (1.UTI 2 ราย 2.ESRD 2 ราย 3.CHF 1 ราย 4.TB 1 ราย 5.Cirrhosis 1 ราย) พิเศษชั้น ราย (1.HT ć Asthma 1 ราย 2.DM ć Hypoglymia 1 ราย) - ศัลยกรรมชาย 1 ราย (1. Infection wound หลังผ่าตัดไส้เลื่อน 1 ราย) - เด็กเล็ก 1 ราย (1. Bronchitis 1 ราย) (1.Acute Psychosis 1 ราย) รวม 41 ราย

20 1.11 อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ำในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา
เกณฑ์ 0 ราย

21 1.12 อัตราการเกิด ROP (Retinopathy of prematurity)
ตึกเด็กอ่อน ROP จำนวน 0 ราย จำนวนทารกคลอดก่อนกำหนด ทั้งหมดจำนวน 27 ราย เกณฑ์ 0%

22 1.13 ร้อยละผู้ป่วยSTEMIที่ได้รับยา SK ภายใน 30 นาที
เกณฑ์ >40%

23 1.14 อัตรา Re-Visit ที่ ER ภายใน 48 ชม.
เกณฑ์ 0%

24 1.15 ระยะเวลาตอบสนอง(Response time) ต่อการเรียกใช้ EMS <10 นาที
เกณฑ์ >80%

25 1.16 อัตราตายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยElective Caseภายใน24ชม.
เกณฑ์ 0%

26 1.17 อัตราผ่าตัดซ้ำ ผ่าตัดทั้งหมด 654 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย เกณฑ์ 0%

27 1.18 อัตราการเกิด seroma หลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
เกณฑ์ 0%

28 การมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น
ด้านที่ 2 การมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น 2.1 ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก 2.2 ความพึงพอใจผู้ป่วยใน 2.3 ความพึงพอใจของชุมชน 2.4 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ตอบสนองผู้ร้องเรียนได้ (ภายในเวลา 15 วัน)

29 2.1 ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก
2.1 ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก เกณฑ์ >85%

30 2.2 ความพึงพอใจผู้ป่วยใน
2.2 ความพึงพอใจผู้ป่วยใน เกณฑ์ >85%

31 2.3 ความพึงพอใจของชุมชน เกณฑ์ >85%

32 2.4 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ตอบสนองผู้ร้องเรียนได้ (ภายในเวลา 15 วัน)
2.4 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ตอบสนองผู้ร้องเรียนได้ (ภายในเวลา 15 วัน) เกณฑ์ 100%

33 ด้านที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการเงิน
3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ(Cash Ratio)

34 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio)
ณ พ.ค. 56 Quick Ratio 1.37 เกณฑ์ ≥1%

35 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
ณ พ.ค.56 Current Ratio 1.56 เกณฑ์ ≥1.5%

36 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio)
ณ พ.ค.56 Cash Ratio 1.41 เกณฑ์ ≥0.8%

37 ผลลัพธ์ด้านบุคลากรและระบบงาน
ด้านที่ 4 ผลลัพธ์ด้านบุคลากรและระบบงาน 4.1 จำนวนงานวิจัย / R2R /mini research 4.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน 4.3 อัตราความผาสุกของเจ้าหน้าที่ 4.4 อัตราการ Turn Over Rate 4.5 อัตราการสัมผัสเชื้อ / บาดเจ็บ จากการปฏิบัติงาน Part 4

38 4.1 จำนวนงานวิจัย / R2R /mini research
เกณฑ์ >5 เรื่อง/ปี

39 4.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน
เกณฑ์ >10 เรื่อง/ปี

40 4.3 อัตราความผาสุกของเจ้าหน้าที่
เกณฑ์>85%

41 4.4 อัตราการ Turn Over Rate
เกณฑ์ <1%

42 4.5 อัตราการสัมผัสเชื้อ / บาดเจ็บ จากการปฏิบัติงาน
เกณฑ์ <1%

43 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ
ด้านที่ 5 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ ด้านที่ 5 (ต่อ) 5.9 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วยนอก 5.10 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก จำนวนสั่งยาผิดผู้ป่วยนอก(Prescribing error) จำนวนจ่ายยาผิดผู้ป่วยนอก(Dispensing error) 5.11 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน จำนวนสั่งยาผิดผู้ป่วยใน (Prescribing error) จำนวนจ่ายยาผิดผู้ป่วยใน (Dispensing error) จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา 5.12 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ผู้ป่วยใน 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ค่า BOD น้ำเข้า - ค่า BOD น้ำออก - ความเป็นกรดด่าง - สารแขวนลอย (Suspended Solids;SS) - ตะกอนหนัก 5.1 ร้อยละของอุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไปที่ได้รับการหา RCA แก้ไขเชิงระบบ 5.2 จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ทางคลินิก ระดับ GHI 5.3 ร้อยละของอุบัติการณ์ระดับ G H I ขึ้นไปที่ได้รับการหา RCA การแก้ไขเชิงระบบ 5.4 ร้อยละของอุบัติการณ์ซ้ำในระดับ G H I 5.5 อัตราตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยตามPatient safety goal ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 5.6 อัตราการครองเตียง 5.7 อัตราเครื่องมือแพทย์สำคัญได้รับการสอบเทียบ( เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง) 5.8 อัตราความสามารถตอบสนองความต้องการบริการเครื่องมือทั่วไป(Infusion Pump ,monitor)

44 5.1 ร้อยละของอุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไปที่ได้รับการหา RCA แก้ไขเชิงระบบ
เกณฑ์ >80% NA

45 5.2 จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ทางคลินิก ระดับ GHI
เกณฑ์ 0 ครั้ง

46 5.3 ร้อยละของอุบัติการณ์ระดับ GHI ขึ้นไปที่ได้รับการหา RCA แก้ไขเชิงระบบ
เกณฑ์ 100% NA NA NA NA

47 5.4 ร้อยละของอุบัติการณ์ซ้ำในระดับ G H I
เกณฑ์ 0%

48 5.5 อัตราตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยตามPatient safety goal ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
เกณฑ์ 100%

49 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

50 5.7 อัตราเครื่องมือแพทย์สำคัญได้รับการสอบเทียบ (เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง)
เกณฑ์ 100%

51 5.8 อัตราความสามารถตอบสนองความต้องการบริการเครื่องมือทั่วไป(Infusion Pump ,monitor)
เกณฑ์ >70%

52 5.9 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วยนอก
เกณฑ์ <180% นาที

53 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก(Prescribing error)
จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 14,453 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 258 ครั้ง เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา

54 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก(Dispensing error)
จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 14,453 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการจ่ายยา 7 ครั้ง เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา

55 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error)
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 13,570 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 278 ครั้ง เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน

56 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน(Dispensing error)
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 13,570 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 29 ครั้ง เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา

57 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 13,570 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 19 ครั้ง เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน

58 5.12 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ผู้ป่วยใน
เกณฑ์ >80%

59 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ค่าความเป็นกรด ด่าง
เกณฑ์ PH. 5-9

60 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - สารแขวนลอย (Suspended Solids ; SS)
เกณฑ์ <30mg/l หมายเหตุ : ข้อมูลส่งตรวจทุกเดือน

61 5.13 ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ตะกอนหนัก
เกณฑ์ < 0.5 หมายเหตุ : ข้อมูลส่งตรวจทุกเดือน

62 ด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม (LDR)
ด้านที่ 6 ด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม (LDR) 6.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 6.2 พฤติกรรมที่มีจริยธรรม จำนวนรางวัลที่ได้รับจากองค์กรภายนอก 6.3 การปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 6.4 ประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์กร Part 4

63 6.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
6.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ปี 2555 ปี 2556 ผ่าน (ณ มี.ค.55)

64 6.2 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากองค์กรภายนอก
เรื่อง NA NA NA NA NA NA

65 6.3 การปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
เกณฑ์ >80%

66 6.4 ประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์กร

67 ผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (HPR)
ด้านที่ 7 ผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (HPR) 7.1 อัตราการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ 7.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ Fasting blood sugarอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้(70-130%mg/dl) 7.3 จำนวนเจ้าหน้าที่ป่วยจากการสัมผัสเชื้อ ( TB) 7.4 อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน (เมือง-ดอนจาน) 7.5 อัตรากลุ่มเสี่ยง 35 ปี ขึ้นไปทุกคนในเขตได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 7.6 อัตราการเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง (เมือง-ดอนจาน) 7.7 ร้อยละของชุมชนที่มีความสำเร็จในการจัดระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง

68 7.1 อัตราการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่

69 7.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ Fasting blood sugarอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (70-130%mg/dl)
เกณฑ์ 60%

70 7.3 จำนวนเจ้าหน้าที่ป่วยจากการสัมผัสเชื้อ (TB)
เกณฑ์ 0 ราย

71 7.4 อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน (เมือง-ดอนจาน)
7.4 อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน (เมือง-ดอนจาน) เกณฑ์ >30%

72 7.5 อัตรากลุ่มเสี่ยง 35 ปี ขึ้นไปทุกคนในเขตได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เกณฑ์ >80%

73 7.6 อัตราการเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง (เมือง-ดอนจาน)
7.6 อัตราการเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง (เมือง-ดอนจาน) เกณฑ์ >80%

74 ปี 2555 ปี 2556 3 ชุมชน ทั้งหมด 31 ชุมชน ผลงาน 29 ชุมชน
7.7 ร้อยละของชุมชนที่มีความสำเร็จในการจัดระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง (เกณฑ์ เพิ่มขึ้น1ชุมชน/ปี/สถานบริการ) ปี 2555 ปี 2556 3 ชุมชน ทั้งหมด 31 ชุมชน ผลงาน 29 ชุมชน

75 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขอบคุณค่ะ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2556 เดือน กรกฎาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google