งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 25 เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 25 เมษายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 25 เมษายน 2551

3

4

5

6 เจ้าหนี้การค้า ณ 25 เมษายน 2551

7 ลูกหนี้ค่ารักษา ณ 25 เมษายน 2551

8 การเปลี่ยนสภาพลูกหนี้สิทธิข้าราชการเบิก คลัง IPD,OPD/ เบิกต้นสังกัด เป็นเงินสด ปีงบประมาณ 2551

9

10

11 การบริหารประสิทธิภาพทรัพยากร การเงินการคลัง สภาพคล่องปีงบประมาณ 2551 ค่าปกติ = 1 ประสิทธิภาพ - ตามเกณฑ์ = 85.71% - ตกเกณฑ์ = 14.29%

12 ค่าปกติ = 1.5 ประสิทธิภาพ - ตามเกณฑ์ = 57.14% - ตกเกณฑ์ = 42.86%

13

14 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 อันดับ ( ยอดผูกพันเป็นรายไตรมาส ) ปีงบประมาณ 2551

15 แสดงการเปรียบเทียบแหล่งรายได้การ ดำเนินการบริการทางการแพทย์ ต. ค. 50 - มี. ค.51

16 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สถานะการณ์ด้านการเงิน 1. สภาวะสถานการณ์ด้านการเงินการคลังมีค่า ระดับ 7 ( ปกติ ) เนื่องจาก ทุนสำรองสุทธิเป็น บวก ส่วนต่างรายรับรายจ่ายต่อเดือนเป็น บวก ดัชนีสินทรัพย์สำรองสุทธิ มากกว่า 0 2. I/E = 1.02 มากกว่า 1 ( ยังต้องควบคุมรายจ่าย ) 3. Profitability Ratio = 6.1% ( ยังสามารถทำกำไรได้ร้อยละ 6.1) สภาพคล่องทางการเงิน 1. ประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง 1.1 Cash Ratio = 0.78 ปกติ 1.2 QR = 1.11 ปกติ 1.3 CR = 1.33 ต่ำกว่าเกณฑ์ 1.4 หนี้สิน 5,383,638.82 บาท 1.5 เงินบำรุง รพ. คงเหลือ 4,874,332.22 บาท ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและบริหารจัดการด้านทรัพยากร 1. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ค่ารักษา UC 75 วัน, ตามจ่าย UC 36 วัน และ NON- UC เท่ากับ 58 วัน ( เกณฑ์ปกติ 90 วัน ) มี ประสิทธิภาพ 2. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า ( พัสดุทั่วไป 84 วัน, ยา / เวชภัณฑ์ 83 วัน ) อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีประสิทธิภาพ แต่ การชำระหนี้ค่ารักษาตามจ่ายล่าช้า (223 วัน ) 3. อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร : รายจ่ายดำเนินงาน อยู่ในอัตราสูง (68.42) ต้องเฝ้าระวัง ควบคุม 4. ต้นทุนบริการและต้นทุนดำเนินการด้านการรักษาพยาบาลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5. ทุนสำรองสุทธิและอัตราหมุนเวียนของวัสดุ / ยาเวชภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 25 เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google