งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลแก่ง กระจาน วันที่ 30 มิถุนายน 2551. สถานการณ์ด้าน การเงิน ( จุดอ่อน ) ของการดำเนินงาน ตุลาคม 50- มิถุนายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลแก่ง กระจาน วันที่ 30 มิถุนายน 2551. สถานการณ์ด้าน การเงิน ( จุดอ่อน ) ของการดำเนินงาน ตุลาคม 50- มิถุนายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลแก่ง กระจาน วันที่ 30 มิถุนายน 2551

2 สถานการณ์ด้าน การเงิน ( จุดอ่อน ) ของการดำเนินงาน ตุลาคม 50- มิถุนายน 2551

3 การมีหลักประกันสุขภาพ ( โอกาส ) ข้าราชการ 1,339 คน ประกันสังคม 3,441 คน บัตรทอง 22,647 คน ประชากรสิทธิอื่นๆ 92 คน รวมผู้มีสิทธิ์ 27,998 คน สิทธิว่าง 479 คน ร้อย ละ 1.82 สสจ. สิทธิว่างร้อยละ 1.71 ข้อมูลงานหลักประกันสุขภาพ ณ วันที่ 30 พค. 51 ข้อมูลงานหลักประกันสุขภาพ ณ วันที่ 30 พค. 51 ครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ 98.40 รอพิสูจน์สัญชาติ 200 คน

4 ตำแหน่ง จำนวน ( คน ) สัดส่วน : ประชากร แพทย์ 31 : 9,332 ทันตแพทย์ 21 : 13,999 เภสัชกร 21 : 13,999 พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค 40+11 : 1,956.80 นักวิชาการ สาธารณสุข 1 จนท. สายวิชาชีพอื่น + บริหาร 11 ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้าง ชั่วคราว 11+33 สอ / สสอ.4 รวม 104 ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแก่งกระจาน ( จุดแข็ง ) ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการเงิน รพ. แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2551

6 การบริหารสภาพคล่อง ด้านการเงินการคลัง รพ. แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2550 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

7

8 เจ้าหนี้ = 2,641,689.21 บาท ณ 25 มิถุนายน 2551

9 ลูกหนี้ค่ารักษา = 2,709,483.96 ณ 25 มิถุนายน 2551

10 1. ค่ายา 3,288,638.46 บาท 2. ค่ารักษาตามจ่าย 2,982,464.08 บาท 3. ค่าตอบแทน 2,943,288.75 บาท 4. ค่าใช้สอย 1,893,959.36 บาท 5. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอื่น 1,680,665.66 บาท 6. ค่าวัสดุการแพทย์ 1,531,729.25 บาท 7. ค่าจ้างชั่วคราว 1,425,293.00 บาท 8. ค่าสาธารณูปโภค 524,401.35 บาท 9. ค่าวัสดุทั่วไป 447,182.87 บาท 10. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม 110,230.00 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 อันดับแรก ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 ถึง มิถุนายน 2551

11 แนวโน้มดัชนีการเงิน

12 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio)

13 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

14 อัตราส่วนเงินสด (cash Ratio >=0.7 )

15 5 ลูกหนี้ NPL ปีงบประมาณ 2551 ณ 30 มิถุนายน 2551

16 1. สภาวะสถานการณ์ด้านการเงินการคลังมีค่าระดับ 7 ปกติ 2. ประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง (QR,CR,I/E) 2.1 QR >1 มีสภาพคล่องทางการเงิน 2.2 CR >1.5 มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น 2.3 I/E >1 สัดส่วนรายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีประสิทธิภาพในการบริหารรายรับ 2.4 แนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงต้องควบคุมภายใน ทางการเงิน 3. ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 3.1 อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร : รายจ่ายดำเนินงาน อยู่ ในระดับปกติ 3.2 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit มีอัตราใน ระดับปกติ 3.3 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW สูงกว่าค่า Mean+SD 30 เตียงต้องเฝ้าระวังหรือทบทวนตัวเลข และแก้ไขต่อไป บทสรุปโรงพยาบาลแก่งกระจาน


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลแก่ง กระจาน วันที่ 30 มิถุนายน 2551. สถานการณ์ด้าน การเงิน ( จุดอ่อน ) ของการดำเนินงาน ตุลาคม 50- มิถุนายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google