งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 2 / ๒๕๕ 5 วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๕ 5 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 123.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 2 / ๒๕๕ 5 วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๕ 5 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 123."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 2 / ๒๕๕ 5 วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๕ 5 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 123

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ทราบ

3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ ประชุม

4 2.1 รับรองรายงานการประชุม อนุ กขช. ด้าน การผลิต ครั้งที่ 1/ ๒๕๕ 4 เมื่อวันที่ 21 มิ. ย. ๕ 5 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ รายงาน ครั้งที่ 1/ ๒๕๕ 5 เมื่อวันที่ 15 มิ. ย. 55 จึงขอให้อนุกรรมการทุก ท่านไปพิจารณารายงานการประชุม หากจะแก้ไขขอให้แจ้งฝ่าย เลขานุการ ภายใน 7 วัน หากพ้น กำหนดนี้ จะถือว่ารับรองรายงานการ ประชุม

5 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

6 3.1 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรในช่วงเปลี่ยน ผ่านโครงการรับจำนำข้าวเปลือก เรื่องเดิม 1. การประชุมคณะอนุ กขช. ด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 มิ. ย. 55 ได้พิจารณา กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการรับจำนำข้าวเปลือก โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1.1 ให้ กสก. เปิดรับการขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ทั้งปี พร้อมกัน ทุกภาคทั่วประเทศ โดยให้เกษตรกรขึ้นทะเบียน และได้รับใบรับรองไม่เกิน 2 ครั้ง / แปลง / ราย / ปี

7 1.2 ให้ พณ. เปิดการรับจำนำ ข้าวเปลือก ปี 2555/56 ทุกภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ต. ค. 55 – 30 ก. ย. 56 1.3 ไม่เห็นชอบให้เกษตรกรที่ขึ้น ทะเบียนการปลูกข้าว ปี 2555/56 ซึ่งจะมี การเก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ได้ และถือเป็นการเข้าร่วมโครงการ รับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ไปแล้ว 1 ครั้ง และยังคงเหลือที่จะเข้าร่วมโครงการรับ จำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2555/56 ได้เพียง อีก 1 ครั้ง

8 การดำเนินงาน กรมการข้าวในฐานะฝ่ายเลขานุการ อนุ กขช. ด้านการผลิต ได้นำเรื่องการ แก้ไขปัญหาเกษตรกรในช่วงเปลี่ยนผ่าน โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ไปพิจารณา ทบทวนในการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง มี ข้อสรุปผลการพิจารณา ดังนี้ 1. ให้ พณ. ปรับเลื่อนระยะเวลาเริ่มต้น การรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 ให้เร็ว ขึ้น จากเดิมจะเปิดการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 ระหว่างวันที่ 1 ต. ค. 55 – 30 ก. ย. 56 เป็นวันที่ 1 ก. ค. 55 – 30 มิ. ย. 56

9 2. ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตในการปรับ เลื่อนระยะเวลาสำหรับจำนำข้าวเปลือกให้ เร็วขึ้นเป็น 1 ก. ค. 55 – 30 มิ. ย. 56 ดังนี้ 2.1 การกำหนดช่วงเวลารับจำนำให้ เร็วขึ้น เป็น 1 ก. ค. 55 ทับซ้อนกับช่วง ระยะเวลาการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ( ที่กำหนดให้ทุกภาคยกเว้นภาคใต้ 1 มี. ค. 55 - 15 ก. ย. 55 ภาคใต้ 1 ก. ค. 55 – 31 ต. ค. 55) เป็นเวลา 3 เดือน ได้แก่ เดือน ก. ค. – ก. ย. 55

10 2.2 การเริ่มโครงการรับจำนำ ข้าวเปลือกปี 55/56 ในวันที่ 1 ก. ค. 55 เป็นช่วงเวลาปลายปีงบประมาณ อาจมี ปัญหาเรื่องงบประมาณในการ ปฏิบัติงาน และการเริ่มโครงการวันที่ 1 ก. ค. 55 ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการได้ทัน หรือไม่ เนื่องจากต้องผ่านการ พิจารณาของคณะอนุ กขช. ด้าน การตลาด คณะอนุกรรมการกำกับดูแล การรับจำนำข้าว คณะ กขช. และ คณะรัฐมนตรี ตามลำดับ

11 ข้อพิจารณา 1. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขปัญหา เกษตรกรในช่วงเปลี่ยนผ่านโครงการรับ จำนำข้าวเปลือก โดยให้ พณ. เปิดรับการ จำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 วันที่ 1 ก. ค. 55 – 30 มิ. ย. 56 2. ให้ อคส. และ อ. ต. ก. พิจารณาหา วิธีการในการจัดแยกเก็บข้าวเปลือกและการ ส่งมอบข้าวสารในช่วงเวลารับจำนำที่ทับ ซ้อนกัน และให้ พณ. เร่งรัดเสนอเรื่อง ดังกล่าวให้คณะ กขช. และคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ทันเวลา

12 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 2 / ๒๕๕ 5 วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๕ 5 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 123.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google