งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม หลักสูตรและส่งเสริม ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม หลักสูตรและส่งเสริม ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม หลักสูตรและส่งเสริม ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ได้ระดับ คะแนน ดีมาก กล ยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 ประเด็น 1.11.21.31.41.5 เฉลี่ย คะแนน 412 422.60 ระดับคะแนน 1 หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง พอใช้ ระดับคะแนน 2 หมายถึง ได้ตามเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง ดี ระดับคะแนน 3 หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย 2.51. – 3.25 หมายถึง ดีมาก ระดับคะแนน 4 หมายถึง สูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์กำหนด คะแนนเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง ดีเยี่ยม

2 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอบที่ 1 รอบที่ 2 ได้ระดับคะแนน ดี ได้ ระดับคะแนน ดีมาก กล ยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 ประเ ด็น 2.12.22. 3 เฉ ลี่ย คะแน น 2232.3 3 กล ยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 ประเ ด็น 2. 1 2. 2 3. 3 เฉลี่ ย คะแน น 2332.6 7 ระดับคะแนน 1 หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง พอใช้ ระดับคะแนน 2 หมายถึง ได้ตามเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง ดี ระดับคะแนน 3 หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย 2.51. – 3.25 หมายถึง ดีมาก ระดับคะแนน 4 หมายถึง สูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์กำหนด คะแนนเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง ดีเยี่ยม

3 ผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ รอบที่ 1 ได้ระดับคะแนน พอใช้ รอบที่ 2 ได้ระดับคะแนน ดี กล ยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 ประเ ด็น 3. 1 3. 2 3.3 เฉลี่ ย คะแน น -21 1.50 ระดับคะแนน 1 หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง พอใช้ ระดับคะแนน 2 หมายถึง ได้ตามเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง ดี ระดับคะแนน 3 หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย 2.51. – 3.25 หมายถึง ดีมาก ระดับคะแนน 4 หมายถึง สูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์กำหนด คะแนนเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง ดีเยี่ยม กล ยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 ประเด็ น 3.1. 1 3.1.2 3. 2 3. 3 เฉลี่ ย คะแน น 43 212. 50

4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ สามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ ( โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง ระบบด้วยระบบ e-Training กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 4 ประเด็น 4.1 เฉลี่ย คะแนน 3.00 รอบที่ 2 ได้ระดับ คะแนน ดีมาก

5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนว ทางการกระจายอำนาจ ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนและรวมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รอบที่ 1 รอบที่ 2 ได้คะแนนระดับ ดี ได้คะแนนระดับ ดีมาก ได้คะแนนระดับ พอใช้ กล ยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5 ประเ ด็น 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 เฉ ลี่ย คะแน น 4333333. 17 กล ยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5 ประเด็ น 5. 1 5. 2 5.35. 4 5. 5 5. 6 เฉ ลี่ย คะแน น 4344333. 50 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.74 หมายถึง ปรับปรุง ค่าเฉลี่ย 1.75 – 2.74 หมายถึง พอใช้ ค่าเฉลี่ย 2.75 – 3.49 หมายถึง ดี ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.00 หมายถึง ดีมาก

6 สรุปผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ที่ 1 - 5 สพป. ตาก เขต 2 ได้คะแนน 2.85 อยู่ในระดับ ดีมาก ได้ลำดับที่ 119 จาก 225 เขต พื้นที่การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม หลักสูตรและส่งเสริม ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google