งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงาน ความรู้ ความคิดของผู้เรียน ทักษะ การปฏิบัติ ของผู้เรียน คุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม ของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงาน ความรู้ ความคิดของผู้เรียน ทักษะ การปฏิบัติ ของผู้เรียน คุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม ของผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลงาน ความรู้ ความคิดของผู้เรียน ทักษะ การปฏิบัติ ของผู้เรียน คุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม ของผู้เรียน

3 1 ผลงาน คุณภาพของ ชิ้นงาน ทักษะ ขั้นตอนของการ ปฏิบัติงาน คุณลักษณะ พฤติกรรม หรือการแสดงออก 2 3

4 การใช้ ภาษา การ นำเสนอ เนื้อหา

5 การกำหนดคุณภาพ ของแต่ละระดับ เช่น เนื้อหา การกำหนดระดับคะแนน เป็น 3,4,5 หรือ 6

6 ครอบคลุ ม ชัดเจน ถูกต้อง เรียงลำ ดับ ทัน เหตุการ ณ์ ระดับ 4 ครบ ทุกข้อ ระดับ 3 ขาด 1 ข้อ ระดับ 2 ขาด 2 ข้อ ระดับ 1 ขาด 3 ข้อ

7 เมื่อกำหนดประเด็นการประเมินและ กำหนดการให้ระดับคะแนนแล้ว นำประเด็นการประเมิน มา พิจารณาให้ความสำคัญ ถ้าประเด็นการประเมินสำคัญ มาก ก็กำหนดน้ำหนัก มาก ถ้าประเด็นการประเมินสำคัญ น้อย ก็กำหนดน้ำหนัก น้อย กำหนดน้ำหนักรวมเป็น 10, 20, 30,.... หรือ 100 ตามความเหมาะสม หรือต้องการขยายจากระดับคะแนน ให้สูงเท่าไร น้ำหนักรวมเป็น 10 ระดับคะแนน 1-4 คะแนนเต็มจะเป็น 40 คะแนน

8 ประเด็นการ ประเมิน น้ำหนัก ( 10) เนื้อ หา ภาษา ที่ใช้ 3 การ นำเสน อ 5 2

9 ระดับคะแนนที่ได้ x น้ำหนัก = คะแนน เนื้อหา มีน้ำหนัก 5 ระดับคะแนนที่ได้ 4 จะได้ คะแนน 5x4 = 20 คะแนน การใช้ภาษา มีน้ำหนัก 3 ระดับคะแนนที่ได้ 3 จะ ได้คะแนน 3x3 = 9 คะแนน การนำเสนอ มีน้ำหนัก 2 ระดับคะแนนที่ได้ 3 จะ ได้คะแนน 2x3 = 6 คะแนน คะแนนชิ้นงานจะได้ = 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน

10 ช่วงคะแนน ระดับ คุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดี มาก แบ่งคะแนนเต็มออกเป็นช่วงๆ ละเท่าๆกัน กำหนดเป็นคุณภาพ ตามลำดับ

11 ช่วงคะแนนระดับ คุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดี มาก


ดาวน์โหลด ppt ผลงาน ความรู้ ความคิดของผู้เรียน ทักษะ การปฏิบัติ ของผู้เรียน คุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม ของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google