งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ปรีชา หมู่พิมล ( ที ) ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ปรีชา หมู่พิมล ( ที ) ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ปรีชา หมู่พิมล ( ที ) ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล ( ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย )

2 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project หัวข้อการ นำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับจากโครงการ แผนผังผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ แผนภาพระดับข้อมูล แผนภาพคลังข้อมูลของโครงการ แผนการดำเนินการ ตัวอย่างรูปจำลอง

3 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ที่มาของโครงการ ประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกัน แหล่งของข้อมูลที่มาจากหลายๆที่ ความสะดวก และรวดเร็วในการแสดง ข้อมูล ข้อมูลที่มีในระบบ ตัวอย่าง คลินิก, แลบ เป็นต้น ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในระบบ เช่น ผลการ ตรวจ แลบ เป็นต้น

4 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อลดเวลา และขั้นตอนการทำงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เชื่อมโยงกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นแหล่ง เดียวกัน เพื่อคัดกรองข้อมูลให้ถูกต้อง มีระบบศูนย์กลางการแสดงข้อมูล

5 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับจากโครงการ ประหยัดเวลาในการค้นหา ข้อมูล สามารถแสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ กันได้ สามารถแสดงรายงานได้อย่าง ถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถเปรียบเทียบรายงาน ย้อนหลังได้ สามารถแสดงรายงานเชิงพยากรณ์ ได้

6 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project แผนผังผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรีชา ชัย เจ๋ง พี่เชาว ลัน อาจารย์ ประพันธ์ อาจารย์ เกียรติ หมอ นิตยา พี่สม ทรง หมอ นิพัฒน์

7 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ระดับ ผู้บริหาร แผนภาพระดับข้อมูล ผู้ใช้ฝ่ายต่างๆ คลังข้อมูล แหล่งข้อมูลต่างๆ ระบบบริหารงาน และประเมินผล (BSC System) ระบบปฏิบัติกา ร (Operation System) ข้อมูลแบบสรุป (Summarized) ข้อมูลแบบละเอียด (Detail)

8 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project แผนภาพขบวนการข้อมูล ข้อมูลจาก แหล่ง ต่างๆ ข้อมูล การ เปลี่ยน รูปแบบ ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ การ นำเสนอ ข้อมูล ความ รู้

9 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project แผนภาพคลังข้อมูลของโครงการ

10 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project แผนการดำเนินการ เดือน / ปี ขั้นต อน เก็บ รวบรวม ข้อมูล นำข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูล กลาง ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของข้อมูล 1 2 3 4 9/5 5 5/5 5 6/5 5 7/5 5 8/5 5 4/5 5 10/ 55 11/ 55 12/ 55 พัฒนาระบบ นำเสนอข้อมูลที่ มีอยู่ทั้งหมด 1/5 6

11 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ตัวอย่างรูป จำลอง

12 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ตัวอย่างรูป จำลอง เมนูจะแสดงไม่ เหมือนกันขึ้นอยู่ กับสิทธิของแต่ ละผู้ใช้

13 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ตัวอย่างรูป จำลอง

14 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ตัวอย่างรูป จำลอง

15 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ตัวอย่างรูป จำลอง

16 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ตัวอย่างรูป จำลอง

17 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ตัวอย่างรูป จำลอง พื้นที ข้อมูลผู้ป่วย

18 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ Clinical Research Data Warehouse Project ปรีชา หมู่พิมล ( ที ) ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google