งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)
ปรีชา หมู่พิมล (ที) ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)

2 หัวข้อการนำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ แผนผังผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ แผนภาพระดับข้อมูล แผนภาพคลังข้อมูลของโครงการ แผนการดำเนินการ ตัวอย่างรูปจำลอง

3 ที่มาของโครงการ ประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกัน
แหล่งของข้อมูลที่มาจากหลายๆที่ ความสะดวก และรวดเร็วในการแสดงข้อมูล ข้อมูลที่มีในระบบ ตัวอย่าง คลินิก, แลบ เป็นต้น ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในระบบ เช่น ผลการตรวจ แลบ เป็นต้น

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อลดเวลา และขั้นตอนการทำงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เชื่อมโยงกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นแหล่งเดียวกัน เพื่อคัดกรองข้อมูลให้ถูกต้อง มีระบบศูนย์กลางการแสดงข้อมูล

5 เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
ประหยัดเวลาในการค้นหา ข้อมูล สามารถแสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ กันได้ สามารถแสดงรายงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถเปรียบเทียบรายงานย้อนหลังได้ สามารถแสดงรายงานเชิงพยากรณ์ได้

6 แผนผังผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
อาจารย์ประพันธ์ อาจารย์เกียรติ หมอนิตยา พี่สมทรง หมอนิพัฒน์ ปรีชา ชัย เจ๋ง พี่เชาวลัน

7 ระบบบริหารงานและประเมินผล ระบบปฏิบัติการ (Operation System)
แผนภาพระดับข้อมูล ข้อมูลแบบสรุป (Summarized) ข้อมูลแบบละเอียด (Detail) ระบบบริหารงานและประเมินผล (BSC System) ระบบปฏิบัติการ (Operation System) ระดับ ผู้บริหาร ผู้ใช้ฝ่ายต่างๆ คลังข้อมูล แหล่งข้อมูลต่างๆ

8 การเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล
แผนภาพขบวนการข้อมูล ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ข้อมูล การเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูล ความรู้

9 แผนภาพคลังข้อมูลของโครงการ

10 แผนการดำเนินการ ขั้นตอน 4 3 2 1 เดือน/ปี 4/55 5/55 6/55 7/55 8/55 9/55
พัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 4 นำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง 3 2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 1 เดือน/ปี 4/55 5/55 6/55 7/55 8/55 9/55 10/55 11/55 12/55 1/56

11 ตัวอย่างรูปจำลอง ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

12 เมนูจะแสดงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสิทธิของแต่ละผู้ใช้
ตัวอย่างรูปจำลอง เมนูจะแสดงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสิทธิของแต่ละผู้ใช้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

13 ตัวอย่างรูปจำลอง ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

14 ตัวอย่างรูปจำลอง ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

15 ตัวอย่างรูปจำลอง ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

16 ตัวอย่างรูปจำลอง ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

17 ตัวอย่างรูปจำลอง ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย พื้นที ข้อมูลผู้ป่วย

18 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google