งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 หัวข้อการนำเสนอ 2 ตารางระยะเวลาการเตรียมข้อมูลและการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ. ศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ. ศ สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

3 ผู้ปฏิบัติงาน พุธ 17 – พุธ 24 ก.ย. 57 พฤ.25 - จ.29 ก.ย. 57 อังคาร 30 ก.ย. 57 พุธ 1 ต.ค. 57 พฤหัสบดี 2 ต.ค. 57 ศุกร์ 3 ต.ค. 57 ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด สรจ. ส่วนรับจ่าย งานสั่ง จ่ายเงิน น. ปลด block รายการตั้งเบิกปี 57 ทั้งหมด น. สิ้นสุดการตั้งเบิก ปี 2557 ไม่ปลด Block รายการตั้งเบิก ไม่ประมวลผล จ่ายเงินรอบกลางวัน ไม่ประมวลผลจ่ายเงิน น. ประมวลผลจ่ายเงิน ทั้งหมด น. เริ่มใช้งาน ระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2558 ตารางระยะเวลาการเตรียมข้อมูลและการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

4 ด่วนที่สุด ที่ กค / ว 222 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ. ศ ด่วนที่สุด ที่ กค / ว 218 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ กค / ว 217 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เรื่องข้อแนะนำเกี่ยวกับการกัน เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ. ศ. 2557

5 สิ่งที่ส่วนราชการต้องดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2557 ส่วนราชการต้องบันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการรับและนำส่งเงิน และ รายการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 30 ก. ย. 57 เวลา น. ส่วนราชการต้องบันทึกรายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List และ Confirm) ภายในวัน อังคารที่ 30 ก. ย. 57 โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค / ว 100 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS คือ การจัดทำ PO และการสำรองเงินในระบบ GFMIS และด่วนที่สุด ที่ กค / ว 104 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ / หรือการขยายเวลาเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กรณีที่ส่วนราชการต้องการยกเลิกการ Confirm เนื่องจากสามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันให้ส่วนราชการทำหนังสือแจ้ง สรจ. ภายในวัน อังคารที่ 30 ก. ย. 57 เช่นกัน ส่วนราชการสามารถบันทึกขอจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป เรื่องควรระวัง สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

6


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google