งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ Information Systems and The Role of the Modern Systems Analyst.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ Information Systems and The Role of the Modern Systems Analyst."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ Information Systems and The Role of the Modern Systems Analyst

2 2 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายความหมายของการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบได้ 2. อธิบายบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบและ บุคลากรต่าง ๆ ขององค์กรในการพัฒนา ระบบสารสนเทศได้ 3. อธิบายความแตกต่างระหว่างระบบ สารสนเทศแต่ละชนิดได้

3 3 ความหมายของระบบ ระบบ (System) คือกลุ่มของ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มี ความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละ องค์ประกอบจะทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน

4 4 ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย Hardware Software และ peopleware ทำงานประสานกันโดยมี วัตถุประสงค์ในการประมวลผลให้ ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ Hardware SoftwarePeopleware

5 5 ภาพรวมของระบบ Feedback Subsystem Monitoring Environment Boundary/Organization ระบบที่ดีจะต้องออกแบบให้ระบบย่อย มีความเป็น อิสระกันมากที่สุด

6 6 ประเภทของระบบ 1. ระบบปิด (Closed System) 2. ระบบเปิด (Open System)

7 7 ระบบธุรกิจ (Business System) ตัวอย่างระบบย่อยในระบบธุรกิจ  ระบบการผลิต  ระบบการตลาด  ระบบบัญชี  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบบริหารงานบุคคล

8 8 รูปแสดงกระบวนการทำงาน ในระบบธุรกิจ Service Production designProductionSaleDelivery Customer Supplier Product design Actual and forecasted orders Orders to supplier Purchase part Finished goods orders Service requests Equipment information preferences

9 9 องค์กรและระบบสารสนเทศ องค์กร เป็นโครงสร้างสังคมที่ เป็นทางการ ประกอบด้วยกลุ่ม คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาทำงาน ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย เดียวกัน องค์กรถือว่าเป็นระบบหนึ่ง องค์กรต้องการสารสนเทศเพื่อ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ มีประสิทธิภาพ

10 10 ข้อมูลและสารสนเทศ Data Proces s inform ation

11 11 ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นระบบที่ประกอบด้วย ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล แล้ว นำมาผ่านการประมวลผล ได้ ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศ เพื่อ นำมาใช้ในการสนับสนุนการ ตัดสินใจ ระบบสารสนเทศประกอบด้วย ส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ Hardware, Software, Data, Peopleware, Procedure

12 12 ชนิดของระบบสารสนเทศ Transaction Processing System : TPS Management Information System : MIS Decision Support System : DSS Group Decision Support System : GDSS Geographic Information System : GIS Executive Information System : EIS Artificial Intelligence : AI Office Information System : OIS หรือ Office Automation System : OAS

13 13 การใช้สารสนเทศของ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ระดับการบริหาร TPS,OIS MIS,DSS,OIS ESS,MIS,DS S,OIS MIS,OIS

14 14 การวิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (Current system) เพื่อ ออกแบบระบบการทำงานใหม่ (New System) โดยมี เป้าหมายเพื่อปรับปรุงแก้ไข ระบบงานเดิมให้ดีขึ้น

15 15 เหตุผลในการพัฒนาระบบงาน ใหม่ 1. ปรับปรุงการบริการแก่ลูกค้า 2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพิ่มกระบวนการควบคุมการ ทำงาน 4. ลดต้นทุนการดำเนินการ 5. ต้องการสารสนเทศมากขึ้น

16 16 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst :SA) คือผู้ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและ ความต้องการขององค์กร ด้วย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

17 17 การศึกษาปัญหามีขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาและทำความเข้าใจกับ ปัญหา ตรวจสอบถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก การแก้ไขปัญหา และความคุ้มค่า ต่อการลงทุน กำหนดความต้องการสำหรับ แก้ปัญหาล สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา หลาย ๆ ทางเลือก กำหนดรายละเอียดของแนว ทางการแก้ปัญหา นำแนวทางไปปฏิบัติ ติดตามผล

18 18 ความรู้และทักษะของ นักวิเคราะห์ระบบ ความรู้ทางเทคนิค ความรู้ทางธุรกิจ ความด้านคนและทีมงาน ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ ในอาชีพ

19 19 คำถามท้ายบทที่ 1 ยกตัวอย่างระบบใน ชีวิตประจำวัน และอธิบายว่า ทำไมถึงคิดว่าเป็นระบบ

20 20 ใบงานที่ 1 แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 6 - 8 คนทำ Project การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ โดยเลือกระบบงานตัวอย่าง 1 ระบบ จาก  ระบบซื้อขาย  ระบบเช่า - คืน  ระบบหอพัก  ระบบคลินิก  ระบบรับซ่อม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ Information Systems and The Role of the Modern Systems Analyst.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google