งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ
Information Systems and The Role of the Modern Systems Analyst

2 วัตถุประสงค์ อธิบายความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้
อธิบายบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบและบุคลากรต่าง ๆ ขององค์กรในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ อธิบายความแตกต่างระหว่างระบบสารสนเทศแต่ละชนิดได้

3 ความหมายของระบบ ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละองค์ประกอบจะทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน

4 ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย Hardware Software และpeopleware ทำงานประสานกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ Hardware Software Peopleware

5 ภาพรวมของระบบ Feedback Environment
Subsystem Subsystem Monitoring Subsystem Boundary/Organization Environment ระบบที่ดีจะต้องออกแบบให้ระบบย่อย มีความเป็นอิสระกันมากที่สุด

6 ประเภทของระบบ ระบบปิด (Closed System) ระบบเปิด (Open System)

7 ระบบธุรกิจ (Business System)
ตัวอย่างระบบย่อยในระบบธุรกิจ ระบบการผลิต ระบบการตลาด ระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบริหารงานบุคคล

8 รูปแสดงกระบวนการทำงานในระบบธุรกิจ
Service Production design Production Sale Delivery Customer Supplier Product design Actual and forecasted orders Orders to supplier Purchase part Finished goods Service requests Equipment information preferences

9 องค์กรและระบบสารสนเทศ
องค์กร เป็นโครงสร้างสังคมที่เป็นทางการ ประกอบด้วยกลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน องค์กรถือว่าเป็นระบบหนึ่ง องค์กรต้องการสารสนเทศเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

10 ข้อมูลและสารสนเทศ Data Process information

11 ระบบสารสนเทศ (Information System)
เป็นระบบที่ประกอบด้วย ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาผ่านการประมวลผล ได้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศประกอบด้วยส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ Hardware, Software, Data, Peopleware, Procedure

12 ชนิดของระบบสารสนเทศ Transaction Processing System : TPS
Management Information System : MIS Decision Support System : DSS Group Decision Support System : GDSS Geographic Information System : GIS Executive Information System : EIS Artificial Intelligence : AI Office Information System : OIS หรือ Office Automation System : OAS

13 การใช้สารสนเทศของผู้บริหารระดับต่าง ๆ
ESS,MIS,DSS,OIS MIS,OIS

14 การวิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (Current system) เพื่อออกแบบระบบการทำงานใหม่ (New System) โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบงานเดิมให้ดีขึ้น

15 เหตุผลในการพัฒนาระบบงานใหม่
ปรับปรุงการบริการแก่ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มกระบวนการควบคุมการทำงาน ลดต้นทุนการดำเนินการ ต้องการสารสนเทศมากขึ้น

16 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst :SA)
คือผู้ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและความต้องการขององค์กร ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

17 การศึกษาปัญหามีขั้นตอนดังนี้
ศึกษาและทำความเข้าใจกับปัญหา ตรวจสอบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา และความคุ้มค่าต่อการลงทุน กำหนดความต้องการสำหรับแก้ปัญหาล สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา หลาย ๆ ทางเลือก กำหนดรายละเอียดของแนวทางการแก้ปัญหา นำแนวทางไปปฏิบัติ ติดตามผล

18 ความรู้และทักษะของนักวิเคราะห์ระบบ
ความรู้ทางเทคนิค ความรู้ทางธุรกิจ ความด้านคนและทีมงาน ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในอาชีพ

19 คำถามท้ายบทที่ 1 ยกตัวอย่างระบบในชีวิตประจำวัน และอธิบายว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นระบบ

20 ใบงานที่ 1 แบ่งกลุ่ม ๆ ละ คนทำ Project การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยเลือกระบบงานตัวอย่าง 1 ระบบ จาก ระบบซื้อขาย ระบบเช่า-คืน ระบบหอพัก ระบบคลินิก ระบบรับซ่อม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google