งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางแก้ไขปัญหาของ งานข้อมูลสารสนเทศ ในความสัมพันธ์ระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน กลุ่มที่ ๔ กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางแก้ไขปัญหาของ งานข้อมูลสารสนเทศ ในความสัมพันธ์ระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน กลุ่มที่ ๔ กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางแก้ไขปัญหาของ งานข้อมูลสารสนเทศ ในความสัมพันธ์ระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน กลุ่มที่ ๔ กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ

2 งานจัดทำแผนพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อ การบริหาร งานพัฒนานวัตกรรมและ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร งานประสานเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ภารกิจ

3 กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ กับกลุ่มงานอื่น ๆ ใน กลุ่มนโยบายและแผน จุดอ่อน - บุคลากรใน กลุ่มงานน้อย - จัดบุคลากรไม่ ตรงกับงาน - ขาดขวัญ กำลังใจ

4 กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ กับกลุ่มงานอื่น ๆ ใน กลุ่มนโยบายและแผน จุดแข็ง - มีการสื่อสาร ตลอดเวลา - มีความเป็น เอกภาพ

5 แนวทางแก้ปัญหา - จัดบุคลากรให้ เพียงพอ - จัดบุคลากรให้สอดคล้อง กับงาน - ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง ขวัญกำลังใจ

6 กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ กับกลุ่มอื่น ๆ ใน สำนักงานเขตพื้นที่ จุดอ่อน - ข้อมูลไม่ ตรงกัน - วิธีการคำนวณ ข้อมูลต่างกัน

7 กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ กับกลุ่มอื่น ๆ ใน สำนักงานเขตพื้นที่ จุดแข็ง - ความรัก องค์กร

8 แนวทางแก้ปัญหา - ปฏิบัติตามระเบียบ งานสารบรรณ อย่างเคร่งครัด

9 กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ กับโรงเรียน ใน สำนักงานเขตพื้นที่ จุดอ่อน - การปรับเปลี่ยน บุคลากรบ่อย

10 กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ กับโรงเรียน ใน สำนักงานเขตพื้นที่ จุดแข็ง - มีการให้ ความรู้ คู่มือ ในโปรแกรม

11 แนวทางแก้ปัญหา - ติดตาม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด - แต่งตั้งครูประจำการ รับผิดชอบ - ผอ. เขต เน้นย้ำผู้บริหาร สถานศึกษา

12 กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ กับ สพฐ. จุดอ่อน - ไม่สามารถนำ ข้อมูลกลับมาใช้ ได้ทันที ต้อง รอการประมวล วิเคราะห์ผล

13 กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ กับ สพฐ จุดแข็ง - สัมพันธภาพที่ ดีในระดับ เจ้าหน้าที่

14 แนวทางแก้ปัญหา - ควบรวมโปรแกรมให้ เหลือน้อยที่สุด - เพิ่มระดับการประสาน ข้อมูล ระหว่างสำนักแผนฯ กับ สำนักอื่น


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง และแนวทางแก้ไขปัญหาของ งานข้อมูลสารสนเทศ ในความสัมพันธ์ระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน กลุ่มที่ ๔ กลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google