งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งรับค่า และ แสดงผลค่า. คำสั่งรับ - แสดงผล 1. printf( ) เป็น ฟังก์ชันที่ใช้ในการ แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัว แปร ค่าคงที่ นิพจน์ออกมา ทางจอภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งรับค่า และ แสดงผลค่า. คำสั่งรับ - แสดงผล 1. printf( ) เป็น ฟังก์ชันที่ใช้ในการ แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัว แปร ค่าคงที่ นิพจน์ออกมา ทางจอภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งรับค่า และ แสดงผลค่า

2 คำสั่งรับ - แสดงผล 1. printf( ) เป็น ฟังก์ชันที่ใช้ในการ แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัว แปร ค่าคงที่ นิพจน์ออกมา ทางจอภาพ

3 printf( ) Argument list เป็นค่าตัวแปร ค่าคงที่ หรือ นิพจน์ที่ต้องการนำมาแสดงผลถ้ามีมากกว่า 1 ค่าจะแยกกันโดยใช้เครื่องหมายคอมม่า (, )

4 printf( ) Control จะต้องเขียนอยู่ภายใต้ เครื่องหมาย “ “ ซึ่งสามารถเขียนได้ 2 ลักษณะคือ 1. เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงออกมา เช่น print(“ Sum of X = “); 2. เป็นรหัสรูปแบบ (Format Code) ที่ใช้ใน การแสดงผลซึ่งทุกรหัสรูปแบบจะต้องอยู่ ตามหลังเครื่องหมาย %

5

6 ตัวอย่าง printf()

7 คำสั่งรับ - แสดงผล 2. putchar ( ) ใช้ใน การแสดงผลข้อมูลชนิด ตัวอักขระ (char) ให้ เห็นบนหน้าจอภาพ

8 คำสั่งรับ - แสดงผล 3. puts ( ) เป็น ฟังก์ชันที่ใช้ในการ แสดงผลข้อมูลสตริง หรือข้อความ (string) ให้เห็นบนหน้าจอภาพ

9 คำสั่งรับ - แสดงผล 4. scanf ( ) เป็นฟังก์ชัน ที่ใช้ในการรับข้อมูลจาก แป้นพิมพ์ (key board) เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร

10 Scanf() Argument list เป็นตัวแปรที่จะรับค่าจากแป้นพิมพ์มาเก็บไว้ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งค่าจะต้องแยกกันด้วย เครื่องหมายคอมม่า (, ) และตัวแปรทุกตัวที่ ใช้จะต้องนำหน้าด้วยเครื่องหมาย & ทุกตัว ยกเว้นตัวแปรชุด

11 Scanf() Control เป็นรหัสรูปแบบที่ใช้ในการรับ ข้อมูลซึ่งจะต้องเขียนอยู่ภายในเครื่องหมาย “ “ และจะมีรหัสรูปแบบเหมือนกับรหัส รูปแบบที่ใช้ในคำสั่ง printf

12 ตัวอย่าง scanf()

13 คำสั่งรับ - แสดงผล 5. ฟังก์ชัน getchar ( ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูลจาก แป้นพิมพ์ทีละ 1 ตัวอักขระโดยต้องกด enter ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดข้อมูล และข้อมูลที่ ป้อนจะปรากฏให้เห็นบนหน้าจอภาพ

14 คำสั่งรับ - แสดงผล ฟังก์ชัน getch ( ) เป็น ฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูลเป็น ตัวอักขระ 1 ตัวอักขระเข้ามา ทางแป้นพิมพ์โดยเมื่อป้อน ข้อมูลเสร็จไม่ต้องกดปุ่ม enter และข้อมูลที่ป้อนจะไม่ปรากฏบน หน้าจอภาพ

15 7. ฟังก์ชัน getche ( ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูล เป็นตัวอักขระ 1 ตัวอักขระเข้ามา ทางแป้นพิมพ์โดยเมื่อป้อน ข้อมูลเสร็จไม่ต้องกดปุ่ม enter และข้อมูลที่ป้อนจะปรากฏบน หน้าจอภาพ

16 8. ฟังก์ชัน gets ( ) เป็น ฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูลสตริงหรือ ข้อความ (string) เข้ามาทางแป้นพิมพ์ โดยต้องกด enter ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุด ข้อมูล และข้อมูลที่ป้อนจะปรากฏให้ เห็นบนหน้าจอภาพ


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งรับค่า และ แสดงผลค่า. คำสั่งรับ - แสดงผล 1. printf( ) เป็น ฟังก์ชันที่ใช้ในการ แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัว แปร ค่าคงที่ นิพจน์ออกมา ทางจอภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google