งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Introduction to C Programming. 2 การทำงานของภาษาซี จัดทำโปรแกรมต้นฉบับ (Source Program) โดย บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล.c แปลงรหัสคำสั่งเป็นภาษาเครื่อง (Compile)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Introduction to C Programming. 2 การทำงานของภาษาซี จัดทำโปรแกรมต้นฉบับ (Source Program) โดย บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล.c แปลงรหัสคำสั่งเป็นภาษาเครื่อง (Compile)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Introduction to C Programming

2 2 การทำงานของภาษาซี จัดทำโปรแกรมต้นฉบับ (Source Program) โดย บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล.c แปลงรหัสคำสั่งเป็นภาษาเครื่อง (Compile) ซึ่ง จะได้ไฟล์นามสกุล. obj การเชื่อมโยงโปรแกรม (Link) เป็นการเชื่อมโยง โปรแกรมกับไลบรารี ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดไฟล์.exe Source Code Compile Link.C.C.o bj.e xe

3 3 กระบวนการแปลรหัสของภาษาซี เขียนคำสั่ง CompileLink Run Test.cTest.objTest.ilk Test.exe

4 รูปแบบโครงสร้าง ภาษาซี

5 Preprocessor Directive การกำหนด เฮดเดอร์ไฟล์ variable declaration; การ ประกาศค่าตัวแปรแบบ Gobal main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้น ฟังก์ชันหลัก variable declaration; การประกาศค่าชนิด ตัวแปรแบบ Local program statement; ส่วนคำสั่ง } เครื่องหมายสิ้นสุด ฟังก์ชัน จบโปรแกรม #include การกำหนดเฮด เดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้น ฟังก์ชันหลัก char name[15]; การประกาศ ค่าชนิดตัวแปร printf(“What your name”); scanf(“%s”,&name); } เครื่องหมายสิ้นสุด ฟังก์ชัน ส่วนของ คำสั่ง

6 หมายถึง การสั่งให้คอมไพเลอร์นำสิ่ง ที่อยู่ในไฟล์ ซึ่งกำหนดไว้มารวมเข้ากับ Source Code ในที่นี้จะเป็นการนำสิ่งที่อยู่ ในไฟล์ stdio.h มารวมกับ Source Code หมายเหตุ ถ้าไดเร็คทีพ #include ไม่มี โปรแกรมจะ error และ Compile ไม่ผ่าน ไดเร็คทีฟ #include

7 เป็นการบอกถึงฟังก์ชันมาตรฐานบน input/output ที่จะนำเข้ามารวมกัน โดย บอกไว้ที่ส่วนต้นของไฟล์โปรแกรม ไลบราลีฟังก์ชัน เป็นไฟล์ที่บอกถึงการรวมเอาฟังก์ชัน เกี่ยวกับคอนโซลไว้ใช้

8 ฟังก์ชันหลัก การเรียกใช้ฟังก์ชัน main() ถ้า main ไม่มี เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ต่อท้าย จะไม่ถือว่าเป็นฟังก์ชัน และจะ เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอน Link การเรียกใช้ฟังก์ชัน main()

9 C PROGRAMMING

10 เข้าสู่โปรแกรม Turbo C ทำได้ 2 วิธี 1. My computer  D:  TC  TC 2. Start Run พิมพ์ cmd  พิมพ์ d: แล้วกด Enter  แล้วพิมพ์ D:tc/Tc

11 หน้าจอประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 4 ส่วน คือ 1 เมนเมนู (Main Menu) ได้แก่ส่วนที่ อยู่บรรทัดบนสุด ซึ่งเป็นรายการคำสั่งต่าง ๆ ได้แก่ File Edit ฯลฯ เป็นต้น 2. ส่วนของ Edit คือบริเวณที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ ใช้สร้างและแก้ไข โปรแกรม หรือเรียกว่า พื้นที่เขียนโปรแกรม หน้าต่างเอดิต 3. ส่วนของ Message คือบริเวณที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม เล็ก ใช้แสดงข้อความต่าง ๆ เมื่อเกิดการ ผิดพลาดขึ้นในขณะที่เกิดการคอมไพล์หรือ ลิงก์โปรแกรม 4. ส่วนของฟังก์ชันคีย์ คือส่วนที่อยู่ ล่างสุดเป็นปุ่มที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ของ ฟังก์ชันคีย์ที่มีอยู่ใน เทอร์โบ C จากนั้นกด คีย์ใด ๆ ก็ได้จะปรากฏ ดังนี้

12 รายละเอียดของข้อความต่าง ๆ ที่ ส่วนบนของหน้าต่างมีดังนี้ Line 1 แสดงบรรทัดที่ เคอร์เซอร์อยู่ บรรทัดที่ 1 Col 1 แสดงคอลัมน์ที่เคอร์เซอร์ อยู่ คอลัมน์ที่ 1 Insert ถ้าขึ้นข้อความนี้ (Insert) แสดงว่าอยู่ในภาวะ Insert on จะสามารถพิมพ์แทรกตัวอักษรที่ ตำแหน่งเคอร์เซอร์อยู่ได้ ถ้ากดคีย์ Insert บน คีย์บอร์ดที่หน้าจอข้อความ Insert จะหายไป สภาวะนี้เป็น Insert off การพิมพ์จะเป็นการพิมพ์ ทับตัวอักษร ถ้าหากต้องการให้เป็น Insert on ต้องกดคีย์ Insert ที่คีย์บอร์ดอีกครั้ง Indent ถ้าขึ้นข้อความนี้บนหน้าจอแสดงว่าหลังจาก พิมพ์ข้อความเสร็จแล้วกด Enter เคอร์เซอร์จะ ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ และถ้ากดคีย์ Ctrl+OI จะทำ ให้ข้อความ Indent หายไปเคอร์เซอร์จะอยู่ที่ คอลัมน์ที่ 1 ของบรรทัดเดิม

13 Tab ถ้าปรากฏข้อความนี้แสดงว่าถ้ากดคีย์ Tab จะ ทำให้เคอร์เซอร์เลื่อนไปทางขวา 8 คอลัมน์ ถ้ายกเลิกสถานะนี้กดคีย์ Ctrl+OT ถ้ากด คีย์ Ctrl+OT อีกครั้งข้อความ Tab จะปรากฏที่ หน้าจอีก Unindent ถ้าขึ้นข้อความนี้ถ้าหากเคอร์เซอร์อยู่ที่ บรรทัดใหม่ ถ้ากดคีย์ Backspace บนคีย์บอร์ด เคอร์เซอร์จะเลื่อนมาทางซ้าย 1 ย่อหน้าเสมอ ถ้ากดคีย์ Ctrl+OU ข้อความ Unindent จะ หายไป ในสภาวะนี้ Backspace จะเป็นการลบ ตัวอักษร ที่อยู่ทางซ้ายของเคอร์เซอร์ และ ถ้ากดคีย์ Ctrl+OU ซ้ำจะทำให้ ข้อความ Unindent ปรากฏที่หน้าจออีก D:NONAME.C เป็นชื่อไฟล์ชั่วคราวที่ Turbo C สร้าง ขึ้น สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ ถ้า บันทึกเป็นชื่อใหม่

14 ขั้นตอนการใช้งาน 1. เมื่อเข้าสู่โหมดการ ทำงานของภาษาซี กด Esc เพื่อเข้าสู่โหมดการ เลือกใช้คำสั่ง หรือกด F10

15 2. การสร้างไฟล์ใหม่ให้เลือกเมนู File  New โดยโปรแกรม จะกำหนดชื่อเบื้องต้นเป็น Noname.c

16 3. การบันทึกให้เลือกเมนู File  Save หรือกดคีย์ลัด F2 ในกรณีที่บันทึก ไฟล์ครั้งแรก ไฟล์ที่ บันทึกได้จะมี Format ( รูปแบบ นามสกุล ) เป็น.C

17 4. การเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไขให้เลือกเมนู File  Load หรือ กดคีย์ลัด F3 แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ แก้ไข

18 5. การเปลี่ยนชื่อไฟล์ เลือกเมนู File  Write to ในกรณีที่ต้องการบันทึกชื่อไฟล์ ใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์

19 6. การ Compile เพื่อแปล Source Code ให้เป็น Object Code (.OBJ) โดยเลือก เมนู Compile Compile หรือกดคีย์ลัด Ctrl+F9

20 7. หากเกิด error ให้กด F6 เพื่อเข้าสู่ โหมดการแก้ไข

21 8. ถ้า Compile ผ่าน จะปรากฏ ข้อความ ให้กดคีย์ใด ๆ เพื่อทำงาน ต่อไป

22 9. การสร้าง.EXE เพื่อ นำไปใช้งานให้เลือก Make EXE file

23 10. การรันโปรแกรม ให้เลือก เมนู Run  Run หรือกดคีย์ลัด Ctrl+F9

24 11. เมื่อรันโปรแกรมเสร็จแล้วจะกลับ เข้าสู่หน้าจอ Editor ซึ่งจะทำให้เรา ดูผลลัพธ์ไม่ทัน เลือกเมนู Run  User screen

25 12. แสดงผลการ Run โปรแกรม เมื่อเลือก เมนู Run  User Screen หรือกดปุ่มคีย์ลัด Alt+F5


ดาวน์โหลด ppt 1 Introduction to C Programming. 2 การทำงานของภาษาซี จัดทำโปรแกรมต้นฉบับ (Source Program) โดย บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล.c แปลงรหัสคำสั่งเป็นภาษาเครื่อง (Compile)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google