งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบายการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว)

3 วิสัยทัศน์ ภายในทศวรรษต่อไป คนไทย ทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างยั่งยืน

4 พันธกิจของการทำงาน พัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษา โรค รวมทั้งฟื้นฟูสภาพ เป็นระบบที่มีความมั่นคง สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ มีการทำงานประสานกันแบบบูรณาการทั้ง ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และสนองต่อ นโยบายของรัฐบาล พัฒนาระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายระหว่างผู้ทำงานร่วมกัน ตลอดจนเกิด คุณค่าต่อยอดและความเข้าใจซึ่งกันและกัน

5 ภารกิจงานเร่งด่วน พัฒนาระบบฉุกเฉินเพื่อรองรับอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่กำลังจะเข้ามาถึง การดูแลกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ผ่านศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พึ่งได้และโครงการ EWEC การแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดทั้งในด้านการ ป้องกันและการบำบัดรักษา ให้เกิดการคัด กรองแบ่งกลุ่ม รูปแบบการรักษา ตลอดจน การติดตามแบบใหม่ การปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการ ประชาชน เช่น การลดคิวและระยะเวลารอ คอยการรับบริการของผู้ป่วย ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ติดต่อได้ทุกเวลา

6 ภารกิจงานเร่งด่วน การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มโรคเช่น โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงที่มีภาระ โรคแทรกซ้อนสูง การขยายการบูรณาการการจัดบริการผู้ป่วยที่ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศของสามกองทุน เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง โครงการในพระราชดำริทุกโครงการ การทบทวนงบลงทุน DPL ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงต่อความต้องการ และการจัดเตรียม งบประมาณปี 2557 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2556

7 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8

9

10 กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ กำหนดเป้าหมาย มาตรการ ตามกลุ่มอายุ เชิงประเด็นและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกำหนดเป้าหมาย มาตรการ ตามกลุ่มอายุ เชิงประเด็นและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ประเด็น o โครงการพระราชดำริ o อาหารปลอดภัย o โรคเรื้อรัง o สุขภาพผู้นำศาสนา (พระสงฆ์) o อื่นๆ เช่น แท๊กซี่ กลุ่มอายุ/ประชากร o เด็กและสตรี (EWEC) o 0-6 o วัยรุ่น o วัยแรงงาน o สูงอายุ o ผู้พิการ

11 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปรับแนวคิดการจัดระบบบริการ เพื่อจัดทำแผนทรัพยากร จัดบริการเพื่อแก้ไข ปัญหาสุขภาพ ในพื้นที่ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่าย ร่วมกัน ตั้งแต่ รพ.สต. ถึง รพศ.

12 เริ่มที่ 8 ประเด็นเริ่มที่ 8 ประเด็น 1) โรคหัวใจและหลอดเลือด (NCD เบาหวาน ความดัน) 2) มะเร็ง 3) อุบัติเหตุ 4) ทารกแรกเกิด, อนามัยแม่และเด็ก 5) สุขภาพจิต และจิตเวช 6) ปัญหาบริการ ใน 5 สาขา (สูติ ศัลย อายุรกรรม เด็ก กระดูก) 7) ปัญหาเฉพาะ (ตาและไต) 8) ปัญหาบริการด้านอื่นๆ เช่น การฟื้นฟูสภาพ, การจัดบริการเขตเมือง 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

13

14

15

16

17 4 เข็มมุ่ง 4 เข็มมุ่ง เข็มมุ่งที่ 1 : พัฒนาระบบบริการตาม Service Plan 1.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับ Insurance ครอบคลุม 100% Accessibility มากกว่า 90% Quality ครอบคลุม 100% 1.2 เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายบริการไร้รอยต่อมีเครือข่ายใน จังหวัดชลบุรี (ระดับ S) (ระดับ M1) (ระดับ M2) 1.3 เพื่อให้หน่วยบริหาร หน่วยบริการ ในจังหวัดชลบุรี มี การดำเนินการตามแผนโครงสร้าง แผนทรัพยากรและ แผนพัฒนาคุณภาพ เข็มมุ่งที่ 2 : พัฒนาระบบข้อมูลของ สสจ.ชลบุรี และ หน่วยบริการทุกระดับ 2.1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเป็น Electronic Report 2.2 เพื่อพัฒนาข้อมูลการคัดกรองประชาชนทั้ง 1,300,000 คน แยกตามกลุ่มสภาวะ เป็นกลุ่มดี เสี่ยง ป่วยเรื้อรัง และหรือพิการ 2.3 เพื่อพัฒนาข้อมูลการให้บริการ 21 แฟ้ม 12 แฟ้ม และการคืนข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน ไปยัง รพ.สต. 2.4 เพื่อพัฒนาข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยบริการ, Unit cost 2.5 เพื่อพัฒนาให้ สสจ.ชลบุรี เป็น Data Center ของ ระบบข้อมูลสาธารณสุขโดยใช้ระบบของศูนย์เทคโนโลยีและ สารสนเทศ (สป.)

18 เข็มมุ่งที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3.1 มุ่งเน้น On The Job Training 3.2 ใช้ CBL เป็นเครื่องมือในการพัฒนา (Hospital based + Community based) พัฒนาแพทย์ที่ปรึกษา และ นสค. 3.3 พัฒนาทีมนิเทศงานปฐมภูมิของอำเภอ เข็มมุ่งที่ 4 : พัฒนาระบบ Implement งานในพื้นที่ 4.1 ใช้ SRM เป็นเครื่องมือบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยเฉพาะ อปท. 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพประชากร แยกรายตำบล โดยเฉพาะกลุ่ม CANDO เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 4.3 จัดทำโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิด Impact ในการ เปลี่ยนแปลงสุขภาพที่ดีขึ้นในประชาชน กลุ่มเป้าหมาย (1 0 prevention 2 0 prevention 3 0 prevention) 4.4 มีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับอำเภอ ระดับ จังหวัด

19 แนวทางการดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะทำงาน 4 ชุด ชุดที่ 1 การจัดทำ Service Plan ชุดที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูล ชุดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุดที่ 4 พัฒนาระบบ Implement งานในพื้นที่ 2. กำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดในแต่ละเข็มมุ่ง 3. วิเคราะห์ส่วนขาดและสนับสนุน Input ให้แก่ หน่วยบริการทุกระดับ 4. จัดทำ Flow chart กระบวนการพัฒนา เพื่อการ สื่อสารทุกระดับ 5. จัดทำผังกำกับงาน และประเมินผลทุก 2 เดือน 6. สรุปผลงานตามเข็มมุ่งทั้งหมด ในเดือน กันยายน 2556

20 ...สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google