งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเลือกกลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 07.45 – 08.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเลือกกลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 07.45 – 08.30 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเลือกกลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา – น.

2 การคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเลือกกลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ทั้งหมด 527 คน จำนวนที่รับ 360 คน

3 กลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มการเรียนจำนวนห้อง จำนวนนักเรียน วิทย์ - คณิต3108 คณิต - อังกฤษ3108 อังกฤษ - ฝรั่งเศส 136 อังกฤษ - ญี่ปุ่น136 อังกฤษ - จีน136 อังกฤษ - เยอรมัน 136 รวม 10360

4 เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ขึ้นเรียนชั้น ม.4 ความประพฤติ ความสามารถทางวิชาการ

5 เกณฑ์ความประพฤติ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล จะประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ความประพฤติ วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ที่ป้ายประกาศอาคาร 2 ชั้นล่าง

6 ความสามารถทางวิชาการ คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ทุกรายวิชา (GPAX) 30% คะแนนเฉลี่ยรายวิชา 5 ภาคเรียน (GPA) 50% คะแนนสอบ O-NET 20%

7 คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ทุกรายวิชาต้องไม่น้อยกว่า 2.50 จำนวนทั้งหมด 527 คน GPAX น้อยกว่า 2.50 จำนวน 143 คน

8 การประกาศคะแนน GPAX & GPA 5 ภาคเรียน โรงเรียนจะติดประกาศ คะแนน GPAX & GPA 5 ภาคเรียน วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ที่ป้ายประกาศอาคาร 2 ชั้นล่าง

9 สรุปภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 จำนวนนักเรียน = 527 GPAX สูงสุด = 4.00 GPAX ต่ำสุด = 1.35 GPAX เฉลี่ย = 2.91 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 143 คน

10 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/1 จำนวนนักเรียน = 49 GPAX สูงสุด = 4.00 GPAX ต่ำสุด = 1.99 GPAX เฉลี่ย = 3.50 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 3 คน

11 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/2 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.64 GPAX ต่ำสุด = 1.71 GPAX เฉลี่ย = 2.77 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 13 คน

12 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/3 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.82 GPAX ต่ำสุด = 1.35 GPAX เฉลี่ย = 2.51 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 24 คน

13 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/4 จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = 3.85 GPAX ต่ำสุด = 1.71 GPAX เฉลี่ย = 2.75 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 14 คน

14 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/5 จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = 3.87 GPAX ต่ำสุด = 1.80 GPAX เฉลี่ย = 2.74 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 17 คน

15 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/6 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.86 GPAX ต่ำสุด = 1.53 GPAX เฉลี่ย = 2.81 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 13 คน

16 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/7 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.62 GPAX ต่ำสุด = 1.93 GPAX เฉลี่ย = 2.77 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 17 คน

17 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/8 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.77 GPAX ต่ำสุด = 1.89 GPAX เฉลี่ย = 2.82 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 16 คน

18 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/9 จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = 3.91 GPAX ต่ำสุด = 1.54 GPAX เฉลี่ย = 2.72 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 16 คน

19 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/10 จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = 3.73 GPAX ต่ำสุด = 1.93 GPAX เฉลี่ย = 2.87 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 10 คน

20 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/11 จำนวนนักเรียน = 25 GPAX สูงสุด = 3.92 GPAX ต่ำสุด = 2.82 GPAX เฉลี่ย = 3.60

21 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/12 จำนวนนักเรียน = 31 GPAX สูงสุด = 3.87 GPAX ต่ำสุด = 2.96 GPAX เฉลี่ย = 3.59

22 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 1.GPAX 30% 2.GPA วิทย์ 25% 3.GPA คณิต 25% 4.คะแนนสอบ O-NET รวม 20%

23 แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 1.GPAX 30% 2.GPA คณิต 25% 3.GPA อังกฤษ 25% 4.คะแนนสอบ O-NET รวม 20%

24 แผนการเรียนภาษา (ฝรั่งเศส,ญี่ปุ่น,จีน และเยอรมัน) 1.GPAX 30% 2.GPA ภาษาอังกฤษ 20% 3.GPA ภาษาไทย 15% 4.GPA สังคมศึกษาฯ 15% 5.คะแนนสอบ O-NET รวม 20%

25 กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 8 ก.พ และ วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2557

26 ตารางสอบ O-NET วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 57 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 94 คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 91 ภาษาไทย รหัสวิชา 93 ภาษาอังกฤษ

27 ตารางสอบ O-NET วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 57 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 95 วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 92 สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา 96 สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ

28 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 220 รวม52100

29 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สาระจำนวนข้อคะแนน การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 58.0 หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม 58.0 บูรณาการ รวม

30 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ แบบระบายคำตอบ ที่เป็นค่า/ตัวเลข 520 รวม30100

31 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ สาระ จำนวนข้อคะแนน จำนวนและการดำเนินการ619.2 การวัด412.8 เรขาคณิต516.0 พีชคณิต516.0 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวม

32 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ ปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 520 รวม45100

33 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ สาระ จำนวนข้อคะแนน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 48.0 ดาราศาสตร์และอวกาศ 48.0 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24.0 รวม

34 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาฯ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คำตอบ 510 รวม50100

35 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระจำนวนข้อคะแนน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รวม

36 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 210 รวม38100

37 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระจำนวนข้อคะแนน การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต รวม

38 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ 210 รวม38100

39 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ สาระจำนวนข้อคะแนน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ บูรณาการ รวม

40 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพฯ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ แบบเลือกคำตอบจาก แต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 318 รวม44100

41 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระจำนวนข้อคะแนน การดำรงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร การอาชีพ 36.0 รวม

42 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ รวม50100

43 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ สาระจำนวนข้อคะแนน ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น -- ภาษากับความสัมพันธ์กับ ชุมชนและโลก -- รวม

44 ความสำคัญของการสอบ O-NET นักเรียนทราบความสามารถของตนเอง สามารถนำผลสอบมาเปรียบเทียบ กับ GPA ต้องนำผลการสอบมายื่นสมัคร เข้าเรียนต่อ ม.4

45 การประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.3 สทศ. ประกาศผลสอบ ให้โรงเรียนทราบ วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

46 การแปลงคะแนน GPAX เป็นคะแนน 30% การแปลงคะแนน GPAX เป็นคะแนน 30% ให้นำคะแนน GPAX คูณด้วย 7.5

47 การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 25% การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 25% ให้นำคะแนน GPA รายวิชา คูณด้วย 6.25

48 การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 20% การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 20% ให้นำคะแนน GPA รายวิชา คูณด้วย 5

49 การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 15% การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 15% ให้นำคะแนน GPA รายวิชา คูณด้วย 3.75

50 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ย สะสม GPAX คะแนน 30% ด.ช.ฉลาด รักเรียน  7.5 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร  7.5 = ด.ญ.อารี ใจเย็น  7.5 = 28.72

51 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน  6.25 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร  6.25 = ด.ญ.อารี ใจเย็น  6.25 =

52 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน  6.25 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร  6.25 = ด.ญ.อารี ใจเย็น  6.25 =

53 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา ภาษาอังกฤษ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน  6.25 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร  6.25 = ด.ญ.อารี ใจเย็น  6.25 =

54 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา ภาษาอังกฤษ GPA คะแนน 20% ด.ช.ฉลาด รักเรียน  5.0 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร  5.0 = ด.ญ.อารี ใจเย็น  5.0 = 16.85

55 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา ภาษาไทย GPA คะแนน 15% ด.ช.ฉลาด รักเรียน  3.75 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร  3.75 = ด.ญ.อารี ใจเย็น  3.75 =

56 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา สังคมศึกษาฯ GPA คะแนน 15% ด.ช.ฉลาด รักเรียน  3.75 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร  3.75 = ด.ญ.อารี ใจเย็น  3.75 =

57 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ชื่อ สกุล คะแนน เฉลี่ยสะสม GPAX 30% คะแนนเฉลี่ย วิชา วิทยาศาสตร์ GPA 25% คะแนนเฉลี่ย วิชา คณิตศาสตร์ GPA 25% รวม GPAX และ GPA 80% ด.ช.ฉลาด รักเรียน ด.ญ.เมตตา พากเพียร ด.ญ.อารี ใจเย็น

58 แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ ชื่อ สกุล คะแนน เฉลี่ยสะสม GPAX 30% คะแนนเฉลี่ย วิชา คณิตศาสตร์ GPA 25% คะแนนเฉลี่ย วิชา ภาษาอังกฤษ GPA 25% รวม GPAX และ GPA 80% ด.ช.ฉลาด รักเรียน ด.ญ.เมตตา พากเพียร ด.ญ.อารี ใจเย็น

59 แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, จีน, เยอรมัน ชื่อ สกุล คะแนน เฉลี่ยสะสม GPAX 30% คะแนนเฉลี่ย วิชา ภาษาอังกฤษ GPA 20% คะแนน เฉลี่ยวิชา ภาษาไทย GPA 15% คะแนน เฉลี่ยวิชา สังคมศึกษา GPA 15% รวม GPAX และ GPA 80% ด.ช.ฉลาด รักเรียน ด.ญ.เมตตา พากเพียร ด.ญ.อารี ใจเย็น

60 การแปลงคะแนนรวม การสอบ O-NET เป็นคะแนน 20% การแปลงคะแนนรวมการสอบ O-NET เป็นคะแนน 20% ให้นำ คะแนนรวมการสอบ O-NET หารด้วย 40

61 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนรวม สอบ O-NET 800 คะแนน คะแนน 20% ด.ช.ฉลาด รักเรียน ÷ 40 = ด.ญ.เมตตา พากเพียร ÷ 40 = ด.ญ.อารี ใจเย็น ÷ 40 = 18.10

62 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ชื่อ สกุล คะแนน GPAX & GPA รวม 80% คะแนนสอบ O-NET รวม 20% รวมคะแนน ทั้งหมด 100% ด.ช.ฉลาด รักเรียน ด.ญ.เมตตา พากเพียร ด.ญ.อารี ใจเย็น

63 แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ ชื่อ สกุล คะแนน GPAX & GPA รวม 80% คะแนนสอบ O-NET 20% รวม คะแนนทั้งหมด 100% ด.ช.ฉลาด รักเรียน ด.ญ.เมตตา พากเพียร ด.ญ.อารี ใจเย็น

64 แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, จีน, เยอรมัน ชื่อ สกุล คะแนน GPAX & GPA รวม 80% คะแนนสอบ O-NET รวม 20% รวม คะแนนทั้งหมด 100% ด.ช.ฉลาด รักเรียน ด.ญ.เมตตา พากเพียร ด.ญ.อารี ใจเย็น

65 การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวัดผล ประเมินผล สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ

66 1.การประเมินผลสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม สาระ ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษาฯศิลปะ การงาน อาชีพฯ ภาษา ต่างประเทศ

67 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค อัตราส่วน คะแนน 70 : 3080 : 20

68 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70 : 30 ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษา ต่างประเทศ

69 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 สุข ศึกษาฯ การงาน อาชีพฯ ศิลปะ

70 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70 : 30 ระหว่างภาค 70 คะแนน 1. ภาระงาน 40 คะแนน 2. สอบก่อนกลางภาค 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 10 คะแนน 4. สอบหลังกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน

71 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 ระหว่างภาค 80 คะแนน 1. ภาระงาน 50 คะแนน 2. สอบก่อนกลางภาค 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 10 คะแนน 4. สอบหลังกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนน

72 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ช่วงคะแนนระดับผลการเรียน 80 – – – – – – –

73 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ผลการประเมินสาเหตุ ร (รอการตัดสินผลการเรียน) - ขาดสอบกลางภาค/ปลายภาค - ไม่ได้ส่งภาระงาน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ) - ขาดเรียนมาก มีเวลาเรียน ไม่ถึง 80% ของเวลาเรียน ทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

74 2. การประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน - กิจกรรม 4 เหล่า - กิจกรรมชมรม กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมจิตอาสา

75 เกณฑ์การตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ กิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%  ผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของ แต่ละกิจกรรม

76 การตัดสินการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ หมายถึง ผ่าน มผ หมายถึง ไม่ผ่าน

77 3.การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่น ในการ ทำงาน รักความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ

78 เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

79 4.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ เกณฑ์การประเมิน 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

80 เกณฑ์การพิจารณา ให้เลื่อนชั้น/หรือให้เรียนซ้ำชั้น นักเรียนที่จะได้รับการพิจารณา ให้เลื่อนชั้น จะต้อง  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 1.00  ทุกรายวิชาพื้นฐานที่เรียนต้องได้ระดับ ผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 1

81 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551  ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด และทุกรายวิชาที่เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

82 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต้องได้ ผลการประเมิน “ผ่าน” ในการประเมินผลรวม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินรวม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

83 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมิน รวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

84 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

85 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

86 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

87 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

88 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

89 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาศิลปะ ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

90 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

91 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

92 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนทั้งหมด 527 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 89 คน

93 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/1 นักเรียนทั้งหมด 49 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 3 คน

94 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/2 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มส จำนวน 9 คน

95 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/3 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 20 คน

96 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/4 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 2 คน

97 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/5 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 6 คน

98 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/6 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 9 คน

99 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/7 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 8 คน

100 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/8 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 9 คน

101 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/9 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 17 คน

102 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/10 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 6 คน

103 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/11 นักเรียนทั้งหมด 25 คน ไม่มีนักเรียนติด 0, ร, มผ

104 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/12 นักเรียนทั้งหมด 31 คน ไม่มีนักเรียนติด 0, ร, มผ

105 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ที่ รายชื่อห้องGPAX 1ด.ญ.เสาวนีย์ กันธิยา ด.ญ.อภิชญา ศรีสวัสดิ์ น.ส.พิมตวัน ปริวันตา น.ส.วรรณพร ชีวนันทชัย ด.ญ.ศศิธร วงเวียน น.ส.ศุทธินี ทศพรพิทักษ์กุล13.97

106 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลการเรียนยอดแย่ ที่ เลขประจำตัวห้องGPAX

107 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (72 คน) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 10 – 19 ก.พ แจกใบสมัคร 20 – 24 ก.พ รับสมัคร 2 มี.ค สอบคัดเลือก 6 มี.ค ประกาศผล รายงานตัว 15 มี.ค รับมอบตัว

108 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้น ม.3 เดิม (360 คน) 28 ม.ค กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ความประพฤติ ม.ค ยื่นใบสมัคร ที่กลุ่มบริหารวิชาการ 21 มี.ค ประกาศผล รายงานตัว 7 เม.ย รายงานตัว 10 เม.ย รับมอบตัว

109 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ประเภททั่วไป (50 คน) 11 – 19 มี.ค แจกใบสมัคร 20 – 24 มี.ค รับสมัคร 30 มี.ค สอบคัดเลือก 3 เม.ย ประกาศผล 7 เม.ย รายงานตัว 10 เม.ย รับมอบตัว

110 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (40 คน) 11 – 19 มี.ค แจกใบสมัคร 20 – 24 มี.ค รับสมัคร 30 มี.ค สอบคัดเลือก 3 เม.ย ประกาศผล 7 เม.ย รายงานตัว 10 เม.ย รับมอบตัว

111 กำหนดการสอบแก้ตัว ผลการเรียนที่ตกค้าง ระหว่าง วันที่ 20 – 24 ม.ค. 2557

112 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับชั้น ม.1 – ม.3 วันอังคารที่ 25 ก.พ และ วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 2557

113 กำหนดการสอบแก้ตัว คะแนนสอบปลายภาค ระดับชั้น ม.1 – ม.5 ระหว่าง วันที่ 3 – 4 มี.ค. 2557

114 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1/2556 ระดับชั้น ม.1 – ม.5 ระหว่าง วันที่ 11 – 12 มี.ค. 2557

115 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2/2556 ระดับชั้น ม.1 – ม.5 ระหว่าง วันที่ 13 – 14 มี.ค. 2557

116 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเลือกกลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 07.45 – 08.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google