งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ
1.นาย สุทธิเกียรติ์ เดชแฟง ม.5/3 เลขที่ 4 2.นาย ธนศักดิ์ ภู่พัด ม.5/3 เลขที่ 25

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูล ผลคะแนสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อที่จะได้รู้ถึงคะแนสอบวิชาต่างๆในปี 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบ O-NET ในแต่ละปี 4. เพื่อที่จะได้รู้และปรับปรุงวิชาที่ได้คะแนนไม่ดี

3 ตารางผลการสอบO-NETปี2552-2554
วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 351,633 42.61 368,228 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 354,402 36.00 357,050 46.51 372,662 33.39 อังกฤษ 352,850 23.98 354,531 19.22 370,561 21.80 คณิตศาสตร์ 353,680 28.56 356,591 14.99 372,094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 349,210 30.90 366,744 27.90 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,634 45.37 347,462 62.86 365,045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

4 กราฟคะแนนสอบปี 2554

5 กราฟคะแนนปี

6 กราฟคะแนนปี2552

7 กราฟคะแนนปี2553

8 กราฟคะแนนปี2554

9 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google