งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ 1. นาย สุทธิเกียรติ์ เดชแฟง ม.5/3 เลขที่ 4 2. นาย ธนศักดิ์ ภู่พัด ม.5/3 เลขที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ 1. นาย สุทธิเกียรติ์ เดชแฟง ม.5/3 เลขที่ 4 2. นาย ธนศักดิ์ ภู่พัด ม.5/3 เลขที่ 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ 1. นาย สุทธิเกียรติ์ เดชแฟง ม.5/3 เลขที่ 4 2. นาย ธนศักดิ์ ภู่พัด ม.5/3 เลขที่ 25

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูล ผลคะแนสอบ O-NET ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 2. เพื่อที่จะได้รู้ถึงคะแนสอบวิชาต่างๆในปี 2552-2554 3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบ O-NET ในแต่ ละปี 4. เพื่อที่จะได้รู้และปรับปรุงวิชาที่ได้คะแนนไม่ ดี

3 ตารางผลการสอบ O-NET ปี 2552- 2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแน น เฉลี่ย ภาษาไทย 350,88 9 46.47351,6 33 42.61368,2 28 41.88 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 354,40 2 36.00357,0 50 46.51372,6 62 33.39 อังกฤษ 352,85 0 23.98354,5 31 19.22370,5 61 21.80 คณิตศาสตร์ 353,68 0 28.56356,5 91 14.99372,0 94 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,77 8 29.06349,2 10 30.90366,7 44 27.90 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,63 4 45.37347,4 62 62.86365,0 45 54.61 ศิลปะ 348,63 4 37.75347,4 62 32.62365,0 45 28.54 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 348,63 4 32.98347,4 62 43.69365,0 45 48.72

4 กราฟคะแนนสอบปี 2554

5 กราฟคะแนนปี 2552-2554

6 กราฟคะแนนปี 2552

7 กราฟคะแนนปี 2553

8 กราฟคะแนนปี 2554

9 เอกสารอ้างอิง http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ 1. นาย สุทธิเกียรติ์ เดชแฟง ม.5/3 เลขที่ 4 2. นาย ธนศักดิ์ ภู่พัด ม.5/3 เลขที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google