งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ 1. นาย สุทธิเกียรติ์ เดชแฟง ม.5/3 เลขที่ 4 2. นาย ธนศักดิ์ ภู่พัด ม.5/3 เลขที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ 1. นาย สุทธิเกียรติ์ เดชแฟง ม.5/3 เลขที่ 4 2. นาย ธนศักดิ์ ภู่พัด ม.5/3 เลขที่ 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ 1. นาย สุทธิเกียรติ์ เดชแฟง ม.5/3 เลขที่ 4 2. นาย ธนศักดิ์ ภู่พัด ม.5/3 เลขที่ 25

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูล ผลคะแนสอบ O-NET ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 2. เพื่อที่จะได้รู้ถึงคะแนสอบวิชาต่างๆในปี เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบ O-NET ในแต่ ละปี 4. เพื่อที่จะได้รู้และปรับปรุงวิชาที่ได้คะแนนไม่ ดี

3 ตารางผลการสอบ O-NET ปี วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแน น เฉลี่ย ภาษาไทย 350, , , สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 354, , , อังกฤษ 352, , , คณิตศาสตร์ 353, , , วิทยาศาสตร์ 349, , , สุขศึกษาและพลศึกษา 348, , , ศิลปะ 348, , , การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 348, , ,

4 กราฟคะแนนสอบปี 2554

5 กราฟคะแนนปี

6 กราฟคะแนนปี 2552

7 กราฟคะแนนปี 2553

8 กราฟคะแนนปี 2554

9 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลการสอบ O - NET ผู้จัดทำ 1. นาย สุทธิเกียรติ์ เดชแฟง ม.5/3 เลขที่ 4 2. นาย ธนศักดิ์ ภู่พัด ม.5/3 เลขที่ 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google