งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล (Computer Network And Data Communication) 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล (Computer Network And Data Communication) 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล (Computer Network And Data Communication) 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 1

2 การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การรับส่งข้อมูลจากที่ หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่านสื่อกลาง เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิลไฟเบอร์ออพติก, คลื่นไมโครเวฟ, แสงอินฟราเรด, ระบบ ดาวเทียม. 2 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

3 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1. ข้อมูล (Message) 2. หน่วยส่งข้อมูล (Sending unit) 3. ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmission unit) 4. หน่วยรับข้อมูล (Receiving unit) 5. ข้อตกลงหรือกติกาในการรับส่งข้อมูล (Protocol) 3 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

4 4 องค์ประกอบการสื่อสาร

5 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 1. ข้อมูล (Message) เป็นข้อมูลที่เราทำการส่งหรือรับ ซึ่ง ประกอบไปด้วย ข้อมูลตัวอักษร, รูปภาพ, เสียง, video, และอื่นๆ 2. หน่วยส่งข้อมูล (Sending unit) ทำหน้าที่ ส่งข้อมูล ออกไป เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

6 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 3. ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmission unit) ทำ หน้าที่ นำข้อมูลจากหน่วยส่งข้อมูลไปยังหน่วยรับข้อมูล โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์, สาย LAN, สัญญาณวิทยุ เป็นต้น 6 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

7 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 4.* หน่วยรับข้อมูล (Receiving unit) ทำหน้าที่ รับข้อมูล ที่ถูกส่งจากหน่วยส่งข้อมูล หน่วยรับข้อมูล เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ 7 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

8 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 5. ข้อตกลงหรือกติกาในการรับส่งข้อมูล (Protocol) เป็นข้อตกลงหรือกติกาในการสื่อสาร สามารถเปรียบได้กับ ภาษา ในการสื่อสารถ้าเราเอาคนพูดคนละภาษามาพูดคุยกัน ก็จะไม่สามารถสื่อสารข้อมูลในแต่ละฝ่ายเข้าใจได้ เราจึง จำเป็นต้องใช้กติกาเดียวกันในการสื่อสารทำหน้าที่กำหนด รูปแบบในการส่ง / รับว่าเป็นแบบ analog หรือ digital ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ลักษณะกันเข้ารหัสสัญญาณ เป็นต้น 8 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

9 ชนิดของสัญญาณ 9 ชนิดของสัญญาณ ประกอบด้วยกัน 2 ชนิด คือ 1. การส่งสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog) 2. การส่งสัญญาณแบบดิจิตอล (Digital) 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

10 10

11 ชนิดของสัญญาณ 11 1. การส่งสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog) หมายถึง สัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง โดยทั่วไปคือสัญญาณที่ มนุษย์สามารถสัมผัสได้ เช่น แรงดันของน้ำ ค่าของ อุณหภูมิ หรือความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น 2. การส่งสัญญาณแบบดิจิตอล (Digital) หมายถึง สัญญาณข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง โดยทั่วไปคือสัญญาณที่ มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ เช่น สัญญาณไฟฟ้า เป็นต้น 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

12 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล 1. รเพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข้อมูล 2. รเพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 3. รเพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน 4. รเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข่าวสาร 5. รเพื่อช่วยการขยายการดำเนินการขององค์กร 6. รเพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารขององค์กร 12 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

13 รูปแบบการสื่อสารข้อมูล 13 รูปแบบของการสื่อสารข้อมูล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  แบบทิศทางเดียว (Simplex)  แบบกึ่งสองทิศทาง (Half duplex)  แบบสองทิศทาง (Full duplex) 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

14 แบบทิศทางเดียว (Simplex) 14  แบบทิศทางเดียว (Simplex) ข้อมูลจะถูกส่งไปในทาง เดียวเท่านั้น เช่น การกระจายเสียงของสถานีวิทยุ 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

15 แบบกึ่งสองทิศทาง (Half duplex) 15  แบบกึ่งทางคู่ (Half duplex) สามารถส่งข้อมูลสวน ทางกันได้แต่ต้องสลับกันส่ง เช่น วิทยุสื่อสารของ ตำรวจ 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

16 แบบทางคู่ (Full duplex) 16  แบบทางคู่ (Full duplex) สามารถส่งข้อมูลสวนทาง กันได้ตลอดช่วงเวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

17 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 17 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (LAN: Local Area Network) ระบบเครือข่ายระหว่างเมือง (MAN: Metropolitan Area Network) ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN: Wide Area Network) 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

18 ระบบเครือข่ายระยะใกล้ : LAN 18 เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กในพื้นที่ไม่ใหญ่มาก นัก เช่น ภายในห้อง หรือภายในตัวอาคาร จุดประสงค์ของการเชื่อมต่อ คือ แบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัด เช่น พรินเตอร์ สแกนเนอร์ รวมทั้งข้อมูลและ โปรแกรมต่างๆ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการ ติดต่อสื่อสาร 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

19 ระบบเครือข่ายระยะใกล้ : LAN 19 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

20 ระบบเครือข่ายระหว่างเมือง : MAN เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น กว่า LAN มักเกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่าย LAN ในบริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น การเชื่อมต่อ ระบบระหว่างองค์กรกับองค์กร 20 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

21 ระบบเครือข่ายระยะไกล : WAN 21 เป็นเครือข่ายบริเวณกว้าง ซึ่งอาจมีขอบเขตการ เชื่อมต่อที่กว้างไกลขึ้นจาก LAN และ MAN ซึ่งเมื่อ เชื่อมต่อแล้วจะก่อให้เกิดเป็นระบบเครือข่ายในระดับจังหวัด ประเทศ หรือข้ามทวีปได้ 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

22 ระบบเครือข่ายระยะไกล : WAN 22 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

23 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 23 โครงสร้างของระบบเครือข่าย แบ่งเป็น 4 ประเภท โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส (Bus Network) โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว (Star Network) โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) โครงสร้างเครือข่ายแบบผสม (Hybrid Network) 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

24 โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส : Bus 24 เครือข่ายแบบบัส คือ เป็นเครือข่ายการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน ข้อดี ง่ายต่อการนำอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย ข้อจำกัด หากมีการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์สองเครื่อง พร้อมกันจะทำให้ข้อมูลสูญหาย เนื่องจากการชนของข้อมูล ต้องทำการส่งข้อมูลใหม่ 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

25 โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส : BUS 25 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

26 โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว : Star 26 เครือข่ายแบบดาว คือ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต่อกับ อุปกรณ์ที่อยู่ตรงกลาง HUB เพียงตัวเดียว เมื่อต้องการส่งข้อมูล จะต้องส่งผ่าน HUB ก่อน เป็นรูปแบบการต่อที่นิยมมากที่สุด ข้อดี ง่ายต่อการตรวจเช็คเมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหาส่ง ข้อมูลไม่ได้, ลดปัญหาการชนของข้อมูล ข้อจำกัด HUB เป็นตัวกลางของการส่งข้อมูล ถ้าเสีย ระบบก็ล่ม 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

27 โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว : Star 27 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

28 โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน : Ring 28 เครือข่ายแบบวงแหวน คือ ต่อสายผ่านคอมพิวเตอร์แต่ละ เครื่องเป็นวง การส่งข้อมูลจะส่งผ่านวงแหวนโดยผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจนถึงเครื่องที่ร้องขอข้อมูล ข้อดี ไม่มีปัญหาเรื่องการชนของข้อมูล ข้อจำกัด การส่งข้อมูลจะช้ากว่าทุกระบบ เพราะต้อง ส่งผ่านที่ละเครื่องจนถึงเครื่องที่ร้องขอข้อมูล 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

29 โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน : Ring 29 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

30 โครงสร้างเครือข่ายแบบผสม : Mesh 30 เครือข่ายแบบผสม เป็นระบบที่ผสมผสานการเชื่อมต่อ กับระบบทั้งสามระบบข้างต้น โดยผ่านตัว HUB เป็นการ ขยายระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับคอมพิวเตอร์มากขึ้น 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

31 โครงสร้างเครือข่ายแบบผสม : Hybrid 31 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

32 สื่อกลางนำส่งข้อมูล (Transmission Media) 32 สื่อกลางนำส่งข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท ชนิดใช้สาย (Wire) ชนิดไร้สาย (Wireless) 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

33 สายคู่ตีเกลียว (Twisted pairs cable ) 33 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

34 สายคู่ตีเกลียว (Twisted pair cable) 34  สายคู่บิดเกลียวที่พบเห็นโดยทั่วไป คือ สายโทรศัพท์  มีฉนวนหุ้มจับคู่พันเป็นเกลียว เพื่อลด สัญญาณรบกวน  ประกอบด้วยสายทองแดง 2 เส้น ( สายคู่ตีเกลียว 1 คู่ จะแทนการ สื่อสารได้ 1 ช่องทางสื่อสาร (Channel) 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

35 สายคู่ตีเกลียว (Twisted pair cable) 35 สายคู่บิดเกลียวที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ เป็น สายทองแดง 8 เส้น 4 คู่ และเชื่อมต่อด้วย คอนเน็กเตอร์ RJ-45 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

36 สายคู่ตีเกลียว (Twisted pair cable) 36 สายคู่บิดเกลียว แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  สายคู่บิดเกลียวไม่หุ้มฉนวน (Unshield Twisted Pair : UTP)  สายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม (Shielded Twisted pair : STP) 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

37 สายคู่ตีเกลียวไม่หุ้มฉนวน (Unshield Twisted Pair : UTP) 37 สายแบบ UTP เป็นสายที่มีราคาถูกและหาง่ายแต่ป้องกัน สัญญาณรบกวนจากอำนาจแม่เหล็กได้ไม่ดีเท่าสายแบบ STP 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

38 สายคู่ตีเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม (Shielded Twisted pair : STP) 38 สายแบบ STP เป็นสายแบบมีฉนวนป้องกัน ( ฉนวนโลหะ ) สัญญาณรบกวนที่ความถี่สูงได้ ราคาจะแพงกว่าสาย UTP มาก สามารถเดินสายได้ยาวกว่าสาย UTP 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

39 สายโคแอกเชียล (Coaxial cable) 39 ประกอบด้วยแกนทองแดงหุ้มด้วยฉนวน ภายนอกฉนวน จะถูกหุ้มด้วยโลหะอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันสนามไฟฟ้ารบกวน จากภายนอก และสายดิน ( ลักษณะเป็นฝอย ) แล้วหุ้มด้วย ฉนวนบางอีกหนึ่งชั้น 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

40 สายโคแอกเชียล (Coaxial cable) 40 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

41 สายโคแอกเชียล (Coaxial cable)  รองรับความเร็วสูงสุดในการรับ - ส่งข้อมูลที่ 10 Mbps สายนำ สัญญาณแบบนี้จะใช้ Connector เฉพาะในการเชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และจุดต่างๆ ภายในเครือข่าย  ปัจจุบันได้เปลี่ยนสายดินจากลวดทองแดงเป็นลวดเงิน ทั้งนี้เพื่อ ป้องกันอาการรบกวนที่เกิดจากสายสัญญาณข้างเคียง 41 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

42 สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)  เป็นสายนำสัญญาณที่ใช้รูปแบบของแสงในการรับ - ส่งข้อมูล  อุปกรณ์ทั้งสองตัวมีหน้าที่แปลงสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณที่ เครื่องคอมพิวเตอร์รู้จัก ( ดิจิตอล )  สายใยแก้วนำแสงมีประสิทธิภาพ ในการรับส่งข้อมูลที่เร็วที่สุดเมื่อ เทียบกับสายนำสัญญาณชนิดอื่น  รองรับความเร็ว ในการรับ - ส่งข้อมูลสูง 565-1300 Mbps 42 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

43 Cable สายใยแก้วนำแสง (Fiber optic Cable ) 43 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

44 ข้อดีของสายใยแก้วนำแสง  ทนทานต่อคลื่นรบกวนด้วยฉนวนชั้นนอก  สัญญาณคงที่ในการส่งข้อมูลแม้ในระยะทางไกลๆ ไม่ต้อง อาศัยอุปกรณ์ เพิ่มสัญญาณหรือทวนสัญญาณ  แบนด์วิดท์สูง รองรับความเร็วในการส่งข้อมูลประมาณ 500 Mbps ขึ้นไป 44 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

45 ข้อจำกัดของสายใยแก้วนำแสง  มีราคาแพงเนื่องจากต้นทุนการผลิต  การติดตั้งและการบำรุงรักษา  ความเปราะและแตกหักง่าย 45 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

46 ระบบไมโครเวฟ (Microwave System) 46 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

47 ระบบไมโครเวฟ (Microwave System)  ไมโครเวฟ คือ ช่วงสัญญาณคลื่นวิทยุ นำมาใช้ในการรับส่งข้อมูล ด้วยความเร็วสูงทั้งสัญญาณเสียงและข้อมูล  มีจานส่งและรับข้อมูลตั้งอยู่บนเสาสูง ยอดตึก หรือภูเขา  ส่งสัญญาณเป็นเส้นตรง และจะไม่มีอะไรมาขวางกั้น ( แต่มีการ ลดทอนของสัญญาณ )  ระยะทางของจานรับ / ส่งประมาณ 30-50 กม. 47 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

48 ระบบไมโครเวฟ (Microwave System) 48 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

49 ระบบดาวเทียม (Satellite System) 49 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

50 ระบบดาวเทียม (Satellite System)  ดาวเทียม มีหน้าที่ขยายและทบทวนสัญญาณข้อมูล, รับและส่ง สัญญาณข้อมูลกับสถานีดาวเทียมภาคพื้นโลก  ดาวเทียมอยู่ห่างจากพื้นโลกประมาณ 36,000 ก. ม.  การส่งสัญญาณข้อมูลขึ้นไปยังดาวเทียมเรียกว่า “ สัญญาณอัป - ลิงค์ ” (Uplink)  การส่งสัญญาณข้อมูลกลับมายังพื้นโลกเรียกว่า “ สัญญาณดาวน์ - ลิงค์ ” (Downlink) 50 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

51 ระบบดาวเทียม (Satellite System) 51 36,000 km 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

52 ฮาร์ดแวร์ของเครือข่าย ( อุปกรณ์พื้นฐาน ) 52  การ์ดเชื่อมโยงเครือข่าย (Network interface card)  ฮับ / สวิทซ์ (Hub/Switch)  เราเตอร์ (Router)  โมเด็ม (Modem)  Access Point  Wireless Card 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

53 การ์ดเชื่อมโยงเครือข่าย (Network interface card) 53 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

54 การ์ดเชื่อมโยงเครือข่าย (Network interface card) 54 การ์ดเชื่อมโยงเครือข่าย (Network interface card) เป็น อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายเคเบิล ของเครือข่าย และควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์กับเครือข่าย บางครั้งเรียกว่า Lan Card 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

55 ฮับ / สวิทซ์ (Hub/Switch) 55 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

56 ฮับ / สวิทซ์ (Hub/Switch) 56 ฮับ / สวิทซ์ (Hub/Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน และเป็น อุปกรณ์ที่ช่วยในการกระจายสัญญาณ โดยที่ฮับจะมีการ แบ่งช่องสัญญาณตามจำนวนผู้ใช้ แต่ Switch ไม่มีการแบ่ง 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

57 การทำงานของ Hub 57 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

58 ความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch 58 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน  Hub เป็นเพียงตัวขยายสัญญาณข้อมูล / จัดการ สัญญาณที่ส่งมาจากคอมพิวเตอร์และกระจายสัญญาณ ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ  หากมีการส่งสัญญาณพร้อมๆกัน ความเร็วจะลดลง  ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเครือข่ายขนาดใหญ่

59 ความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch 59 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน  Switch จะมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่า  การรับ - ส่งข้อมูลจากพอร์ทหนึ่งของอุปกรณ์ ไปยัง พอร์ทปลายทางที่เชื่อมอยู่กับอีกเครื่องที่ต้องการส่ง ข้อมูลเท่านั้น  ส่งข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน  เป็นที่นิยมใช้งานในระบบเครือข่ายมากกว่าฮับ

60 เราเตอร์ (Router) 60 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

61 เราเตอร์ (Router) 61 เราเตอร์ (Router) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ เชื่อมต่อ เครือข่ายแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน โดยค้นหาเส้นทางที่ดี ที่สุดในการส่งผ่านข้อมูล 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

62 โมเด็ม (Modem) 62 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

63 โมเด็ม (Modem) 63 โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ แปลงสัญญาณ ดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ให้สามารถวิ่งบนสายโทรศัพท์ ( สัญญาณอนาลอก ) เพื่อทำการติดต่อสื่อสารได้ มี 2 ชนิด คือแบบติดตั้งภายใน และแบบติดตั้งภายนอก 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

64 โมเด็ม (Modem) 64 Internal Modem External Modem 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

65 65 The analog signal (audible) is sent through telephone lines. MODEM 011010001 Digital signal This modem converts digital to analog. This modem converts analog to digital. ลักษณะการเชื่อมต่อโมเด็ม 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

66 Access Point 66 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์กับ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (wireless) Access Point หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า AP ( เอ- พี ) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น “จุดกระจายและเชื่อมต่อ สัญญาณ ไร้สาย เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายทุก ชนิด เข้า

67 Wireless Card 67 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน PCMCIA PCI for PCUSB ติดตั้งบนเครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่ายแบบไร้ สาย

68 การนำเครือข่ายไปใช้ในด้านต่างๆ การตลาดและการขาย ในธุรกิจที่ประกอบการค้าประเภทขายสินค้าที่มีสาขา หรือเครือข่ายทางธุรกิจระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ จะมี ประโยชน์อย่างมากในการช่วยวิเคราะห์การตลาดโดยนำ ข้อมูลเกิดจากการขายที่สาขาต่างๆ มาประมวลผล ตลอดจนสาขาต่างๆ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านระบบ เครือข่าย ได้ทันทีที่ต้องการ 68 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

69 การนำเครือข่ายไปใช้ในด้านต่างๆ งานการเงินและธนาคาร ระบบการเงินการธนาคาร ต้องอาศัยระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์อย่างมากไม่ว่าจะเป็น การบริการฝาก - ถอน ผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 69 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

70 การนำเครือข่ายไปใช้ในด้านต่างๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการที่ได้รับความนิยม สูงสุด นับตั้งแต่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้มีบทบาทใน ชีวิตประจำวัน 70 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

71 การนำเครือข่ายไปใช้ในด้านต่างๆ การบริการข้อมูลข่าวสาร บริการนี้คือการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ของ หน่วยงาน องค์กรและบุคคลต่างๆ ที่ต้องการจะ เผยแพร่ ข่าวสารไปยังบุคคลอื่นๆ ทั้งเพื่อหวังผลประโยชน์ ทางธุรกิจและไม่ผลประโยชน์ มาเกี่ยวข้อง บริการนี้ได้รับ ความนิยมและเป็นที่รู้จักดีในชื่อของ WWW (World Wide Web) 71 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

72 การนำเครือข่ายไปใช้ในด้านต่างๆ งานการบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ งานการบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบริการผ่านระบบเครือข่ายบริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกัน สามารถส่งใบสั่งซื้อสิ้นค้า ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายได้ 72 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

73 การนำเครือข่ายไปใช้ในด้านต่างๆ การประชุมทางไกล การประชุมทางไกลเป็นการประชุมที่ผู้ร่วมเข้าประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่สามารถ พิมพ์ ข้อความส่งไปยังผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ และยังสามารถ สนทนารวมทั้งเห็นภาพ ผู้ร่วมเข้าประชุมผ่านทางจอภาพที่ เรียกว่าการประชุมวีดิทัศน์ 73 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

74 การประชุมทางไกล (Videoconferencing) 74

75 75 THE END 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

76 แบบฝึกหัดบทที่ 6  จงอธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล  จงอธิบายรูปแบบของสัญญาณแบบอนาล็อก และดิจิตอล  จงบอกประโยชน์ของระบบเครือข่ายมา 6 ข้อ  จงอธิบายระบบเครือข่ายระยะใกล้ และจุดประสงค์ของการติดตั้ง  จงอธิบายลักษณะโครงสร้างเครือข่ายแบบดาว, แบบผสม พร้อม ระบุข้อดี และข้อเสีย 76 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

77 แบบฝึกหัดบทที่ 6 (ต่อ)  จงบอกข้อดีของสายใยแก้วนำแสง  สื่อที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลประเภทไร้สายมีอะไรบ้าง แต่ละชนิดมีข้อ แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย  จงบอกอุปกรณ์เครือข่ายมา 4 ชนิด พร้อมอธิบายหน้าที่การทำงานของ แต่ละชนิด  จงอธิบายลักษณะการเชื่อมต่อและการสื่อสารแบบโมเด็ม  จงบอกและอธิบายการนำเครือข่ายไปใช้ในด้านต่างๆ มา 5 ตัวอย่างงาน 77 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล (Computer Network And Data Communication) 04000102 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google