งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการคัดเลือก สามารถแบ่งได้ดังนี้ Tandem Method  เป็นวิธีการคัดเลือกที่ต้องการปรับปรุงฝูงสัตว์โดยเน้น ครั้งละลักษณะ  หลังจากทำการคัดเลือกจนได้ลักษณะตามที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการคัดเลือก สามารถแบ่งได้ดังนี้ Tandem Method  เป็นวิธีการคัดเลือกที่ต้องการปรับปรุงฝูงสัตว์โดยเน้น ครั้งละลักษณะ  หลังจากทำการคัดเลือกจนได้ลักษณะตามที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการคัดเลือก สามารถแบ่งได้ดังนี้ Tandem Method  เป็นวิธีการคัดเลือกที่ต้องการปรับปรุงฝูงสัตว์โดยเน้น ครั้งละลักษณะ  หลังจากทำการคัดเลือกจนได้ลักษณะตามที่ต้องการ แล้วจึงเปลี่ยนไปคัดเลือก ลักษณะอื่น ลักษณะอื่น  อาจพบปัญหาหากลักษณะที่นำมาคัดเลือกมีค่า สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใน การลบ (negative genetic correlation) การลบ (negative genetic correlation)  ส่งผลให้การคัดเลือกลักษณะต่อมาไปทำให้ลักษณะ ก่อนกลับแย่ลง

2 แผนการคัดเลือก Tandem Method ปริมาณน้ำนม เปอร์เซ็นไขมันน้ำนม (negative genetic correlation)

3 แผนการคัดเลือก สามารถแบ่งได้ดังนี้ Independent Culling Level  เป็นวิธีการคัดเลือกที่ต้องการปรับปรุงฝูงสัตว์โดยเน้น พร้อมกันหลายลักษณะ  ต้องกำหนดเกณฑ์หรือสัดส่วนที่จะทำการคัดเลือกของ แต่ละลักษณะก่อน ล่วงหน้า ล่วงหน้า  ได้เปรียบกว่าวิธี Tandem เนื่องจากแต่ละลักษณะไม่มี ความสัมพันธ์กัน  ฝูงสัตว์จะถูกปรับปรุงพันธุ์ถึงมาตรฐานที่กำหนดได้เร็ว กว่าปรับปรุงทีละ ลักษณะช่วยให้สามารถคัดเลือกได้อย่างสอดคล้องไป กับสภาพของฝูงสัตว์ ลักษณะช่วยให้สามารถคัดเลือกได้อย่างสอดคล้องไป กับสภาพของฝูงสัตว์ (biological stage) เช่น เริ่มคัดสัตว์จากลักษณะ BW  WW  (biological stage) เช่น เริ่มคัดสัตว์จากลักษณะ BW  WW  reproductive traits selection reproductive traits selection

4 แผนการคัดเลือก Independent Culling Level Pig ADG ( < 4.0) BF ( < 1.2) NBA ( > 9.5) 0013.51.08 0023.61.312 0033.91.210 Note: ADG = Average Daily Gain BF = Back Fat NBA = Number Born Alive

5 แผนการคัดเลือก สามารถแบ่งได้ดังนี้ Selection index  เป็นวิธีการคัดเลือกที่ต้องการปรับปรุงฝูงสัตว์โดย เน้นพร้อมกันหลายลักษณะ เรียกว่าเป็นสมการ Multiple regression เรียกว่าเป็นสมการ Multiple regression  สร้างเป็นสมการที่ประกอบด้วยข้อมูลของลักษณะต่างๆ (Y i ) ที่ต้องการ คัดเลือกจากนั้นจึงนำสัตว์มาเรียงลำดับเพื่อตัดสินใจอีก ทีหนึ่ง คัดเลือกจากนั้นจึงนำสัตว์มาเรียงลำดับเพื่อตัดสินใจอีก ทีหนึ่ง

6 แผนการคัดเลือก Selection Index Pig ADG ( < 4.0) BF ( < 1.2) NBA ( > 9.5) “Score”(5) 0013.51.084.16 0023.61.3125.63 0033.91.2105.03 Note: ADG = Average Daily Gain BF = Back Fat NBA = Number Born Alive

7 Selection index สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้ 1. คัดเลือกทีละลักษณะ แต่ใช้ข้อมูลร่วมกันจาก หลายแหล่ง 2. คัดเลือกหลายลักษณะพร้อมกัน แต่ใช้ข้อมูล จากแหล่งเดียว ADG Performance data Pedigree data Relative data ADG,FCR,BF,NBA Performance data

8 ดัชนีการคัดเลือก รูปแบบสมการเป็นดังนี้ = ลักษณะปรากฏต่างๆที่เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยของประชากร = ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประเมินโดยอาศัยค่าทางพันธกรรม (additive variance และ genotypic correlation) และคุณค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) หมายเหตุ : ในการประเมินค่า b นั้นต้องใช้วิธีการทางเมตริกซ์เข้ามาช่วย ดังนั้นผู้ประเมินจึงต้องมีความรู้ในขั้นสูง Predicted breeding value

9 ดัชนีการคัดเลือก รูปแบบสมการในปัจจุบัน = ค่าทางเศรษฐกิจ economic value = ค่าการผสมพันธุ์

10 ข้อดีของดัชนีการคัดเลือก  มีความแม่นยำของการประเมินสูงสุด เนื่องจากมี การคิดค่าความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีที่ประเมินกับ พันธุกรรมหรืออิทธิพลของยีนแบบบวกสะสม  Error ต่ำสุด เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ ประเมิน โดยวิธีความ คลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยที่สุด (least square analysis) คลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยที่สุด (least square analysis)

11 ข้อจำกัดของดัชนีการคัดเลือก  ต้องอาศัยข้อมูลครบทุกลักษณะเสียก่อนจึงจะประเมินค่า ดัชนีของสัตว์นั้นๆได้  หากลักษณะที่ต้องการคัดเลือกมีจำนวนไม่มากและมี คุณค่าทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันวิธี Selection index และ Independent culling level จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน  ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะภายในฟาร์มเท่านั้นหรือฝูงสัตว์ เฉพาะ  ไม่สามารถเปรียบเทียบพันธุกรรมของสัตว์ข้ามฝูงหรือ ข้ามกลุ่มการจัดการได้  ไม่มีการปรับปัจจัยอื่นๆที่อาจมีผลต่อความผันแปรของ ลักษณะ เช่น อายุแม่ ระยะการให้นม เพศ เป็นต้น

12 ยกตัวอย่างการคัดเลือกโดยใช้ดัชนี การคัดเลือก IDPigherdsBFDaysADG 19-0.032.881.01 214-0.02-3.620.65 346-0.013.550.40 กำหนดให้ค่าทางเศรษฐกิจดังนี้ BF = -20, Days = -5, ADG = -5 วิธีการคำนวณ

13 ยกตัวอย่างการคัดเลือกโดยใช้ดัชนี การคัดเลือก สัตว์เบอร์ 1 สัตว์เบอร์ 2 สัตว์เบอร์ 3

14 การประเมินพันธุกรรมโดยใช้ โปรแกรม BLUP พัฒนาโดย Henderson (1975) พัฒนาโดย Henderson (1975) บางครั้งเรียกว่า Henderson’s mixed model บางครั้งเรียกว่า Henderson’s mixed model นำเสนอในรูปแบบของโมเดลผสม (Mixed model) นำเสนอในรูปแบบของโมเดลผสม (Mixed model) สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งปัจจัยคงที่ และ ปัจจัยสุ่ม สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งปัจจัยคงที่ และ ปัจจัยสุ่ม ใช้หลักการเดียวกันกับ Selection index ใช้หลักการเดียวกันกับ Selection index CHARLES ROY HENDERSON Mathmatic of U.S.A

15 การประเมินพันธุกรรมโดยใช้ โปรแกรม BLUP ส่วนที่แตกต่างกันกับ Selection index 1.BLUP สามารถประมาณค่าการผสมพันธุ์ จากปัจจัยสุ่มได้ 2.BLUP ใช้ปัจจัยคงที่ เข้ามาปรับในช่วงการ วิเคราะห์เพื่อเพิ่มความแม่นยำ 3.BLUP สามารถประเมินค่าการผสมพันธุ์ของ สัตว์ต่างฝูงได้

16 การประเมินพันธุกรรมโดยใช้ โปรแกรม BLUP เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันทั่วโลก เนื่องจาก มีข้อดีหลายประมาณ 1. สามรถใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งเข้าวิเคราะห์ ร่วมกันได้ ( เพิ่มความแม่นยำ ) 2. สัตว์ที่ไม่มีข้อมูลก็ยังประเมินพันธุกรรม ของสัตว์ตัวนั้นๆได้ ( ใช้พันธุ์ประวัติ ) 3. สามารถนำข้อมูลจากหลายฝูงหลายปีมา วิเคราะห์ร่วมกันได้ (across herd evaluation) 4.Error ต่ำสุด

17 ความหมายของ BLUP B = Best เป็นตัวประมาณค่าที่ดีที่สุด error ต่ำสุดB = Best เป็นตัวประมาณค่าที่ดีที่สุด error ต่ำสุด L = Linear ใช้วิธีการสร้างสมการในรูปของ โมเดลเชิงเส้นL = Linear ใช้วิธีการสร้างสมการในรูปของ โมเดลเชิงเส้น U = Unbiased ไม่มีความเอนเอียงของการ ประมาณU = Unbiased ไม่มีความเอนเอียงของการ ประมาณ P = Prediction เป็นวิธีการสร้างตัวประมาณค่า ของอิทธิพลสุ่มP = Prediction เป็นวิธีการสร้างตัวประมาณค่า ของอิทธิพลสุ่ม

18 แนวคิดของการคำนวณ โดย BLUP Data filePedigree file Input to BLUPF90 program Renumbering แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลข Genetic parameter estimation h 2,t, rg Breeding value estimation Animal Selection Sire EBV Dam EBV Dairy Pak Pig Pak Beef Pak Chicken Pak

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แผนการคัดเลือก สามารถแบ่งได้ดังนี้ Tandem Method  เป็นวิธีการคัดเลือกที่ต้องการปรับปรุงฝูงสัตว์โดยเน้น ครั้งละลักษณะ  หลังจากทำการคัดเลือกจนได้ลักษณะตามที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google