งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคลากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคลากร

2 คณะผู้จัดทำ นาย ศักดิ์ชัย พันธุ์เพ็ง
นาย ศักดิ์ชัย พันธุ์เพ็ง สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตร์ (สมทบ) นาย อานนท์ หย่องฮวย สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตร์ (สมทบ)

3 ขอบเขตของโครงการ 1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบจะทำการวิเคราะห์เฉพาะระบบการลางานของพนักงานเท่านั้น 2. การออกแบบฐานข้อมูลจะทำการออกแบบฐานข้อมูลเฉพาะข้อมูลการลางานของพนักงานเท่านั้น 3. การทดสอบโปรแกรมจะทดสอบในส่วนของระบบงานของแผนกบุคคลเท่านั้น 4. ตัวโปรแกรมที่พัฒนานี้สามารถรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการลางานได้ดังต่อไปนี้

4 ขอบเขตของโครงการ 4.1 ข้อมูลการลางานในรอบ วัน เดือน ปี ของพนักงานแต่ละคน 4.3 ข้อมูลการลางานในรอบ วัน เดือน ปี ของพนักงานทุกคนให้กับแผนกบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

5 ออกแบบโครงสร้างของระบบโดยรวม

6 โปรแกรมที่ใช้ในออกแบบกราฟฟิค
Phothoshop CS2 Web Page Maker V2

7 โปรแกรมที่ใช้ในการทำงานกับเว็บ
Web Page Maker V2 EditPLUS Dreamweawer

8 สาธิตการทำงาน

9 สรุปการใช้งานของระบบ
สิ่งที่ตัวโปรแกรมสามารถทำได้ สามารถเลือกการ login ในรูปแบบต่างๆได้สามารถเขียน ใบลาเก็บลงฐานข้อมูลได้ สามารถแสดงรายงานการลาของคนทุกคน สามารถแสดงรายงานการลาของแต่ละสายงานได้

10 สรุปการใช้งานของระบบ
สิ่งที่ตัวโปรแกรมไม่สามารถทำได้ ไม่สามารถทำการอนุมัติงานโดยผู้จัดการได้ ผู้จัดการไม่สามารถดูลายละเอียดการลาของตัวเองได้ หากต้องการดูจะต้องให้ทางแผนกบุคคลเป็นฝ่ายดูให้แทน พนักงานไม่สามารถดูลายละเอียดการลาของตัวเองได้หากต้องการดูจะต้องให้ทางแผนกบุคคลเป็นฝ่ายดูให้แทน

11 สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหาของผู้จัดทำโครงการที่มีการศีกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมภาษา PHP ที่น้อยเกินไป ปัญหาเวอร์ชั่นของโปรแกรม Appserv ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการทดสอบการรันเวปไซต์นั้น ไม่สามารถแสดงข้อความเป็นภาษาไทยได้ในบางหน้าของตัวโปรแกรม ปัญหาของการจัดเวลาการทำโปรเจคของผู้จัดทำมีการแบ่งเวลาที่ไม่เป็oระบบเท่าที่ควรเนื่องจากผู้จัดทำใช้เวลาไปทำงานวิชาอื่นจนเกินไป เป็นเหตุให้เสียเวลาในการทำโครงการไป

12 เอกสารอ้างอิง พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver 8. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2548. ณิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา, 2547. ทวีชัย อังกุรนาค. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2547. สุรีย์พร รูปสม. การพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากรของบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด. ขอนแก่น : รายงาน การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.

13 เอกสารอ้างอิง ศศิเกตุ กลางหนองแสง. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคลากร บริษัทโสมาภาอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีจำกัด. ขอนแก่น : รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. อนรรฆนงค์. Basic of PHP . นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2550.


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคลากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google