งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการ บริหารงานบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการ บริหารงานบุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการ บริหารงานบุคลากร

2 นาย ศักดิ์ชัย พันธุ์เพ็ง สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตร์ ( สมทบ ) นาย อานนท์ หย่องฮวย สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิว เตร์ ( สมทบ ) คณะผู้จัดทำ

3 ขอบเขตของ โครงการ 1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบจะทำ การวิเคราะห์เฉพาะระบบการลางานของ พนักงานเท่านั้น 2. การออกแบบฐานข้อมูลจะทำการออกแบบ ฐานข้อมูลเฉพาะข้อมูลการลางานของพนักงาน เท่านั้น 3. การทดสอบโปรแกรมจะทดสอบในส่วน ของระบบงานของแผนกบุคคลเท่านั้น 4. ตัวโปรแกรมที่พัฒนานี้สามารถรายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการลางานได้ดังต่อไปนี้

4 ขอบเขตของ โครงการ 4.1 ข้อมูลการลางานในรอบ วัน เดือน ปี ของพนักงานแต่ละคน 4.3 ข้อมูลการลางานในรอบ วัน เดือน ปี ของพนักงานทุกคนให้กับแผนกบุคคลและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

5 ออกแบบโครงสร้าง ของระบบโดยรวม

6 โปรแกรมที่ใช้ใน ออกแบบกราฟฟิค Phothoshop CS2 Web Page Maker V2

7 โปรแกรมที่ใช้ในการ ทำงานกับเว็บ Web Page Maker V2 EditPLUS Dreamweawer

8 สาธิตการทำงาน

9 สรุปการใช้งานของ ระบบ สิ่งที่ตัวโปรแกรมสามารถทำได้ สามารถเลือกการ login ในรูปแบบ ต่างๆได้ สามารถเขียน ใบลาเก็บลงฐานข้อมูลได้ สามารถแสดงรายงานการลาของ คนทุกคน สามารถแสดงรายงานการลาของ แต่ละสายงานได้

10 สรุปการใช้งานของ ระบบ สิ่งที่ตัวโปรแกรมไม่สามารถทำได้ ไม่สามารถทำการอนุมัติงานโดย ผู้จัดการได้ ผู้จัดการไม่สามารถดูลายละเอียด การลาของตัวเองได้ หากต้องการดู จะต้องให้ทางแผนกบุคคลเป็นฝ่ายดู ให้แทน พนักงานไม่สามารถดูลายละเอียด การลาของตัวเองได้หากต้องการดู จะต้องให้ทางแผนกบุคคลเป็นฝ่ายดู ให้แทน

11 สรุปปัญหาและ ข้อเสนอแนะ ปัญหาของผู้จัดทำโครงการที่มีการศีกษา เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมภาษา PHP ที่น้อย เกินไป ปัญหาเวอร์ชั่นของโปรแกรม Appserv ซึ่ง เป็นโปรแกรมช่วยในการทดสอบการรันเวปไซต์ นั้น ไม่สามารถแสดงข้อความเป็นภาษาไทยได้ ในบางหน้าของตัวโปรแกรม ปัญหาของการจัดเวลาการทำโปรเจคของ ผู้จัดทำมีการแบ่งเวลาที่ไม่เป็ o ระบบเท่าที่ควร เนื่องจากผู้จัดทำใช้เวลาไปทำงานวิชาอื่น จนเกินไป เป็นเหตุให้เสียเวลาในการทำ โครงการไป

12 เอกสารอ้างอิง พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. ออกแบบและสร้าง เว็บสวยด้วย Dreamweaver 8. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2548. ณิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา, 2547. ทวีชัย อังกุรนาค. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาหา วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2547. สุรีย์พร รูปสม. การพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียน บุคลากรของบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด. ขอนแก่น : รายงาน การศึกษาอิสระปริญญา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.

13 เอกสารอ้างอิง ศศิเกตุ กลางหนองแสง. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคลากร บริษัทโสมาภาอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด. ขอนแก่น : รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. อนรรฆนงค์. Basic of PHP. นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2550.


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการ บริหารงานบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google