งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ManagementInformationSystem (Management Information System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ManagementInformationSystem (Management Information System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ManagementInformationSystem (Management Information System)

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS คือระบบที่ให้สารสนเทศที่ ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีต และปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเป็นใน อนาคต ระบบเอ็มไอเอสจะต้อง ให้ สารสนเทศ ในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการ วางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการ ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

3 1. ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นปัญหาและ โอกาสได้เร็วขึ้น 2. ช่วยให้ผู้บริหารมีเวลาสำหรับการ วางแผนได้มากขึ้น 3. ช่วยให้ผู้บริหารใช้เวลาในการพิจารณา ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น 4. ช่วยให้ผู้บริหารควบคุมการดำเนินงาน ได้ดีขึ้น

4 4 พนักงานประจำ ภายในองค์กร ผู้บริหารระดับ ปฏิบัติการ ผู้บริหาร ระดับกลาง ผู้บริหาร ระดับสูง EIS MIS DSS TPS

5 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการวางแผน นโยบาย กลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหาร ระดับสูง 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในส่วนยุทธวิธี ในการวางแผนการปฏิบัติและการตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับกลาง 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในระดับ ปฏิบัติการและการควบคุมในขั้นตอนนี้ผู้บริหาร ระดับล่างจะเป็นผู้ใช้สารสนเทศเพื่อช่วยในการ ปฏิบัติงาน 4. ระบบสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล

6 ระบบ MIS จะสนับสนุนการทำงานของ ระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล รายวัน ระบบ MIS จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้า ด้วยกัน และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ระบบ MIS จะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็น โครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ ระบบ MIS จะมีความยืดหยุ่นและสามารถ รองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป ขององค์กร ระบบ MIS ต้องมีระบบรักษาความลับของ ข้อมูล และจำกัดการใช้งานของบุคลเฉพาะผู้ที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น

7 MIS มีการประสานงานที่ดี กับ ระบบอื่น ภายในองค์กร รวมถึง การเข้าใจถึง สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรแล้ว จะเห็นว่า MIS มีส่วนสำคัญในการช่วยให้องค์กร บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยช่วยจัดเตรียม สารสนเทศ ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ซึ่งถือได้ ว่า เป็น ทรัพยากรที่มีมูลค่ามากที่สุด แก่ ผู้ใช้ หรือ ผู้บริหารองค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ - การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning ) - การควบคุมการบริหาร ( Management Control ) - การควบคุมด้านปฏิบัติการ ( Operational Control )

8 1. ในระดับกลยุทธ์ ช่วยในการวางแผน กำหนดความต้องการด้าน กำลังคนในระยะยาว 2. ในระดับกลวิธี ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบและวิเคราะห์ การว่าจ้าง บุคลากร การจัดสรรตำแหน่งงาน และการ ชดเชยค่าจ้างแก่บุคลากรได้ 3. ในระดับปฏิบัติการ ช่วยติดตาม ความก้าวหน้าในการว่าจ้าง การ ฝึกอบรม และการโอนย้ายหรือเลื่อนของ บุคลากรในองค์กร ระบบสารสนเทศทรัพยากร บุคคล

9 ระบบสารสนเทศ ในงาน ผลิต 1. ในระดับกลยุทธ์ ช่วยในการวางแผน กำหนดความต้องการด้านกำลังคนใน ระยะยาว เช่น จะตั้งโรงงานใหม่หรือจะ ลงทุนใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่ 2. ในระดับกลวิธี ช่วยในการวางแผน ทรัพยากรการผลิต 3. ในระดับปฏิบัติการ ช่วยในการ สนับสนุนการทำงานในการ ผลิต เช่น ในการควบคุมการผลิต การ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์

10 ส่วนประกอบของ MIS ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems : TPS) ระบบการจัดการรายงาน (Management Reporting System : MRS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support system : DSS) ระบบสารสนเทศ สำนักงาน (Office Information Systems) (OIS)

11 CMU-MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU-MIS จะประกอบด้วย ระบบงานบุคคล ระบบงานนักศึกษา ระบบงานหลักสูตรและแผนการศึกษา ระบบงานวิจัย ระบบงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ระบบงานวิเทศสัมพันธ์ ระบบงานงานการคลังและพัสดุ

12 เป็นระบบที่สร้างสารสนเทศขึ้นมา เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ประสานงาน และการควบคุม โดยใช้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ได้แก่ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และผู้ใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มา ซึ่งสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการ จัดการ ตัดสินใจ เพื่อให้ได้งานที่ มี ประสิทธิภาพ ที่รวมสารสนเทศจาก ภายในและภายนอก อดีต ปัจจุบันและ อนาคต

13


ดาวน์โหลด ppt ManagementInformationSystem (Management Information System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google