งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ปฏิบัติการ ระดับประเทศ. ขั้นตอนการพัฒนาศูนย์ ปฏิบัติการกระทรวง  ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวมข้อมูลบทสรุป สำหรับผู้บริหาร (Portal of Governance Information)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ปฏิบัติการ ระดับประเทศ. ขั้นตอนการพัฒนาศูนย์ ปฏิบัติการกระทรวง  ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวมข้อมูลบทสรุป สำหรับผู้บริหาร (Portal of Governance Information)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ปฏิบัติการ ระดับประเทศ

2 ขั้นตอนการพัฒนาศูนย์ ปฏิบัติการกระทรวง  ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวมข้อมูลบทสรุป สำหรับผู้บริหาร (Portal of Governance Information)  ขั้นตอนที่ 2: การบูรณาการข้อมูลเพื่อการ บริหารราชการ (Integration of Governance Information)  ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ ฐานความรู้การบริหารราชการ (Governance Knowledge Based System)  ขั้นตอนที่ 4: การสร้างระบบจำลองข้อมูล เพื่อการบริหารราชการ (Governance Decision Support System) 1

3 ขั้นตอนการพัฒนาศูนย์ ปฏิบัติการกระทรวง 2 - Clustering & Integrating of Executive Information - Ministerial Data Warehousing - Government Data Exchange (GDX) - Automatics Real- time Warnings/Alerts Integration of Governance Information March 31, 2004. - Portal of Executive Information - Universal Single Sign On - Manual Real-time Warnings/Alerts - Highly Secure Information Accessing September 30, 2003. Portal of Governance Information - Governance Data Warehousing - Data Mining - Cross Sector Analysis - Multidisciplinary Analysis - Governance Knowledge Based System September 30, 2004. Governance Knowledge Based System - National Information and Command\Cent er - Data Visualization - Decision Support Simulation Modeling - Situation Forecasting - Intelligent Real-time Warnings/Alerts March 31, 2005. Governance Decision Support System Road map

4 แนวทางการดำเนินงาน

5 ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวมข้อมูล บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Portal of Governance Information) ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี - จัดทำ Portal Web Site เพื่อ การบริหารราชการแผนดิน - จัดทำรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ ลดข้อจำกัดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดทำระบบรักษาความปลอดภัย Network OS และ ระบบสารสนเทศ - จัดทำระบบการเข้าถึงแบบ Single Sign On - จัดทำเครื่องมือเทคโนโลยี สารสนเทศด้านข่าวและค้น หาข้อมูล 4 ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวง - จัดทำบัญชีผู้ใช้ สำหรับ นายกรัฐมนตรี / รองฯ และผู้เกี่ยวข้อง - จัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหารใน รูปแบบที่เหมาะสม - จัดทำข้อมูลแจ้งเตือนสภาวะและ สถานการณ์ที่สำคัญ - นำเสนอข้อมูลตามแนวทางที่ ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี

6 ขั้นตอนที่ 2: การบูรณาการข้อมูล เพื่อการบริหารราชการ (Integration of Governance Information) ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี - จัดกลุ่มข้อมูลตามภารกิจเพื่อบ รูณาการข้อมูลของ ในภาพรวมของประเทศ - จัดทำมาตรฐานกานดำเนินงาน ด้าน GIS เพื่อการ บริหารราชการแผ่นดิน - จัดให้มีการดำเนินการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (GDX) - คัดเลือกข้อมูลที่มีความพร้อม นำร่องเข้าสู่การนำ เสนอข้อมูลตามมาตรฐาน XML - จัดทำระบบสั่งการ / ติดตามผล การดำเนินการของศูนย์ฯ 5 ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวง - จัดทำบัญชีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการปรับปรุงให้ ทันสมัยอยู่ตลอด - จัดทำ Ministerial Data Warehousing - ปรับปรุงการดำเนินงานทาง ข้อมูลสู่รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร - เตรียมความพร้อมการนำเสนอ ข้อมูลตามมาตรฐาน XML - จัดทำระบบสั่งการ / ติดตามผล การดำเนินการของศูนย์ฯ

7 ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ จัดทำ ฐานความรู้การบริหารราชการ (Governance Knowledge Based System) ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี - จัดทำ Governance Data Warehousing - จัดทำระบบสืบค้นความรู้จาก ฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติ การนายกรัฐมนตรี - จัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างกลุ่มภารกิจและ เชิงบูรณาการในภาพรวมของ ประเทศ - จัดทำ Knowledge Based Governance System 6 ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวง - จัดทำระบบคลังข้อมูลรวมระดับ กระทรวง - จัดทำระบบสืบค้นความรู้จาก ฐานข้อมูลของ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง - จัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูล ภายในกลุ่มภารกิจและ ระหว่างกลุ่มภารกิจร่วมกัน - จัดทำระบบฐานความรู้เพื่อการ บริหารราชการระดับ กระทรวง

8 ขั้นตอนที่ 4: การสร้างระบบจำลอง ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการ (Governance Decision Support System) ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี - จัดทำแบบจำลองข้อมูลเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ (Decision Support Simulation Modeling) - จัดทำข้อมูลคาดหมาย สถานการณ์ล่วงหน้า (Situation Forecasting) - มีระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ที่ สำคัญอย่างอัจฉริยะ (Intelligent Real-time Warning/Alerts) - มีแนวทางการนำเสนอข้อมูลใน เชิงภาพ (Pictorial Manner Presentation) 7 ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวง - จัดทำและนะเสนอแบบจำลอง ข้อมูลรองรับ การตัดสินใจ (Decision Support Modeling) - จัดทำข้อมูลคาดหมาย สถานการณ์ล่วงหน้า (Situation Forecasting) - จัดทำระบบแจ้งเตือน สถานการณ์ที่สำคัญอย่าง อัจฉริยะ (Intelligent Real-time Warning/Alerts) ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง - จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อ รองรับการบริหาร ราชการแผ่นดิน


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ปฏิบัติการ ระดับประเทศ. ขั้นตอนการพัฒนาศูนย์ ปฏิบัติการกระทรวง  ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวมข้อมูลบทสรุป สำหรับผู้บริหาร (Portal of Governance Information)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google