งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพงาน รังสีวินิจฉัยในจังหวัดเลย ตามเกณฑ์และแนวทางการ พัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข

2 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวง สาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดที่ 14. ร้อยละของ ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขมีคุณภาพและ มาตรฐานการบริการ แหล่งข้อมูล แบบการตรวจติดตามและ ประเมินผล ตามเกณฑ์ และ แนวทางการพัฒนางานรังสี วินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข

3 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 3 เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การ พัฒนาคุณภาพงานบริการรังสี วินิจฉัย รายการข้อมูล A = จำนวนห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยของ โรงพยาบาล ในจังหวัด ที่ ผ่านเกณฑ์และแนวทาง การพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข B = จำนวนห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยของ โรงพยาบาล ทั้งหมดใน จังหวัด สูตร = ( A/B ) x100 A = จำนวนห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยของ โรงพยาบาล ในจังหวัด ที่ ผ่านเกณฑ์และแนวทาง การพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข B = จำนวนห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยของ โรงพยาบาล ทั้งหมดใน จังหวัด สูตร = ( A/B ) x100

4 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 4 การดำเนินการ CHECK Act ตรวจประเมินคุณภาพในรพช. ทุก แห่งโดยทีมจังหวัด ทบทวนผลการตรวจประเมิน / แผนพัฒนา ต่อเนื่อง PLAN DO กำหนดแนวทาง / แผนการตรวจ ประเมิน / พัฒนาทีมตรวจประเมิน รพ. ประเมินตนเอง / ทำแผนพัฒนาส่วน ขาด Design แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา คุณภาพงานรังสีวินิจฉัย แต่งตั้งทีมตรวจประเมิน คุณภาพภายในจังหวัด

5 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 5 กำหนดตรวจประเมินโรงพยาบาลชุมชนใน จังหวัดเลยจำนวน 12 แห่ง ค่าเป้าหมายผ่านเกณฑ์ประเมิน the must ร้อยละ 80 ทุกแห่ง

6 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 6 แสดงผลการตรวจประเมินคุณภาพงาน รังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล จังหวัดเลย ( ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๕๗ )

7 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 7 บุคลากรด้านวิชาชีพรังสี 1. โรงพยาบาลที่ไม่มีบุคลากรด้าน วิชาชีพรังสี ได้แก่ โรงพยาบาลผาขาว และ โรงพยาบาลนาแห้ว การดำเนินการ จัดทำแผน / พัฒนาสมรรถนะ ลูกจ้างงานรังสี จัดทำแผนกำลังคนในระดับ จังหวัด

8 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 8 ด้านสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย ระบบระบายอากาศ ภายในห้องเอกซเรย์ และห้องล้างฟิล์ม

9 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 9 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดการพื้นที่ภายในห้องเอกซเรย์ และห้องล้างฟิล์ม

10 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 10 วัสดุ - ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก รังสีเสื่อมสภาพ, ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน การเก็บวัสดุ - ครุภัณฑ์ไม่ เหมาะสม

11 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 11 The Best ในงานรังสีวินิจฉัย จังหวัดเลย โรงพยาบาลภู กระดึง มีระบบการ จัดการที่ดี

12 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 12 โรงพยาบาลนา ด้วง การพัฒนาแบบ ก้าวกระโดด The Best ในงานรังสีวินิจฉัย จังหวัดเลย

13 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 13 โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชด่านซ้าย เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา งาน The Best ในงานรังสีวินิจฉัย จังหวัดเลย

14 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 14 นวัตกรรมใน งานรังสี The Best ในงานรังสีวินิจฉัย จังหวัดเลย

15 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 15 เครือข่ายรังสี การแพทย์จังหวัด เลย The Best ในงานรังสีวินิจฉัย จังหวัดเลย

16 Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more templates : Powerpoint Template PresentationsPowerpoint Template Presentations Others ressources : International PPT Template Presentations Nature Powerpoint Presentations Template Telecommunication Microsoft Powerpoint Templates Earth Powerpoint Slides Presentations Free PPT Templates with Figurine Blankboard Powerpoint Template Themes Page 16


ดาวน์โหลด ppt Click here to download this powerpoint template : United People around Earth Powerpoint TemplateUnited People around Earth Powerpoint Template For more.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google