งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กรกฎาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กรกฎาคม 2555

2 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ ข่าว น. ส. พ. วิท ยุ โทรทัศ น์ เว็บไซ ต์

3 Free Powerpoint Templates Page 3 หมายเหตุ : จากการเผยแพร่สื่อวิทยุทั้ง หลักและชุมชน มีการจัด รายการหมอทาง 297 ครั้ง

4 Free Powerpoint Templates Page 4 รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 4,601 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 564 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 4,601 ครั้ง

5 Free Powerpoint Templates Page 5 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือน กรกฎาคม 2555 0. 88 34.6 7 14.1 9 32.3 0 5. 13 10.6 1 2. 22 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

6 Free Powerpoint Templates Page 6 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงาน ภายในกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด ประจำเดือนกรกฎาคม - ส่วนกลาง : 1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 164 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด ) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 80 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 74 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่ที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช. ที่ 5 จำนวน 432 ครั้ง ( สื่อ เว็บไซต์มากที่สุด ) 2. สทช. ที่ 9 จำนวน 385 ครั้ง ( สื่อ เว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สทช. ที่ 8 จำนวน 376 ครั้ง ( ข่าว เผยแพร่มากที่สุด )


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google