งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน. :. อ. สมพร สายปัญญา ห้องพัก :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน. :. อ. สมพร สายปัญญา ห้องพัก :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน. :. อ. สมพร สายปัญญา ห้องพัก :
ผู้สอน : อ.สมพร สายปัญญา ห้องพัก : ห้อง A308 อาคารเรียนรวม เบอร์โทรศัพท์ : ผู้สอน : อ.รัตนาวดี พานทอง ห้องพัก : ห้อง A205 อาคารเรียนรวม เบอร์โทรศัพท์ : ต่อ

2 โปรแกรมที่ต้องเรียนรู้ในรายวิชา 231110
Microsoft Office 2003 ได้แก่ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access

3 การประเมินผล รวม 100% ภาคบรรยาย รวม 50% ภาคปฏิบัติ รวม 50%
การประเมินผล รวม 100% ภาคบรรยาย รวม 50% สอบกลางภาค % สอบปลายภาค % ภาคปฏิบัติ รวม 50% สอบปฏิบัติการใช้งาน Microsoft Word 10% สอบปฏิบัติการใช้งาน Microsoft Excel 10% สอบปฏิบัติการใช้งาน Microsoft PowerPoint 10% สอบปฏิบัติการใช้งาน Microsoft Access 10% Attendance & Homework 10%

4 เกณฑ์การตัดเกรด เกณฑ์ คือ >=80 ได้ A 75 – 79 B+ 70 – 74 B
อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม เกณฑ์ คือ >=80 ได้ A 75 – B+ 70 – 74 B 65 – 69 C+ 60 – 64 C 55 – 59 D+ 50 – 54 D <50 F

5 วัน/เวลา ในการสอบภาคปฏิบัติ
Microsoft Word (ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง) วันที่ ?? มีนาคม 2552 เวลา ?? น. Microsoft Excel (ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง)

6 วัน/เวลา ในการสอบภาคบรรยาย
กลางภาคและปลายภาคติดตามดูกำหนดการสอบได้จากเว็บไซด์การลงทะเบียน

7 เว็บไซด์รายวิชา rattanawadeep/sw


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน. :. อ. สมพร สายปัญญา ห้องพัก :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google