งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน : อ. สมพร สาย ปัญญา ห้องพัก : ห้อง A308 อาคารเรียนรวม เบอร์โทรศัพท์ :081- 6026046 ผู้สอน : อ. รัตนาวดี พาน ทอง ห้องพัก : ห้อง A205 อาคารเรียนรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน : อ. สมพร สาย ปัญญา ห้องพัก : ห้อง A308 อาคารเรียนรวม เบอร์โทรศัพท์ :081- 6026046 ผู้สอน : อ. รัตนาวดี พาน ทอง ห้องพัก : ห้อง A205 อาคารเรียนรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน : อ. สมพร สาย ปัญญา ห้องพัก : ห้อง A308 อาคารเรียนรวม เบอร์โทรศัพท์ :081- 6026046 ผู้สอน : อ. รัตนาวดี พาน ทอง ห้องพัก : ห้อง A205 อาคารเรียนรวม เบอร์โทรศัพท์ :054- 466666 ต่อ

2 โปรแกรมที่ต้องเรียนรู้ใน รายวิชา 231110 Microsoft Office 2003 ได้แก่ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access

3 การประเมินผล รวม 100% ภาคบรรยายรวม 50% สอบกลางภาค 25% สอบปลายภาค 25% ภาคปฏิบัติรวม 50% สอบปฏิบัติการใช้งาน Microsoft Word 10% สอบปฏิบัติการใช้งาน Microsoft Excel 10% สอบปฏิบัติการใช้งาน Microsoft PowerPoint 10% สอบปฏิบัติการใช้งาน Microsoft Access 10% Attendance & Homework 10%

4 เกณฑ์การตัดเกรด อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม เกณฑ์ คือ >=80 ได้ A 75 – 79 B+ 70 – 74B 65 – 69C+ 60 – 64C 55 – 59D+ 50 – 54D <50F

5 วัน / เวลา ในการสอบ ภาคปฏิบัติ Microsoft Word ( ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ) วันที่ ?? มีนาคม 2552 เวลา ?? น. Microsoft Excel ( ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ) วันที่ ?? มีนาคม 2552 เวลา ?? น.

6 วัน / เวลา ในการสอบ ภาคบรรยาย กลางภาคและปลายภาคติดตามดู กำหนดการสอบได้จากเว็บไซด์การ ลงทะเบียน www.reg.nu.ac.th

7 เว็บไซด์รายวิชา www.ict.pyo.nu.ac.th/ rattanawadeep/sw www.ict.pyo.nu.ac.th/ rattanawadeep/sw


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน : อ. สมพร สาย ปัญญา ห้องพัก : ห้อง A308 อาคารเรียนรวม เบอร์โทรศัพท์ :081- 6026046 ผู้สอน : อ. รัตนาวดี พาน ทอง ห้องพัก : ห้อง A205 อาคารเรียนรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google