งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 จารุภา จำนงศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 จารุภา จำนงศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 จารุภา จำนงศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 5

2 2 การตรวจราชการ ปี 2557 เขต บริการสุขภาพที่ 5 รอบที่ 3 รอบที่ 2 วัตถุประสงค์ ประเมินสภาพ ปัญหา แผน แก้ไขปัญหา ระบบการ ทำงาน และ การเตรียมการ ทุกด้านใน ภาพรวม จังหวัด ผลลัพธ์ ระบบการ ทำงานของ จังหวัดที่ยังมี ความเสี่ยง ทีมตรวจฯ ผตร. สธน. ผช. ผตร. และผู้ตรวจ กรม เต็ม คณะไม่เกิน ๒๐ คน ติดตาม ประเมินผล (M&E) เฉพาะ ประเด็นที่ยัง เป็นจุดเสี่ยง ของการ ทำงานใน พื้นที่ การปรับปรุง แก้ไข ประเด็นที่เป็น จุดเสี่ยง ผู้ประเมิน M&E ของ ศูนย์วิชาการ เขต และ ผู้ประเมิน ของกรม ติดตาม ความก้าวหน้า ผลการ ดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ กระทรวง แผน สุขภาพจังหวัด และปัญหา อุปสรรค ผลการ ดำเนินงาน รอบ ๘ เดือน และการ ปรับปรุงแก้ไข จุดเสี่ยง เพิ่มเติม สธน. ผช. ผตร. ผู้ตรวจกรม และผู้ประเมิน ของศูนย์ วิชาการเขต

3 3 เนื้อหาการตรวจราชการ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 รอบที่ 3 รอบที่ 2 ระดับจังหวัด : - แผนสุขภาพจังหวัด แผนปฏิบัติการและการบริหาร งบประมาณในภาพรวม - โครงสร้าง ระบบการทำงาน การ กำกับติดตามงานด้านต่าง ๆ - การบริหารจัดการระบบข้อมูล กำหนด ประเด็นการ ติดตาม ประเมินผล (M&E) จาก การสรุป วิเคราะห์ผล การตรวจ ราชการฯ ใน รอบที่ 1 เพื่อ ค้นหาจุดอ่อน การทำงานใน พื้นที่ และลง ประเมินในเชิง ลึก ติดตามผล การ ดำเนินงาน ตาม ยุทธศาสตร์ กระทรวง และแผน สุขภาพ จังหวัด ระดับอำเภอ : - การจัดทำแผนในภาพรวม CUP เป็นแผนเดียว (Single Plan) - การบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งหมดในภาพรวม CUP (Single Financial unit) - การจัดบริการปฐมภูมิใน ภาพรวม CUP (Single Primary Care Network) เน้น 4 เรื่อง ได้แก่ NCD พัฒนาการเด็ก กายภาพบำบัด และทันตสุขภาพ

4 ระยะเวลาการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 ปี 2557 จังหวัดวัน / เดือน / ปี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 25 – 26 ธันวาคม 2556 8 – 9 มกราคม 2557 15 – 16 มกราคม 2557 22 – 23 มกราคม 2557 29 – 30 มกราคม 2557 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2557 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

5 กำหนดการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 และ 3 ระยะเวลาการตรวจราชการฯ จังหวัดละ 2 วัน เช้า : ฟังบรรยายสรุป ภาพรวมจังหวัด บ่าย : ลงตรวจเยี่ยมใน พื้นที่ 1 – 2 อำเภอ กำหนดการในวันที่ 1 : เช้า : ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนา ระบบบริการ (Service Plan) ในภาพรวมจังหวัด ณ รพศ / รพท. บ่าย : ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ กำหนดการในวันที่ 2 :

6

7 ประเด็นหารือทีมตรวจราชการ เขต บริการสุขภาพที่ 5 1. วิธีการตรวจราชการ 3. การรายงานและ สรุปผลการตรวจราชการ 2. แผนการตรวจราชการ ระดับกรม / จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 จารุภา จำนงศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google