งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Helping you make better treatment decisions for your patients.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Helping you make better treatment decisions for your patients."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Helping you make better treatment decisions for your patients

2 แนะนำฐานข้อมูล BMJ Clinical Evidence เป็นฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทาง การแพทย์จากสำนักพิมพ์ BMJ โดย British Medical Association ซึ่ง ตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบหนังสือ และอิเลคทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการใช้งานของ บุคคลการทางการแพทย์ในด้านการรักษาพยาบาล คลินิก รายการหัตถการ กว่า 3,000 รายการเพื่อให้สามารถเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ ใน ระยะเวลาที่จำกัด นอกจากนี้ยังประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการสามารถทำได้ครอบคลุมทุกความต้องการ 2

3 3 Breaking Research งานวิจัย / ปริทรรศน์ล่าสุด Simple navigation รูปแบบเพื่อให้เข้าถึง รายละเอียดได้ง่ายยิ่งขึ้น New & Updated รายการฉบับใหม่ ประจำเดือน Drug safety alert รายการยา และบทความ ล่าสุดจาก FDA Editor’s Choice บท บรรณาธิการ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

4 4 Click on the ‘Sections’ heading and an alphabetical pop-up list of sections will appear. When you choose a section a new window appears showing the systematic reviews available. FINDING BY SECTION Finding evidence

5 5 Click on the ‘Full review list’ Heading and An alphabetical pop-up list of reviews will appear. By clicking on the alphabet bar at the top of this window you can easily access the available evidence. FINDING BY LISTING Finding evidence

6 6 This facility is particularly valuable when searching for a treatment or condition that may appear in several different reviews e.g. Corticosteroids. Results are returned in listings that show a snippet of text with your search term highlighted so you can gauge the context. Results are ranked by relevance with a clear pathway that identifies where the results are located. FINDING BY SEARCHING Finding evidence

7 7 INTERVENTIONS A summary of interventions ranked by their effectiveness ABOUT THIS CONDITION Background information about the condition GUIDELINES Links to major guidelines relevant to the review KEY POINTS A one page summary of the review UPDATES Material published since the review search date PRINT OPTIONS Print the page or download a multi- page review in PDF format Navigating around a review

8 8 Characterize the benefits/harms associated with an intervention ICONS Click the description to access a summary of the intervention, the benefits and harms, and a commentary DETAILS

9 9 Key to icons BMJ Clinical Evidence aims to promote better treatment decisions by providing a summary of what is known about the benefits and harms of health interventions. Crucially, we present the evidence in the context of clinical questions or decision points, and report only on those outcomes that matter to patients. Characterize the benefits/harms associated with an intervention ICONS

10 10 EBM Resources These tools explain some of the statistical and clinical terms used in BMJ Clinical Evidence and introduce the concept of assessing and measuring risk when making clinical decisions Carefully selected links to other evidence based materials, publications, and organizations Links to international sources of high- quality drug information Free training modules on statistics and diagnostic tests EBM TOOLSEBM LINKS DRUG INFORMATION EBM TRAINING

11 11

12 Thank you pootorn@book.co.th


ดาวน์โหลด ppt Helping you make better treatment decisions for your patients.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google