งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดค่าเบื้องต้นเพื่อการใช้ งาน และส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับโปรแกรม HOSxP, HOSxP PCU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดค่าเบื้องต้นเพื่อการใช้ งาน และส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับโปรแกรม HOSxP, HOSxP PCU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดค่าเบื้องต้นเพื่อการใช้ งาน และส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับโปรแกรม HOSxP, HOSxP PCU

2 http://healthcaredata.moph.go.th/main/ index.php/83-download/98-dl

3

4 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_duty สถานะในชุมชน (person_village_duty) blood_group หมู่เลือด (43 แฟ้ม ) provis_bgroup หมู่เลือด (21 แฟ้ม เลือกในบัญชี 1) person_labor_type รหัสความเป็นคนต่าง ด้าว provis_typearea รหัสสถานะบุคคล ( ส่งออก ) house_regist_type สถานะบุคคล ( เลือก ในบัญชี 1) occupation รหัสอาชีพเก่า ( เลือกใน บัญชี 1) provis_occupa รหัสอาชีพใหม่ ( ส่งออก ) provis_race รหัสเชื้อชาติ สัญชาติ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_duty สถานะในชุมชน (person_village_duty) blood_group หมู่เลือด (43 แฟ้ม ) provis_bgroup หมู่เลือด (21 แฟ้ม เลือกในบัญชี 1) person_labor_type รหัสความเป็นคนต่าง ด้าว provis_typearea รหัสสถานะบุคคล ( ส่งออก ) house_regist_type สถานะบุคคล ( เลือก ในบัญชี 1) occupation รหัสอาชีพเก่า ( เลือกใน บัญชี 1) provis_occupa รหัสอาชีพใหม่ ( ส่งออก ) provis_race รหัสเชื้อชาติ สัญชาติ PERSON

5 CARD ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข pttype ประเภทสิทธิการรักษารหัสเดิม ( ใช้ NHSO_CODE เชื่อม ไปยัง provis_instype) provis_instype ประเภทสิทธิการรักษารหัส ใหม่ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข pttype ประเภทสิทธิการรักษารหัสเดิม ( ใช้ NHSO_CODE เชื่อม ไปยัง provis_instype) provis_instype ประเภทสิทธิการรักษารหัส ใหม่

6 DRUGALLERGY ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข allergy_seriousness ระดับความรุนแรง ของการแพ้ยา allergy_relation ระดับความสัมพันธ์ ประเภทการวินิจฉัยการแพ้ยา ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข allergy_seriousness ระดับความรุนแรง ของการแพ้ยา allergy_relation ระดับความสัมพันธ์ ประเภทการวินิจฉัยการแพ้ยา

7 SERVICE ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovstist ประเภทการมารับบริการ *** pttype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ใช้ บริการ provis_instype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ ใช้บริการ ovstost สถานะเมื่อเสร็จสิ้นการรับ บริการ hospcode รหัสสถานพยาบาลส่งต่อ refer_cause เหตุผลในการส่งต่อ rfrcs สาเหตุการส่งต่อ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovstist ประเภทการมารับบริการ *** pttype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ใช้ บริการ provis_instype รหัสสิทธิมาตรฐานที่ ใช้บริการ ovstost สถานะเมื่อเสร็จสิ้นการรับ บริการ hospcode รหัสสถานพยาบาลส่งต่อ refer_cause เหตุผลในการส่งต่อ rfrcs สาเหตุการส่งต่อ

8 APPOITMENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข provis_aptype ประเภทกิจกรรมที่นัด รหัสประเภทการนัดหมาย ไฟล์รหัสมาตรฐาน (excel) 1. รหัสประเภทกิจกรรมตามนัด ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข provis_aptype ประเภทกิจกรรมที่นัด รหัสประเภทการนัดหมาย ไฟล์รหัสมาตรฐาน (excel) 1. รหัสประเภทกิจกรรมตามนัด

9 ACCIDENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข er_accident_type ประเภทผู้ป่วย อุบัติเหตุ accident_place_type สถานที่เกิดอุบัติเหตุ er_nursing_visit_type ประเภทการมารับ บริการ accident_person_type ประเภทผู้บาดเจ็บ accident_transport_type ประเภท ยานพาหนะ accident_alcohol_type การดื่มแอลก ฮอลล์ accident_drug_type การใช้ยาสารเสพติด accident_belt_type การคาดเข็มขัดนิรภัย accident_helmet_type การสวมหมวกนิรภัย ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข er_accident_type ประเภทผู้ป่วย อุบัติเหตุ accident_place_type สถานที่เกิดอุบัติเหตุ er_nursing_visit_type ประเภทการมารับ บริการ accident_person_type ประเภทผู้บาดเจ็บ accident_transport_type ประเภท ยานพาหนะ accident_alcohol_type การดื่มแอลก ฮอลล์ accident_drug_type การใช้ยาสารเสพติด accident_belt_type การคาดเข็มขัดนิรภัย accident_helmet_type การสวมหมวกนิรภัย

10 ACCIDENT ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข accident_airway_type การดูแลการหายใจ accident_bleed_type การห้ามเลือด accident_fluid_type การให้น้ำเกลือ er_emergency_type ระดับความเร่งด่วน * (map code export) ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข accident_airway_type การดูแลการหายใจ accident_bleed_type การห้ามเลือด accident_fluid_type การให้น้ำเกลือ er_emergency_type ระดับความเร่งด่วน * (map code export)

11

12

13

14

15

16

17 DIAGNOSIS_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข diagtype ประเภทการวินิจฉัย Icd101 รหัสการวินิจฉัย icd10_nhso รหัสการวินิจฉัยสำหรับ ส่งออก spclty แผนกที่รับบริการ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข diagtype ประเภทการวินิจฉัย Icd101 รหัสการวินิจฉัย icd10_nhso รหัสการวินิจฉัยสำหรับ ส่งออก spclty แผนกที่รับบริการ

18 PROCEDURE_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข er_opercode หัตถการ OPD,ER operation_item หัตถการ OR health_med_operation_item หัตถการ TTM physic_items หัตถการ PT dttm หัตถการ DEN ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข er_opercode หัตถการ OPD,ER operation_item หัตถการ OR health_med_operation_item หัตถการ TTM physic_items หัตถการ PT dttm หัตถการ DEN

19 DRUG_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข drugitems รายการเวชภัณฑ์ provis_medication_unit หน่วยนับ ของยา ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข drugitems รายการเวชภัณฑ์ provis_medication_unit หน่วยนับ ของยา

20

21 CHARGE_OPD ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข nondrugitems รายการค่าใช้จ่าย income หมวดค่าใช้จ่าย income_group หมวดค่าใช้จ่าย ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข nondrugitems รายการค่าใช้จ่าย income หมวดค่าใช้จ่าย income_group หมวดค่าใช้จ่าย

22

23

24 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_anc_preg_week ตารางกำหนด อายุครรรภ์ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_anc_preg_week ตารางกำหนด อายุครรรภ์ ANC

25 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_labour_doctor_type ประเภท ผู้ทำคลอด person_labour_type วิธีการคลอด person_labour_place สถานที่คลอด NEWBORN

26 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_nutrition_food_type ตารางอาหารที่รับประทาน person_wbc_post_care_result_type ผลการตรวจทารก NEWBORNCARE

27

28

29 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_vaccine ข้อมูลวัคซีนทั้งหมด vaccine_combination ข้อมูลวัคซีน ( ใช้ กรณีกำหนดวัคซีนรวม )** wbc_vaccine วัคซีนเด็ก 0-1 ปี epi_vaccine วัคซีนเด็ก 1-5 ปี student_vaccine วัคซีนเด็กนักเรียน women_vaccine วัคซีนหญิงตั้งครรภ์ baby_items วัคซีน EPI

30

31 SURVEILLANCE ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข name506 ข้อมูลรหัสโรคทางระบาด วิทยา code506 ข้อมูลรหัสโรค

32 SPECIALPP ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข pp_special_type ข้อมูลประเภท กิจกรรมที่ให้บริการ ใช้รหัสเดียวกับ community_service pp_special_service_place_type ข้อมูล บริการใน - นอกสถานที่

33 CHRONIC

34 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข clinic_member_status สถานะผู้ป่วย provis_typedis สถานะผู้ป่วย ( สำหรับส่งออก ) ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข clinic_member_status สถานะผู้ป่วย provis_typedis สถานะผู้ป่วย ( สำหรับส่งออก ) CHRONIC

35 LABFU ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข กำหนด Lab link ใน system setting สำหรับ ส่งออก ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข กำหนด Lab link ใน system setting สำหรับ ส่งออก

36 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_community_service_type การ ให้บริการในชุมชน ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 195. รหัสการให้บริการในชุมชน ( ระดับบุคคล ) ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_community_service_type การ ให้บริการในชุมชน ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 195. รหัสการให้บริการในชุมชน ( ระดับบุคคล ) COMMUNITY_SERVICE

37 DISABILITY ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_deformed_cause_type สาเหตุ ความพิการ person_deformed_type ประเภท ความพิการ ( 6 สาเหตุ ) ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 196. ประเภทความพิการ 197. รหัสสาเหตุความพิการ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_deformed_cause_type สาเหตุ ความพิการ person_deformed_type ประเภท ความพิการ ( 6 สาเหตุ ) ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 196. ประเภทความพิการ 197. รหัสสาเหตุความพิการ

38 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com ICF ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_icf_type รหัสสภาวะสุขภาพ ovst_icf_level_type ระดับของสภาวะ สุขภาพ ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_icf_type รหัสสภาวะสุขภาพ ovst_icf_level_type ระดับของสภาวะ สุขภาพ ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel)

39 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com FUNCTIONAL ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_functional_type ovst_functional_dependent_type ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ovst_functional_type ovst_functional_dependent_type ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel)

40 REHABILITATION ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) รหัสบริการฟื้นฟูสภาพ รหัสกายอุปกรณ์ที่ได้รับ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) รหัสบริการฟื้นฟูสภาพ รหัสกายอุปกรณ์ที่ได้รับ

41 VILLAGE ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข village_garbage_place สถานที่ กำจัดขยะในชุมชน *** ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 207. รหัสสถานที่กำจัดขยะในชุมชน ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข village_garbage_place สถานที่ กำจัดขยะในชุมชน *** ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 207. รหัสสถานที่กำจัดขยะในชุมชน

42 COMMUNITY_ACTIVITY ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข provis_comactivity การให้บริการใน ชุมชน community_activity_service ตารางการ ให้บริการ ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 209. รหัสกิจกรรมในชุมชน ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข provis_comactivity การให้บริการใน ชุมชน community_activity_service ตารางการ ให้บริการ ไฟล์รหัสมาตรฐาน (Excel) 209. รหัสกิจกรรมในชุมชน

43 NUTRITION

44 PRENATAL

45 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข provider_type ประเภทบุคลากร doctor_position ตำแหน่งหลัก ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข provider_type ประเภทบุคลากร doctor_position ตำแหน่งหลัก PROVIDER


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดค่าเบื้องต้นเพื่อการใช้ งาน และส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับโปรแกรม HOSxP, HOSxP PCU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google