งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

2 งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จำนวน 1,343,000 บาท ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน 640,000 บาท กิจกรรมที่ 1 สอบทานการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในสังกัด 470,000 บาท กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายการตรวจสอบ ภายใน 170,000 บาท โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ องค์กร 503,000 บาท กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 353,000 บาท กิจกรรมที่ 2 จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน 150,000 บาท โครงการบริหารทรัพยากรกลุ่มตรวจสอบ ภายใน 200,000 บาท ผลการดำเนินงาน : แผนปฏิบัติ ราชการ ปีงบประมาณ 2553 2

3 ผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 โครงการแผนทั้งปีไตรมาสที่ 1 แผนผล  โครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน 1.1 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน สังกัด - สอบทานการดำเนินงานตามแผนการตรวจ - สอบประจำปี 470,000 บาท 15 หน่วยงาน 80,700 บาท 2 หน่วยงาน 69,424 บาท 2 หน่วยงาน ร้อยละ 86.03 - สอบทานการผลการปฏิบัติงานโครงการ (Performance Audit) 2 โครงการ -- 1.2 การสร้างเครือข่ายการตรวจสอบเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของกรม 170,000 บาท 10 คน 85,000 บาท อบรม 1 ครั้ง 10 คน 85,000 บาท อบรม 1 ครั้ง 11 คน 3

4 ผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 โครงการแผนทั้งปีไตรมาสที่ 1 แผนผล  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน 27 ราย 353,000 บาท ดำเนินการใน ไตรมาสที่ 2 - 2.2 การจัดทำคู่มือตามแผนปรับปรุงองค์กรหมวด 6 ข้อ 6.1 (1),(2),(3),(10) 1,000 เล่ม 150,000 บาท ดำเนินการใน ไตรมาสที่ 3 - โครงการบริหารทรัพยากร กลุ่มตรวจสอบภายใน 200,000 บาท 46,000 บาท 14,142.10 บาท ร้อยละ 30.74 4

5 งบประมาณปี 2553 ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 4,804,100 บาท ประกอบด้วย งบบุคลากรจำนวน 3,438,700 บาท งบดำเนินงานจำนวน 1,365,400 บาท โครงการตามแผนฯจำนวน 1,324,000 บาท ค่าสาธารณูปโภคจำนวน 16,500 บาท เงินสมทบประกันสังคมจำนวน 24,900 บาท ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 5

6 ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 งบรายจ่ายได้รับจัดสรร ทั้งปี โอนไป KM งบประมาณ หลังโอน เบิกจ่ายไตร มาสที่ 1 คงเหลือ งบบุคลากร 3,438,700. 00 - 793,220.00 ( ร้อยละ 23.07) 2,645,480. 00 งบดำเนินงาน 1,365,400. 00 85,000.001,280,400.0 0 90,055.02 ( ร้อยละ 7.03) 1,190,344. 98 รวม 4,804,100. 00 85,000.004,719,100.0 0 883,275.02 ( ร้อยละ 18.72) 3,835,824. 98 6

7 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เปรียบเทียบกับแผน ไตรมาสที่ 1 งบรายจ่ายแผนการใช้จ่ายผลการใช้จ่ายเปรียบเทียบผลกับ แผน ( คิดเป็นร้อยละ ) งบบุคลากร 859,500.00793,220.0092.29 งบดำเนินงาน 136,600.0090,055.0265.93 รวม 996,100.00883,275.0288.67 7

8 แผนการดำเนินงานไตร มาสที่ 2-4 โครงการไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  โครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 1.1 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด - สอบทานการดำเนินงานตามแผนการตรวจ - สอบประจำปี 7 หน่วยงาน 262,800 บาท 6 หน่วยงาน 197,200 บาท สรุปผลการ ดำเนินงานฯ - สอบทานการผลการปฏิบัติงานโครงการ (Performance Audit) - 2 โครงการ 80,000 บาท สรุปผลการ ดำเนินงานฯ 1.2 การสร้างเครือข่ายการตรวจสอบเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของกรม ฝึกปฏิบัติฯ 6 คน 51,000 บาท ฝึกปฏิบัติฯ 4 คน 34,000 บาท สรุปผลการ ดำเนินงานฯ 8

9 แผนการดำเนินงานไตร มาสที่ 2-4 โครงการไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในอบรม CGIA 3 ราย 35,000 บาท อบรม CGIA 5 ราย 65,000 บาท OD 19 ราย 253,000 บาท 2.2 การจัดทำคู่มือตามแผนปรับปรุงองค์กรหมวด 6 ข้อ 6.1 (1),(2),(3),(10) - 1,000 เล่ม 150,000 บาท - 9

10 แผนการดำเนินงานไตร มาสที่ 2-4 โครงการไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โครงการบริหารทรัพยากร กลุ่มตรวจสอบภายใน 53,700 บาท 46,900 บาท 53,400 บาท - จ้างเหมาบริการ 15,000 บาท - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามแผนปรับปรุงองค์กรหมวด 5 ข้อ 5.3 ก (16) และ ข้อ 5.3 ข (18,19,20) 38,700 บาท 31,900 บาท 38,400 บาท 10

11 กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีขนาด เล็ก มีบุคลากร 12 อัตรา ( ประกอบด้วย ข้าราชการ 9 อัตรา และพนักงานราชการ 3 อัตรา ) ทำให้ไม่สามารถจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปีได้ครบทุกหน่วยงาน ซึ่งใน ปีงบประมาณ 2553 วางแผนการตรวจสอบไว้ เพียง 15 หน่วยงานเท่านั้น เพราะ นอกจากการ ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีแล้ว บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ยังต้อง ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการด้วย ปัญหา / อุปสรรค 11


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google