งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหา INTERNET เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน คำเต็มของอินเทอร์เน็ต : อินเทอร์เน็ตเวิร์กกิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหา INTERNET เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน คำเต็มของอินเทอร์เน็ต : อินเทอร์เน็ตเวิร์กกิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหา

3 INTERNET เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน คำเต็มของอินเทอร์เน็ต : อินเทอร์เน็ตเวิร์กกิง (Internetworking) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไซเบอร์ สเปซ (Cyberspace)

4 อาร์ปาเน็ต (ARPAnet) ปี 2512 กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ให้ทุนมหาวิทยาลัย ศึกษาวิธีการ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็น เครือข่าย เรียกว่า อาร์ปาเน็ต (ARPAnet) อินเทอร์เน็ต ปี 2524 มหาวิทยาลัยทุกแห่งใน สหรัฐเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่าย และเปลี่ยนชื่อมาเป็น อินเทอร์เน็ต อิเล็กทรอนิกส์เมล์ ปี 2532 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ เชื่อมโยง เครือข่ายเพื่อส่ง อิเล็กทรอนิกส์เมล์ กับประเทศ ออสเตรเลีย

5 อินเทอร์เน็ต : อภิ มหาเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เป็นอภิมหาเครือข่ายที่ ยิ่งใหญ่มาก มีคอมพิวเตอร์หลาย ล้านเครื่องทั่วโลกเชื่อมต่อระบบ ทำ ให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษา ติดต่อกันได้ สามารถส่งข้อมูล ข่าวสารหลายรูปแบบทั้งข้อความ ภาพ และเสียง การติดต่อสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ อาจจะติดต่อผ่าน สายโทรศัพท์ ไมโครเวฟ ดาวเทียม เคเบิลใต้น้ำ หรือสายไฟเบอร์ออปติก

6 การเชื่อมต่อเครือข่าย Internet

7 E-mail Telnet FTP www,Gopher,Archie Usenet Chat E-Commerce Entertain

8 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail (Electronic Mail) เป็นการส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจน สามารถ ส่งแฟ้มข้อมูล หรือไฟล์แนบ กับ อีเมล์ได้ด้วย E-mail

9 เทลเน็ต (Telnet) การขอเข้าระบบ จากระยะไกล เป็นบริการที่เราสามารถเข้าไปใช้ งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลๆ ด้วยตัวเอง Telnet

10 การถ่ายโอนข้อมูล FTP (File Transfer Protocol) เป็นบริการของอินเทอร์เน็ต ที่เราสามารถ ค้นหาและเรียกข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มา เก็บที่เครื่องเรา หรือส่งไปที่เครื่องอื่น ทั้งข้อมูลที่เป็น ข้อความ ภาพ และเสียง FTP

11 World Wide Web : www Gopher Archie เป็นการใช้เครือข่าย อินเทอร์เน็ตในการ สืบค้นข้อมูล ค้นหา ข่าวสารที่มีอยู่ มากมาย แล้วช่วย จัดเรียงข้อมูลข่าวสาร ตามหัวข้ออย่างมี ระบบ เป็นเมนู ทำให้ เราหาข้อมูลได้ง่าย และสะดวก WWW

12 World Wide Web : www Web Server การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วย ไฮเปอร์ ลิงก์ โดยมีโฮสต์ที่ทำหน้าที่บริการข้อมูล ซึ่งเรียกว่า เว็ปเซิร์ฟเวอร์ (Web Server ) การเรียกชื่อโฮสต์ ใช้คำนำหน้าว่า www เช่น www.nakhonpathom.go.th World Wide Web : www

13 Usenet เป็นการให้บริการ แลกเปลี่ยนข่าวสาร และแสดงความ คิดเห็นที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก พบปะกัน แสดงความคิดเห็นของ ตน โดยมีการจัดการผู้ใช้เป็นกลุ่ม เป็นเวทีขนาดใหญ่ ให้ทุกคน จากทุก มุมโลก Usenet

14 Chat การสื่อสารด้วยข้อความ เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์ข้อความ โต้ตอบกัน ในเวลาเดียวกัน Chat

15 E-Commerce : Electronic Commerce เป็นการซื้อ - ขายสินค้า และบริการบน อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีบริษัทหลายหมื่น บริษัทใช้อินเทอร์เน็ตทำธุรกิจ และ ให้บริการ ลูกค้า 24 ชั่วโมง E-Commerce

16 Entertain Entertain เป็นบริการด้านความ บันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น เกมส์ เพลง รายการโทรทัศน์ รายการ วิทยุ เป็นต้น สามารถเลือกใช้ บริการ 24 ชั่วโมง

17 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ด้านการศึกษา - ค้นคว้าข้อมูล ด้านการรับส่งข่าวสาร - จดหมาย แฟ้มข้อมูล รูปภาพ เสียง ด้านธุรกิจการค้า - ซื้อ ขายสินค้า และให้บริการลูกค่าผ่านระบบเครือข่าย ด้านบริการ - บริการและสนับสนุน ลูกค้า ตอบคำถาม ด้านบันเทิงและพักผ่อน - อ่านวารสาร ดูหนัง ฟังเพลง

18


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหา INTERNET เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน คำเต็มของอินเทอร์เน็ต : อินเทอร์เน็ตเวิร์กกิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google