งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการทำวิจัย 1 กำหน ด หัวข้อ ทบทว น กำหน ด ประเด็ น กำหน ด กรอบ แนวคิ ด กำหน ดวิธี ดำเนิ นวิจัย วิเครา ะห์ & สรุป เ ผยแ พร่ ผลงา น ข้อเสนอโครงร่าง,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการทำวิจัย 1 กำหน ด หัวข้อ ทบทว น กำหน ด ประเด็ น กำหน ด กรอบ แนวคิ ด กำหน ดวิธี ดำเนิ นวิจัย วิเครา ะห์ & สรุป เ ผยแ พร่ ผลงา น ข้อเสนอโครงร่าง,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการทำวิจัย 1 กำหน ด หัวข้อ ทบทว น กำหน ด ประเด็ น กำหน ด กรอบ แนวคิ ด กำหน ดวิธี ดำเนิ นวิจัย วิเครา ะห์ & สรุป เ ผยแ พร่ ผลงา น ข้อเสนอโครงร่าง, ข้อเสนอ โครงการวิจัย สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร บทความ วิจัย รายงานวิจัย หน้าข่าว …

2 การกำหนดหัวข้อ 2 ศึกษาเลือก วิเคราะ ห์ เครื่องมือสำคัญ ฐานข้อมูลวิชาการ และ search engine

3 การวิเคราะห์ 3

4 4 การกำหนด / เลือกประเด็นปัญหา และการกำหนดกรอบแนวคิด งานวิจัย ตั้งคำถามง่ายๆในปัญหาที่สนใจให้ กระชับ รัดกุม โดยเริ่มด้วยคำถามเช่น หรือไม่ ทำไม อย่างไร อะไร การตั้งคำถามจะกำหนดกรอบแนวคิดและบ่งชี้ ถึงถึงมิติของปัญหา การค้นหาคำตอบของคำถามนั้นคือประเด็น งานวิจัยของเราที่ต้องแสวงหาคำตอบ เลือกประเด็นปัญหาให้เหมาะสมโดยวิเคราะห์ (SWOT) ประเด็นที่เลือกเป็นที่สนใจ (hot topic, emerging technology, cutting- edge technology) มีความทันสมัย และมี ประโยชน์

5 5 การกำหนดวิธีการวิจัย การกำหนดแนวคิด การทดสอบแนวคิด การออกแบบเชิงระบบ การทดสอบเชิงระบบ การออกแบบระบบย่อย การทดสอบระบบย่อย การบูรณาการระบบ การทดสอบระบบ

6 6 กรณีศึกษา (1) กำหนดหัวข้อ – ปัญหาเรียนอ่อนของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ป ตรี วิเคราะห์ เราเหมาะสมกับปัญหานี้หรือไม่อย่างไร – จุดแข็ง มีความรู้ประสบการณ์กับงาน, เป็นปัญหา ในภารกิจหน้าที่ – จุดอ่อน มีประสบการณ์การทำงานวิจัยทาง สังคมศาสตร์น้อย – โอกาส คณะ / มหาวิทยาลัยมีกลไกสนับสนุน, มี เจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุน – อุปสรรค มีผู้เผยแพร่งานวิจัยนี้มาก่อน, มีข้อมูล สนับสนุนน้อย

7 7 กรณีศึกษา (2) ทบทวน – กำหนด keywords สำคัญ เรียนอ่อน, ปริญญา ตรี, วิศวกรรมศาสตร์, คะแนนสะสม – ผลการค้นหา keywords ด้วย search engine

8 8 กรณีศึกษา (3) การกำหนดประเด็นปัญหา สาเหตุที่น่าจะเป็นต้นตอ – คุณภาพนักศึกษาเข้าคณะไม่ดี – กระบวนการเรียนการสอนมีปัญหา ตีกรอบปัญหาให้แคบลง โดยอาจกำหนด ประเด็น “ นักศึกษาเรียนอ่อนเพราะมีปัญหาในวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในปีการศึกษาแรก ”

9 9 กรณีศึกษา (4) กำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย เรียนอ่อนหมายถึงนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.00 นักศึกษาหมายถึงนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะ ปี 1 รายวิชาพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปี 1 ได้แก่ วิชา คณิตศาสตร์กายภาพ 1,2 ฟิสิกส์ 1 2 และปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ 2 เคมีพื้นฐาน และ ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 การทดลองควรต้องควบคุมคุณภาพนักศึกษาที่ วิเคราะห์ จำนวนนักศึกษาและจำนวนปีในการทดลองต้องมี จำนวนมากพอและน่าเชื่อถือทางสถิติ

10 10 กรณีศึกษา (5) ประเด็นปัญหาที่ตีกรอบ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 ที่คะแนนสะสม เฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยรายวิชา คณิตศาสตร์ (1,2) ฟิสิกส์และปฏิบัติการฟิสิกส์ (1,2) และ วิชาเคมีและปฏิบัติการเคมี ต่ำกว่า 2.00 ผลลัพธ์ของงาน ปัญหาการเรียนอ่อนมาจากปัญหาวิชาพื้นฐานมากน้อย เพียงใด ผลผลิตของงาน ข้อมูลเพื่อดำเนินการทางนโยบาย


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการทำวิจัย 1 กำหน ด หัวข้อ ทบทว น กำหน ด ประเด็ น กำหน ด กรอบ แนวคิ ด กำหน ดวิธี ดำเนิ นวิจัย วิเครา ะห์ & สรุป เ ผยแ พร่ ผลงา น ข้อเสนอโครงร่าง,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google