งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฤษ เฉยไสย ธวัตชัย สิ้นภัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฤษ เฉยไสย ธวัตชัย สิ้นภัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฤษ เฉยไสย ธวัตชัย สิ้นภัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การออกแบบแหล่งจ่ายแรงดันกระแสสลับโดย ใช้วงจรขยายกำลังเชิงเส้น เพื่อลดค่า THD ของแรงดันจากโหลด โดย กฤษ เฉยไสย ธวัตชัย สิ้นภัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 การรบกวนกันเอง บทนำ P1 โหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น ฮาร์โมนิกส์ที่มาจาก Line
จุดต่อร่วม ฮาร์โมนิกส์ที่มาจาก Line ไปยังโหลด การรบกวนกันเอง ระหว่างโหลดและโหลด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไวต่อสภาวะแรงดันที่มารบกวน

3 แหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่ไม่มี
P2 แหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่ไม่มี ระบบควบคุมย้อนกลับ ฮาร์โมนิกส์ที่มาจาก Line ฮาร์โมนิกส์จากโหลด ที่ไม่เป็นเชิงเส้น จุดต่อร่วม การรบกวนกันเอง ระหว่างโหลดและโหลด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไวต่อสภาวะแรงดัน

4 วิธีที่นำเสนอ P3 Active Filter ฮาร์โมนิกส์จากโหลด
ที่ไม่เป็นเชิงเส้น ฮาร์โมนิกส์ที่มาจาก Line จุดต่อร่วม การรบกวนกันเอง ระหว่างโหลดและโหลด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไวต่อสภาวะแรงดัน

5 รูปที่1 การทำงานของวงจรกรองแบบแอกทีฟโดยการอนุกรม
P4 หลักการทำงาน จากรูป Io = Ic ดังนั้นกำลังสูงสุดจะได้ P =Vo x Ic รูปที่1 การทำงานของวงจรกรองแบบแอกทีฟโดยการอนุกรม

6 รูปที่2 วงจรกรองแบบแอกทีฟโดยการอนุกรม
P5 การออกแบบ รูปที่2 วงจรกรองแบบแอกทีฟโดยการอนุกรม

7 การทดลอง AC Line จุดที่จะทำการวัด Active Filter ที่ทำการออกแบบ P6
Full Bridge Rectifier 150VA Vc Vo AC Line Active Filter ที่ทำการออกแบบ Ifb จุดต่อร่วม Vs IR โหลดความต้านทาน60 W จุดที่จะทำการวัด

8 ผลการทดลอง รูปที่3 ไม่มี Active filter P7 Vo Io
(a)Vo(100V/div)และIo(1.25A/div) (b)สเปกตรัมของVo,THD=3.99% รูปที่3 ไม่มี Active filter

9 รูปที่4 มี Active filter
P8 Vo Vc (a)Vo(100V/div)และIo(1.25A/div) (b)สเปกตรัมของVo,THD=0.44% รูปที่4 มี Active filter

10 รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่าแรงดันอินพุท และ %THD ของแรงดัน
P9 %THD แรงดันเอาท์พุท แรงดันอินพุท แรงดันอินพุท รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่าแรงดันอินพุท และ %THD ของแรงดัน รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าแรงดันอินพุท และแรงดันเอาท์พุท

11 P10 สรุป 1. สามารถลดค่า THD ของแรงดัน ณ จุดต่อร่วมจาก 3.99% เหลือเพียง 0.44% 2. สามารถรักษาแรงดันให้คงที่ที่ 220 V เมื่อมีแรงดันเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง V

12 ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่าน
ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt กฤษ เฉยไสย ธวัตชัย สิ้นภัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google