งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบแหล่งจ่ายแรงดัน กระแสสลับโดย ใช้วงจรขยายกำลังเชิงเส้น เพื่อลดค่า THD ของแรงดันจาก โหลด โดย กฤษ เฉยไสย ธวัตชัย สิ้นภัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบแหล่งจ่ายแรงดัน กระแสสลับโดย ใช้วงจรขยายกำลังเชิงเส้น เพื่อลดค่า THD ของแรงดันจาก โหลด โดย กฤษ เฉยไสย ธวัตชัย สิ้นภัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบแหล่งจ่ายแรงดัน กระแสสลับโดย ใช้วงจรขยายกำลังเชิงเส้น เพื่อลดค่า THD ของแรงดันจาก โหลด โดย กฤษ เฉยไสย ธวัตชัย สิ้นภัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 บทนำ จุดต่อร่วม อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไวต่อสภาวะแรงดันที่มารบกวน โหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น ฮาร์โมนิกส์ที่มาจาก Line การรบกวน กันเอง ระหว่างโหลดและ โหลด ฮาร์โมนิกส์ที่มา จาก Line ไปยังโหลด P1P1

3 จุดต่อร่วม อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไวต่อสภาวะแรงดัน ฮาร์โมนิกส์จากโหลด ที่ไม่เป็นเชิงเส้น ฮาร์โมนิกส์ที่มา จาก Line แหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่ ไม่มี ระบบควบคุม ย้อนกลับ แหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่ ไม่มี ระบบควบคุม ย้อนกลับ การรบกวนกันเอง ระหว่างโหลดและ โหลด P2P2

4 วิธีที่นำเสนอ จุดต่อร่วม อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไวต่อสภาวะแรงดัน ฮาร์โมนิกส์จากโหลด ที่ไม่เป็นเชิงเส้น ฮาร์โมนิกส์ที่มา จาก Line Active Filter การรบกวนกันเอง ระหว่างโหลดและ โหลด P3 P3

5 หลักการทำงาน จากรูป Io = Ic ดังนั้นกำลัง สูงสุดจะได้ P =Vo x Ic รูปที่ 1 การทำงานของวงจรกรองแบบแอกทีฟโดยการอนุกรม P4P4

6 การออกแบบ รูปที่ 2 วงจรกรองแบบแอกทีฟโดยการอนุกรม P5P5

7 การทดลอง Active Filter ที่ทำการออกแบบ Active Filter ที่ทำการออกแบบ AC Line จุดต่อร่วม Full Bridge Rectifier 150VA Full Bridge Rectifier 150VA โหลดความ ต้านทาน 60 W จุดที่จะทำการวัด P6P6 VoVo VsVs VcVc I fb IRIR

8 ผลการทดลอง รูปที่ 3 ไม่มี Active filter (a)Vo(100V/div) และ Io(1.25A/div) (b) สเปกตรัมของ Vo,THD=3.99% VoVo Io P7P7

9 (a)Vo(100V/div) และ Io(1.25A/div) (b) สเปกตรัมของ Vo,THD=0.44% รูปที่ 4 มี Active filter Vo Vc P8P8

10 %THD แรงดันเอาท์พุท แรงดันอินพุท รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าแรงดันอินพุท และแรงดันเอาท์พุท รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่าแรงดันอินพุท และ %THD ของแรงดัน P9P9

11 1. สามารถลดค่า THD ของ แรงดัน ณ จุดต่อร่วมจาก 3.99% เหลือเพียง 0.44% 2. สามารถรักษาแรงดันให้คงที่ที่ 220 V เมื่อมีแรงดันเปลี่ยนแปลงอยู่ ระหว่าง 200-235 V สรุป P10P10

12 ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมฟัง บรรยายทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบแหล่งจ่ายแรงดัน กระแสสลับโดย ใช้วงจรขยายกำลังเชิงเส้น เพื่อลดค่า THD ของแรงดันจาก โหลด โดย กฤษ เฉยไสย ธวัตชัย สิ้นภัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google