งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Device for single – phase ac parameter measurement เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Device for single – phase ac parameter measurement เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Device for single – phase ac parameter measurement เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว

2 หัวข้อการ รายงาน  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  แผนการดําเนินงาน  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สิ่งที่ศึกษาเพิ่มเติม

3 ที่มาของ โครงการ การวัดค่าทางไฟฟ้าหลายๆ ค่าในเวลา เดียวกัน โดยทั่วไปจะต้องใช้มิเตอร์หลายตัว ทำให้เกิดความยุ่งยาก ดังนั้นจึงได้มีการนำวงจรวัดค่าต่างๆทาง ไฟฟ้าเหล่านี้ ไปผนวกกับชิพ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำให้สามารถนำค่า ทางไฟฟ้าเหล่านี้ไปแสดงบนจอ LCD

4 วัตถุประสงค์ของ โครงการ  ศึกษาการทำงานชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้  สร้างอุปกรณ์ที่สามารถวัดค่าต่างๆทาง ไฟฟ้าได้

5 ขอบเขตของโครงการ  สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เฟสเดียว โดยสามารถที่จะทำการแสดงผล ค่าต่างๆ ทางจอ LCD ได้พร้อมกันทั้งหมด  แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่วัดได้จะไม่เกิน ไฟฟ้าบ้าน 220 Vrms และความถี่ช่วง 50- 60 Hz  กระแสไฟฟ้าสลับที่วัดได้ไม่เกิน 10 A

6 แผนการดําเนินงาน ตารางเวลาและแผนการดำเนินงาน

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้ากระแสสลับเฟส เดียวที่สามารถวัดค่าแรงดัน กระแส และ อิมพีแดนซ์ได้  ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม การออกแบบ และสร้างฮาร์ดแวร์ที่สามารถนำไปใช้ในการ ทำงานในอนาคตได้

8 สิ่งที่ศึกษาเพิ่มเติม  ภาษาของไมโครคอนโทรลเลอร์  ภาษา Assembly  Interpreters  Compilers  คุณสมบัติสำคัญของไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล mcs-51  มีตัวตั้ง และนับเวลาขนาด 16 บิต 2 ตัว  มีพอร์ทอินพุท และเอาท์พุท ขนาด 8 บิต จำนวน 4 พอร์ท  สามารถรับการอินเตอร์รับ (Interrupt) ได้ 5 แหล่ง  พอร์ทอนุกรมสามารถรับส่งข้อมูลได้แบบ Full Duplex  etc…

9 สิ่งที่ศึกษาเพิ่มเติม  สิ่งที่จำเป็นต้องมีในเครื่องวัดไฟฟ้า  ความแม่นยำ (Precision)  ความเที่ยงตรง (Accuracy)  ความไว (Sensitivity)  ความสามารถในการแยกค่า (Resolution)  ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการวัดทางไฟฟ้า  ความผิดพลาดจากความประมาท (Gross Errors)  ความผิดพลาดจากเครื่องมือวัด (Instrumental Errors)  ความผิดพลาดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม (Environmental Errors)  ความผิดพลาดที่ไม่แน่นอน (Random Errors)

10 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Device for single – phase ac parameter measurement เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google