งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 October 1. Electronic Mail.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 October 1. Electronic Mail."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 October 1

2 Electronic Mail

3 Information and Communication Technology Lab 9 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

4 13 October 4 ปฏิบัติการที่ 9 Electronic mail วัตถุประสงค์ 1. สามารถใช้โปรแกรมประเภท

5 13 October 5 โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)  โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการรับส่งจดหมายผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์  สะดวกและรวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่ม  รับส่งข่าวสารได้ทั้งแบบตัวอักษร ภาพ และเสียง ทําให้การ ติดต่อสื่อสารไม่มีขีดจํากัด  เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในการ ใช้บริการสูงในเครือข่ายปัจจุบัน

6 13 October 6 แนวความคิดพื้นฐานของ  เป็นการติดต่อสื่อสาร แบบ Asynchronous  ข้อมูลในจดหมายจะถูกส่งไปยัง Server และจะถูกเก็บไว้ จนกระทั่งถูกเรียกใช้  ข้อมูลในจดหมายอาจจะใช้เวลา เล็กน้อยก่อนที่จะถูกส่งถึง

7 13 October 7 องค์ประกอบของ องค์ประกอบสำคัญ 2 ส่าน  ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ เรียกว่า User Agent ฉ มักจะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมใช้งาน เช่น โปรแกรม Pine ใน UNIX ฉ ช่วยอํานวยความสะดวกในการอ่าน จดหมาย ช่วยในการจัดเตรียมจดหมาย และจัดส่ง ฉ อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บที่อยู่ ของผู้ใช้ที่มีการติดต่อบ่อย  ส่วนการรับส่ง ระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย เรียกว่า Message Transfer Agent

8 13 October 8 Address  รูปแบบทั่วไปของ address เช่น  ในบางครั้งอาจจะอยู่ในรูปแบบ name เช่น

9 13 October 9 ขั้นตอนการทำงานของ To: From: Dear Nipon,… Tony’s MUA SMTP.micro.com To: From: Dear Nipon,… Nipon’s MUA The Internet imss.buu.ac.th To: From: Dear Nipon,…

10 13 October 10 การทํางานพื้นฐานของไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  การพิมพ์จดหมาย  การส่งจดหมาย  การรายงาน  การอ่านจดหมาย  การจัดการกับจดหมาย ที่อ่านแล้ว

11 13 October 11 การส่งจดหมาย  ถึง (To) พิมพ์ address ของบุคคล ที่ผู้ส่งต้องการส่งจดหมายไปถึง  สำเนาถึง (Cc) พิมพ์ address ของ ผู้รับคนอื่นที่ผู้ส่งต้องการส่งสําเนาจดหมาย ไปถึง  ซ่อนสำเนาถึง (Bcc) พิมพ์ address ของผู้รับคนอื่นที่ผู้ส่งต้องการส่งสําเนา จดหมายไปถึง เพียงแต่มีข้อแตกต่างกันที่ เมื่อผู้ส่งระบุตัวผู้รับสําเนาจดหมายด้วย ซ่อนสําเนาถึง แล้ว ผู้รับจดหมาย ( ในที่นี้คือ เจ้าของ address ในส่วนของ ถึง ) จะไม่ทราบว่าจดหมายที่ได้ตนรับนั้น ถูกทํา สําเนาส่งไปถึงผู้อื่นด้วยหรือไม่

12 13 October 12 ตัวอย่างการส่งจดหมาย อ. กฤษณะ เป็นผู้ส่ง อ. กฤษณะ เป็นผู้รับ อ. สุวรรณา เป็นผู้รับ อ. เบญจภรณ์ เป็นผู้รับ To: Cc: Bcc:

13 13 October 13 การตอบจดหมาย  ตอบจดหมายไปยังผู้ส่งเพียงคนเดียว  ตอบจดหมายไปยังทุกคนที่มีรายชื่อ อยู่ในช่อง ถึง (To:) และ สำเนาถึง (Cc:) Yahoo mail Buu web mail

14 13 October 14 ข้อดีของ  เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  สามารถกระจายข้อมูลในจดหมายไปยัง ผู้อ่านหลายๆ คนได้  ส่งต่อข้อมูลในจดหมายไปยังผู้อื่นได้ง่าย  สามารถส่งข้อมูลในจดหมายได้รวดเร็วมาก แม้ว่าจะอยู่ไกลออกไป  สามารถแนบแฟ้มข้อมูลไปกับข้อความใน จดหมายได้  ไม่ต้องติดแสตมป์ ใส่ซองหรือไปที่ทำการ ไปรษณีย์

15 13 October 15 ข้อเสียของ  มีจดหมายที่ต้องรับส่งมาก ขึ้น  ได้รับจดหมายที่ไม่พึง ประสงค์ (Junk mail หรือ Spam mail) มากขึ้น

16 13 October 16 โปรแกรมรับส่ง  ระบบปฏิบัติการ unix mail, mailx และ pine  ระบบปฏิบัติการ windows Eudora, Microsoft Exchange, Microsoft Internet Mail และ Microsoft Outlook

17 13 October 17 ประเภทของการใช้บริการรับส่ง E- mail  ใช้บริการจากเครื่องที่ตนเอง เป็นสมาชิก  ใช้บริการจากโปรแกรมประเภท POP/IMAP-based  ใช้บริการจาก Web-based E- mail  ใช้บริการจาก Free  ใช้บริการจากผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP)

18 13 October 18 มารยาทในการใช้  อย่าส่งข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ไปกับ  อย่าส่งข้อความที่หยาบคาย ก้าวร้าว หรือน่าเบื่อหน่าย  ให้ระมัดระวังอย่าส่งข้อความที่แสดง อารมณ์มากเกินไป  ให้ใช้อักษรทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ผสม กันไป  ห้ามใช้ตัวหนาหรือขีดเส้นใต้  ลงชื่อท้ายข้อความในจดหมายทุกครั้ง  อ่านข้อมูลในจดหมายโดยละเอียด ก่อนส่ง

19 13 October 19 การใช้เครื่องหมายแสดงอารมณ์ :-) smile ;-) wink :) also a smile :-] smirk :-( frown:-} grin 8-) wide-eyed:-o Oh, no! :-D laughing :-X close mouthed

20 13 October 20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 13 October 1. Electronic Mail.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google