งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวิชาการ การดูแล ผู้ป่วยไตเรื้อรัง “ การดูแลภาวะทุพ โภชนาการ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ” ห้องประชุมธนากโร โรงพยาบาลสกลนคร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวิชาการ การดูแล ผู้ป่วยไตเรื้อรัง “ การดูแลภาวะทุพ โภชนาการ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ” ห้องประชุมธนากโร โรงพยาบาลสกลนคร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวิชาการ การดูแล ผู้ป่วยไตเรื้อรัง “ การดูแลภาวะทุพ โภชนาการ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ” ห้องประชุมธนากโร โรงพยาบาลสกลนคร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

2 Malnutrition in CKD patients

3 Introduction High prevalence of malnutrition exists in patients with CKD. Several surveys have reported protein-calorie malnutrition in up to 40% of CKD pts. Risk for malnutrition increases as CKD progresses. Malnutrition in CKD is multifactors. Surveys consistently report inadequate oral intake >>>major contributing factor. Ann Rev Nutr, 2001;21: 343-79

4 Nutritional Challenges in CKD Undernourished patients with ESRD Significantly increased morbidity : 27% - 43% increased risk for stroke Independently associated with increased mortality. -Results in more & longer hospitalizations & higher health care costs. Negatively affects functioning & quality of life

5 Serum albumin concentration and survival in patients with nondialysis-dependent CKD Am. J. Clin. Nutr. 90, 407–414 (2009).

6

7 Protein-Energy Malnutrition (PEM) a lack of adequate energy or protein supply that meets the metabolic demands placed on the body by one or more of the following: inadequate protein intake from dietary sources ingestion of poor quality protein increased demands resulting from disease increased loss of nutrients

8 CKD..influence on nutritional status?

9 Uremic malnutrition Poor nutritional status in CKD..caused by 1.insufficient dietary intake 2.metabolic disturbances Semin Nephrol 2006;26:134-157

10 Causes of undernutrition in patients with CKD Uremic syndrome leads to undernutrition 1.Reduced oral intake 2.Restrictive dietary regimen 3.Uraemic toxicity 4.Microinflammation (MIA syndrome) 5.Metabolic acidosis 6.Endocrine factors (insulin resistance, hyperparathyroidism, elevated plasma leptin, etc.) 7.Gastrointestinal factors (gastroplegia, impaired absorption, etc.)

11 Does CKD have an influence on GI tract? Nearly all GI functions, mainly gastric emptying, can be compromised in CKD patients. Gastroparesis most pronounced in patients with diabetic nephropathy.

12 Diagnostic criteria for PEW and enteral nutrition in patients with CKD

13 การใช้สารอาหารทางการแพทย์ ในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง ข้อแนะนำในการให้สารอาหารทางการแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไต พ. ศ. 2553

14 ข้อแนะนำข้อที่ 11 การให้สารอาหาร ฯในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 11.1 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-2 ควรได้รับ อาหารที่มีปริมาณโปรตีนและพลังงานไม่แตกต่าง จากคนปกติ คือ ได้รับพลังงานจากอาหารใน ปริมาณ 30-35 กิโลแคลอรี / น้ำหนักตัว 1 กก./ วัน และโปรตีนจากอาหารประมาณ 0.8-1.0 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กก./ วัน

15 ข้อแนะนำข้อที่ 11 การให้สารอาหาร ฯในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 11.2 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 (eGFR = 30–59 มล./ นาที /1.73 ตร. ม.) ควรได้รับพลังงานจากอาหารในปริมาณ 30-35 กิโลแคลอรี / น้ำหนักตัว 1 กก./ วัน ควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณ 0.6- 0.8 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กก./ วัน ซึ่งอย่างน้อยร้อย ละ 50 ของปริมาณโปรตีนที่บริโภคควรเป็น โปรตีนคุณภาพสูง และควรได้รับการแก้ไขภาวะ เลือดเป็นกรดก่อนได้รับการจำกัดอาหารโปรตีน

16 ข้อแนะนำข้อที่ 11 การให้สารอาหาร ฯในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 11.2 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 (eGFR = 30–59 มล./ นาที /1.73 ตร. ม.) ถ้าผู้ป่วยรับประทานอาหารโปรตีนต่ำ โดยได้รับ โปรตีนเพียง 0.3-0.6 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กก./ วัน เพื่อชะลอการเสื่อมของไต (Slow progression of CKD) อาจพิจารณาให้ผู้ป่วยรับประทาน ketoamino acids หรือ essential amino acids เพื่อป้องกันภาวะ ขาดโปรตีน แต่ไม่แนะนำให้กรดอะมิโนเสริมใน รายที่ได้รั้บอาหารโปรตีนมากกว่า 0.6 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กก./ วัน

17 ข้อแนะนำข้อที่ 11 การให้สารอาหาร ฯในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 11.3 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 (eGFR < 30 มล./ นาที /1.73 ตร. ม.) ควรได้รับพลังงานจากอาหารในปริมาณ 30-35 กิโลแคลอรี / น้ำหนักตัว 1 กก./ วัน ควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณ 0.6 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กก./ วัน ซึ่งอย่างน้อยร้อยละ 50 ของปริมาณโปรตีนที่บริโภค ควรเป็นโปรตีน คุณภาพสูง และควรได้รับการแก้ไขภาวะเลือดเป็น กรดก่อนได้รับการจำกัดอาหารโปรตีน

18 ข้อแนะนำข้อที่ 11 การให้สารอาหาร ฯในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 11.3 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 (eGFR < 30 มล./ นาที /1.73 ตร. ม.) ถ้าผู้ป่วยรับประทานอาหารโปรตีนต่ำ โดยได้รับ โปรตีนเพียง 0.3-0.4 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม / วัน ควรพิจารณาให้ผู้ป่วยรับประทาน ketoamino acids หรือ essential amino acids เพื่อ ป้องกันภาวะขาดโปรตีนและช่วยชะลอการเสื่อม ของไต อนึ่งไม่แนะนำให้กรดอะมิโนเสริมในรายที่ สามารถรับประทานอาหารโปรตีนตั้งแต่ 0.6 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม / วัน ขึ้นไป

19 ข้อแนะนำข้อที่ 11 การให้สารอาหาร ฯในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 11.4 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 (eGFR < 15 มล./ นาที /1.73 ตร. ม.) กรณีที่ยังไม่ได้รับการบำบัด ทดแทนไต ควรได้รับพลังงานจากอาหารในปริมาณ 30-35 กิโลแคลอรี / น้ำหนักตัว 1 กก./ วัน ควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณ 0.6 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กก./ วัน ซึ่งควรเป็นโปรตีน คุณภาพสูงอย่างน้อยร้อยละ 50 ของปริมาณ โปรตีนที่บริโภค และควรได้รับการแก้ไขภาวะ เลือดเป็นกรดก่อนได้รับการจำกัดอาหารโปรตีน กรณีที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารโปรตีนต่ำมาก โดย ได้รับเพียง 0.3-0.4 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กก./ วัน ควรพิจารณาให้ได้รับ ketoamino acids เพื่อป้องกัน ภาวะขาดโปรตีน และป้องกันการสะสมของยูเรีย

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวิชาการ การดูแล ผู้ป่วยไตเรื้อรัง “ การดูแลภาวะทุพ โภชนาการ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ” ห้องประชุมธนากโร โรงพยาบาลสกลนคร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google