งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

554 104 Food for Health  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ ต้องการอาหารของร่างกาย  องค์ประกอบของอาหาร  สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ  อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "554 104 Food for Health  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ ต้องการอาหารของร่างกาย  องค์ประกอบของอาหาร  สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ  อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 554 104 Food for Health  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ ต้องการอาหารของร่างกาย  องค์ประกอบของอาหาร  สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ  อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค  อุปนิสัยการรับประทาน  อาหารกับสุขภาพ  ปัญหาโภชนาการ  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

4  บรรยาย สัปดาห์ละ 3 คาบ (13.55-16.35 น.)  รวม 14 สัปดาห์  สอบข้อเขียน 2 ครั้ง (100 %) – กลางภาค 140 คะแนน – ปลายภาค 140 คะแนน

5

6 ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับ สุขภาพ  คำจำกัดความของ อาหาร สุขภาพ และโภชนาการ  ค่ามาตรฐานที่ใช้อ้างอิงคุณค่าทาง โภชนาการ  ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ  การแบ่งกลุ่มและตัวอย่างอาหารกลุ่ม ต่างๆ  ความสำคัญและบทบาทต่อร่างกาย  ระบบการย่อยและดูดซึมอาหาร ปัญหาที่พบ  ตัวอย่างปัญหาโภชนาการในประเทศ ไทย

7 References  Foundations and clinical applications of nutrition. (Grodner, Anderson and DeYoung. 2000.)  สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย ( ชู ศักดิ์ เวชแพทย์ และ กันยา ปาละวิวัธน์. 2536)  อาหารกับสุขภาพในแนววัฒนธรรม ( ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. 2541)  องค์รวมแห่งสุขภาพ ( พระไพศาล วิสาโล - บรรณาธิการ. 2536)  เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง ( พิมพร ลีลา พรพิสิฐ..2532)

8 References (continued)  ชีวเคมี ( มนตร์ จุฬาวัฒนฑล และ ประหยัด โก มารทัต - บรรณาธิการ. 2536)  สุขภาพผู้ใหญ่วัยทำงาน ( รุ่งรวี บริราษ. 2530)  อาหารรักษาโรค ( วิจิตร บุณยะโหตระ. 2533)  10 ปี สถาบันวิจัยโภชนาการ ( สถาบันวิจัย โภชนาการ. 2530)  การแพทย์นอกระบบ -177 ทางเลือก ไปสู่สุขภาพ ( สุวิชญ์ ปรัชญาปารมิตา. 2541)  อาหารเพื่อสุขภาพ ( โอวาท นิติทัณฑ์ประภา ศ. 2529)

9 อาหาร (Foods) หมายถึง สิ่งที่รับประทานได้ ไม่ว่าจะมีประโยชน์ หรือไม่ก็ตาม ประกอบด้วย 2 ส่วน - Nutrients - Non-nutrients

10 ประเภทของอาหาร แบ่งตามคุณสมบัติ ทางเคมี  Protein  Carbohydrates  Lipids (Fat)  Minerals  Vitamins  Water

11 ประเภทของอาหาร แบ่งตามคุณประโยชน์หลัก  ให้พลังงานเป็นหลัก - Carbohydrates & Lipids - Protein  ช่วยในการเจริญเติบโต เสริมสร้างและ ซ่อมแซม - Protein - Minerals - Vitamins

12 ประเภทของอาหาร  Micronutri ents - Minerals - Vitamins แบ่งตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ  Macronutrients - Protein - Carbohydrates - Lipids (Fat)

13 ประเภทของอาหาร แบ่งตามหลักโภชนาการ  หมู่ 1 เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง ( โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ )  หมู่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน ( คาร์โบไฮเดรต )  หมู่ 3 ผักสีเขียว สีเหลือง ( วิตามิน แร่ ธาตุ ใยอาหาร )  หมู่ 4 ผลไม้ ( วิตามิน แร่ธาตุ มี คาร์โบไฮเดรตบ้าง )  หมู่ 5 น้ำมันและไขมัน ( ไขมัน - ให้ พลังงาน )

14 ประเภทของอาหาร แบ่งตามความสามารถในการ สร้างของร่างกาย  Nonessential nutrients  Essential nutrients - Glucose - Linoleic acid, Linolenic acid - Amino acids บางตัว - Vitamins - Minerals - Water

15 สุขภาพ (Health) Health is a state of complete physical, mental, and social well-being (and not merely the absence of disease and infirmity) สุขภาพ คือสุขภาวะโดย สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม

16 สุขภาพ - คุณภาพชีวิต  คุณภาพชีวิตทางกายหรือ ทางวัตถุ  คุณภาพชีวิตทางสังคม  คุณภาพชีวิตทางจิต  คุณภาพชีวิตทางปัญญา

17 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ  ปัจจัยส่วนบุคคล - กรรมพันธุ์ - พฤติกรรม - ความเชื่อ (belief) และ จิตวิญาณ (spirit)  ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม - สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ - สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ - สิ่งแวดล้อมทางสังคม

18 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ( ต่อ )  วัคซีน  พฤติกรรม - Rabies vaccine - Hepatitis B vaccine  ปัจจัยจากระบบบริการสังคม - การครอบคลุมและเข้าถึงประชากร - ความหลากหลายของการให้บริการ - การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

19 โภชนาการ (Nutrition)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอาหารกับสิ่งมีชีวิต - ชนิดและปริมาณสารอาหารที่ร่างกาย ต้องการ - หน้าที่และบทบาทของสารอาหาร - ปัญหาทุพโภชนาการ - การป้องกันและเฝ้าระวังมิให้มีปัญหา ทางโภชนาการ

20 ค่ามาตรฐานด้านโภชนาการ  Recommended Dietary Allowance (RDAs) = ปริมาณสารอาหารที่ ประชาชนในแต่ละภูมิภาคควรได้รับ เพื่อไม่ให้เกิดโรคขาดสารอาหาร  Dietary Reference Intakes (DRIs) = ปริมาณสารอาหารที่ ประชาชนในแต่ละภูมิภาคควรได้รับ เพื่อไม่ให้เกิดโรคขาดสารอาหาร และลดโอกาสเกิดโรคอัน เนื่องมาจากอาหาร

21 การประเมินค่า DRIs พิจารณาจาก  ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์  บทบาทการลดโอกาสเกิดโรค หรือสภาวะบางอย่าง  ข้อมูลปัจจุบัน - ระดับการบริโภค อาหารของกลุ่มคน

22 องค์ประกอบของ DRIs  Estimated Average Requirement (EAR)  Recommended Dietary Allowance (RDA)  Adequate Intake (AI)  Tolerable Upper Intake Level (UL)

23

24

25

26

27 พลังงานจากสารอาหาร กำหนดเป็น calorie พลังงาน 1 calorie เทียบเท่ากับ พลังงานที่ ทำให้น้ำ 1 กรัมร้อนขึ้น 1 องศาเซลเซียส โปรตีนและ คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้ 4 Cal ไขมัน 1 กรัม ให้ 9 Cal

28

29

30

31

32 การย่อยอาหาร

33

34

35 ขั้นตอนการย่อยและดูดซึมอาหาร

36 ปัญหาในระบบย่อยอาหาร  Ulcer - Gastric ulcer - Duodenal ulcer  Gall stone ( นิ่วในถุง น้ำดี ) - protein - calcium salt of bilirubin - cholesterol  อาหารไม่ ย่อย


ดาวน์โหลด ppt 554 104 Food for Health  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ ต้องการอาหารของร่างกาย  องค์ประกอบของอาหาร  สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ  อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google