งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเว็บ ง 30204 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเว็บ ง 30204 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเว็บ ง 30204 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานในการสร้างเว็บเพจ การออกแบบหน้าเว็บเพจ การจัดการกับข้อความ การจัดการคอลัมน์ การสร้างฟอร์ม การแทรกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ การเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ การเชื่อมโยงไปยังอีเมล์ การแทรกสคริปต์ต่าง ๆ การอัพโหลดเว็บไซต์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การศึกษา ค้นคว้า การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ สามารถพัฒนาเว็บเพจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้พื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ 2. ออกแบบเว็บไซต์ได้ 3. สร้างและจัดการข้อมูลในเว็บได้ 4. สร้างการเชื่อมโยงต่าง ๆ ได้ 5. เผยแพร่เว็บไซต์ได้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

3 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
โครงสร้างรายวิชา มฐ. ที่ หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ คะแนนที่ประเมิน ชื่อหน่วย ชั่วโมง ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม รวม คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวมคะแนนทั้งหมด K P A 3.1 พื้นฐานการสร้างเว็บ 4 รู้ เข้าใจ บอกพื้นฐานการสร้างเว็บได้ 2 6 10 การออกแบบเว็บไซต์ รู้ เข้าใจ สามารถออกแบบเว็บไซต์ได้ การเขียนเว็บ รู้ เข้าใจ สามารถจัดการข้อความได้ รู้ เข้าใจ สามารถจัดการรูปภาพได้ รู้ เข้าใจ สามารถจัดการตารางได้ การสร้างการเชื่อมโยง รู้ เข้าใจ สามารถสร้างการเชิ่อมโยงภายในและภายนอกเว็บได้ รู้ เข้าใจ สามารถสร้างการเชิ่อมโยงภายไปยังอีเมล์ได้ การแทรกสคริปต์ รู้ เข้าใจ สามารถแทรกสคริปต์ต่าง ๆ เข้าไปในเว็บได้ การเผยแพร่เว็บไซต์ รู้ เข้าใจ สามารถอัพโหลดข้อมูลเว็บได้ รู้ เข้าใจ สามารถโปรโมทเว็บไซต์ได้ 40 20 60 100


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเว็บ ง 30204 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google