งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเว็บ ง 30204 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานในการสร้างเว็บเพจ การออกแบบหน้าเว็บ เพจ การจัดการกับข้อความ การจัดการคอลัมน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเว็บ ง 30204 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานในการสร้างเว็บเพจ การออกแบบหน้าเว็บ เพจ การจัดการกับข้อความ การจัดการคอลัมน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเว็บ ง 30204 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานในการสร้างเว็บเพจ การออกแบบหน้าเว็บ เพจ การจัดการกับข้อความ การจัดการคอลัมน์ การสร้างฟอร์ม การ แทรกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ การ เชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ การเชื่อมโยงไปยังอีเมล์ การแทรกสคริปต์ ต่าง ๆ การอัพโหลดเว็บไซต์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การศึกษา ค้นคว้า การฝึก ปฏิบัติ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ สามารถพัฒนาเว็บเพจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้พื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ 2. ออกแบบเว็บไซต์ได้ 3. สร้างและจัดการข้อมูลในเว็บได้ 4. สร้างการเชื่อมโยงต่าง ๆ ได้ 5. เผยแพร่เว็บไซต์ได้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

3 โครงสร้างรายวิชา มฐ. ที่ หน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการ เรียนรู้ คะแนนที่ประเมิน ชื่อหน่วย ชั่วโม ง ความรู้ ทักษะ กระบวนก าร คุณธรรม จริยธรรม รวม คะแนน กลางภาค คะแนน ปลายภาค รวม คะแนน ทั้งหมด KPA 3.1 พื้นฐานการสร้าง เว็บ 4 รู้ เข้าใจ บอกพื้นฐานการสร้างเว็บได้ 22262210 3.1 การออกแบบ เว็บไซต์ 4 รู้ เข้าใจ สามารถออกแบบเว็บไซต์ได้ 22262210 3.1 การเขียนเว็บ 4 รู้ เข้าใจ สามารถจัดการข้อความได้ 22262210 4 รู้ เข้าใจ สามารถจัดการรูปภาพได้ 22262210 4 รู้ เข้าใจ สามารถจัดการตารางได้ 22262210 3.1 การสร้างการ เชื่อมโยง 4 รู้ เข้าใจ สามารถสร้างการเชิ่อมโยง ภายในและภายนอกเว็บได้ 22262210 4 รู้ เข้าใจ สามารถสร้างการเชิ่อมโยงภาย ไปยังอีเมล์ได้ 22262210 3.1 การแทรกสคริปต์ 4 รู้ เข้าใจ สามารถแทรกสคริปต์ต่าง ๆ เข้าไปในเว็บได้ 22262210 3.1 การเผยแพร่ เว็บไซต์ 4 รู้ เข้าใจ สามารถอัพโหลดข้อมูลเว็บได้ 22262210 4 รู้ เข้าใจ สามารถโปรโมทเว็บไซต์ได้ 22262210 รวม 40 20 6020 10 0


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเว็บ ง 30204 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานในการสร้างเว็บเพจ การออกแบบหน้าเว็บ เพจ การจัดการกับข้อความ การจัดการคอลัมน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google