งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย คณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
การนิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดย คณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

2 โครงสร้างการประสานงานของคณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี
กับเครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตัวแทนเครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

3 แนวทางการปฏิบัติ ของเครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี
นำเสนอข้อมูลต่อฝ่ายบริหาร ขยายผลทำความเข้าใจกับคณะครูในสถานศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ประสานงานด้านการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับตัวแทนเครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เตรียมนำเสนอข้อมูลในการรับการนิเทศ จากคณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

4 การแบ่งกลุ่มสถานศึกษาในการรับการนิเทศ
อศจ.กรุงเทพ, มหานคร อศจ.ปทุมธานี, นนทบุรี, นครนายก,สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี อศจ.ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว อศจ.ระยอง, จันทบุรี, ตราด ทำการนิเทศเป็นรายสถานศึกษา โดยใช้สถานที่ของอาชีวศึกษาจังหวัดนั้น ๆ ในการนิเทศ ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

5 ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ผู้เข้ารับการนิเทศ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี (หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคีและหัวหน้างานแนะแนวฯ) หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

6 สิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดเตรียมนำเสนอข้อมูล ในการรับการนิเทศจากคณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี
โดยจัดทำเป็น Power Point ในการนำเสนอครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหรือไม่ ถ้าจัดฯ สถานศึกษาดำเนินการอย่างไร 2. สถานศึกษาวางแผนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีอย่างไรต่อไป 3. สถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

7 ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
หน้าที่ของเครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ประจำอาชีวศึกษาจังหวัดในการรับการนิเทศ 1. ประสานงานกับคณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีที่จะไปนิเทศ 2. ประสานงานกับอาชีวศึกษาจังหวัด ในการเตรียม ความพร้อมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการนิเทศ 3. ประสานงานกับสถานศึกษาต่าง ๆ ในอาชีวศึกษาจังหวัด ในการเตรียมนำเสนอข้อมูลในวันที่มีการนิเทศ ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

8 รายชื่อคณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ 1 นายศิริ จันบำรุง ผอ.วท.นครนายก 2 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.วช.ธนบุรี 3 นายคมสัน เข็มเพ็ชร ผอ.วษท.ชลบุรี 4 นายกมล เรียงไธสง รองผอ.วท.ปราจีนบุรี 5 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน รองผอ.วช.ฉะเชิงเทรา 6 นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ รองผอ.วช.ปราจีนบุรี 7 นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา รองผอ.วก.พนัสนิคม 8 นายนพดล หัตถาพงษ์ รองผอ.วช.ตราด nopdol 9 นางภณิชฐา พนมยงค์ ศน. ศูนย์ฯ ภาค 10 ดร.รักตกมล พิริยะภิญโญ ผอ. ศูนย์ฯ ภาค ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

9 พบกันที่อาชีวศึกษาจังหวัดของท่าน
ในการรับการนิเทศ Thank you


ดาวน์โหลด ppt โดย คณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google