งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนิเทศการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดย คณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนิเทศการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดย คณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนิเทศการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดย คณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

2 Your site here LOGO ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร โครงสร้างการประสานงานของคณะทูต อาชีวศึกษาทวิภาคี กับเครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ตัวแทนเครือข่ายทูต อาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ตัวแทนเครือข่ายทูต อาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิ ภาคี

3 Your site here LOGO แนวทางการปฏิบัติ ของเครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิ ภาคี  นำเสนอข้อมูลต่อฝ่ายบริหาร  ขยายผลทำความเข้าใจกับคณะครูใน สถานศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  วางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีของสถานศึกษา  ประสานงานด้านการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีกับตัวแทนเครือข่ายทูต อาชีวศึกษาทวิภาคีระดับอาชีวศึกษา จังหวัด  เตรียมนำเสนอข้อมูลในการรับการ นิเทศ จากคณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

4 Your site here LOGO การแบ่งกลุ่มสถานศึกษาใน การรับการนิเทศ  อศจ. กรุงเทพ, มหานคร  อศจ. ปทุมธานี, นนทบุรี, นครนายก, สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี  อศจ. ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว  อศจ. ระยอง, จันทบุรี, ตราด ทำการนิเทศเป็นรายสถานศึกษา โดยใช้สถานที่ของอาชีวศึกษา จังหวัดนั้น ๆ ในการนิเทศ ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

5 Your site here LOGO ผู้เข้ารับการนิเทศ  ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  เครือข่ายทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ( หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคีและ หัวหน้างานแนะแนวฯ )  หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

6 Your site here LOGO สิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดเตรียม นำเสนอข้อมูล ในการรับการนิเทศจากคณะทูต อาชีวศึกษาทวิภาคี 1. สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีหรือไม่ ถ้าจัดฯ สถานศึกษาดำเนินการ อย่างไร 1. สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีหรือไม่ ถ้าจัดฯ สถานศึกษาดำเนินการ อย่างไร 2. สถานศึกษาวางแผนการจัดการ อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีอย่างไรต่อไป 2. สถานศึกษาวางแผนการจัดการ อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีอย่างไรต่อไป 3. สถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรค อะไรบ้าง ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี 3. สถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรค อะไรบ้าง ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำเป็น Power Point ในการนำเสนอ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

7 Your site here LOGO หน้าที่ของเครือข่ายทูต อาชีวศึกษาทวิภาคี ประจำอาชีวศึกษาจังหวัดในการ รับการนิเทศ 1. ประสานงานกับคณะทูตอาชีวศึกษา ทวิภาคีที่จะไปนิเทศ 1. ประสานงานกับคณะทูตอาชีวศึกษา ทวิภาคีที่จะไปนิเทศ 2. ประสานงานกับอาชีวศึกษาจังหวัด ในการเตรียม ความพร้อมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการ นิเทศ 2. ประสานงานกับอาชีวศึกษาจังหวัด ในการเตรียม ความพร้อมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการ นิเทศ 3. ประสานงานกับสถานศึกษาต่าง ๆ ใน อาชีวศึกษาจังหวัด ในการเตรียมนำเสนอข้อมูลในวันที่ มีการนิเทศ 3. ประสานงานกับสถานศึกษาต่าง ๆ ใน อาชีวศึกษาจังหวัด ในการเตรียมนำเสนอข้อมูลในวันที่ มีการนิเทศ ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

8 Your site here LOGO ลำดั บที่ ชื่อ - สกุลตำแหน่งโทรศัพท์ E-mail 1 นายศิริ จันบำรุง ผอ. วท. นครนายก 08-1982-2084 Master_siri@hotmail.com 2 นายทวีศักดิ์ คิ้วทองผอ. วช. ธนบุรี 08-9652-8292 Taweesak_dtec@hotmail.com 3 นายคมสัน เข็มเพ็ชรผอ. วษท. ชลบุรี 08-9833-6119 KOMSON1963@hotmail.com 4 นายกมล เรียงไธสง รองผอ. วท. ปราจีนบุรี 08-9858-9388 Kamolnoi1@hotmail.com 5 นางอรทัย โยธิน รุ่งเรือง สุดสงวน รองผอ. วช. ฉะเชิงเทรา 08-6155-7033 orathaiys@gmail.com 6 นายสมเกียรติ ต้อง ทรัพย์อนันต์ รองผอ. วช. ปราจีนบุรี 08-1685-5573 somkiat_to@hotmail.com 7 นายพีรพงษ์ พันธ์ โสดา รองผอ. วก. พนัส นิคม 08-0211-3763 p.pong3009@gmail.com 8 นายนพดล หัตถาพงษ์รองผอ. วช. ตราด 08-1577-3300 nopdol 1@yahoo.com 9 นางภณิชฐา พนมยงค์ศน. ศูนย์ฯ ภาค 08-9871-8995 krunid@gmail.com 10 ดร. รักตกมล พิริยะ ภิญโญ ผอ. ศูนย์ฯ ภาค 08-3097-8764pireya@gmail.com รายชื่อคณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

9 Your site here LOGO


ดาวน์โหลด ppt การนิเทศการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดย คณะทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google