งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบ อัตรากำลัง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม. (1) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม. กลุ่มตรวจสอบภายใน (1) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบ อัตรากำลัง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม. (1) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม. กลุ่มตรวจสอบภายใน (1) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบ อัตรากำลัง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม. (1) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม. กลุ่มตรวจสอบภายใน (1) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 3-5 /6ว /7ว /8ว (1) กลุ่มอำนวยการ (5) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 (1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว /8ว (2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 /6ว /7ว (2) กลุ่มยุทธศาสตร์และ การพัฒนา (3) นักวิชาการศึกษา 7ว /8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5 /6ว /7ว (1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษา นอกระบบ (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/ 7ว/8ว (1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ตามอัธยาศัย (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว/8ว (1) กลุ่มส่งเสริมภาคี เครือข่ายและกิจการ พิเศษ (1) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 3-5 /6ว /7ว /8ว (1) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา (4) ศึกษานิเทศก์ (4) หมายเหตุ สำนักงาน กศน. ขนาดเล็ก อัตรากำลัง 18 อัตรา อยู่ระหว่างการพิจารณา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. จังหวัด ) (18)

2 กรอบ อัตรากำลัง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม. (2) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม. กลุ่มตรวจสอบภายใน (2) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 8 (1) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 3-5 /6ว /7ว /8ว (1) กลุ่มอำนวยการ (6) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 (1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว /8ว (3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 /6ว /7ว (2) กลุ่มยุทธศาสตร์และ การพัฒนา (4) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว /8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5 /6ว /7ว (1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษา นอกระบบ (2) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/ 7ว/8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว(1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตาม อัธยาศัย (2) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว/8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว (1) กลุ่มส่งเสริมภาคี เครือข่ายและกิจการ พิเศษ (2) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 7ว /8ว (2) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว (1) กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา (5) ศึกษานิเทศก์ (5) หมายเหตุ สำนักงาน กศน. ขนาดกลาง อัตรากำลัง 26 อัตรา อยู่ระหว่างการพิจารณา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. จังหวัด ) (26)

3 กรอบ อัตรากำลัง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม. (3) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม. กลุ่มตรวจสอบภายใน (3) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 8 (1) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 3-5 /6ว /7ว /8ว (2) กลุ่มอำนวยการ (7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 (1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว /8ว (3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 /6ว /7ว (3) กลุ่มยุทธศาสตร์และ การพัฒนา (5) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 7ว /8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5 /6ว /7ว (1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษา นอกระบบ (3) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 7ว/8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว (1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตาม อัธยาศัย (3) กลุ่มส่งเสริมภาคี เครือข่ายและกิจการ พิเศษ (3) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 7ว /8ว (2) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว (2) กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา (6) ศึกษานิเทศก์ (6) หมายเหตุ สำนักงาน กศน. ขนาดใหญ่ อัตรากำลัง 34 อัตรา อยู่ระหว่างการพิจารณา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. จังหวัด ) (34) นักวิชาการศึกษา 8 (1) นักวิชาการศึกษา 7ว/8ว (1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว/7ว (1)


ดาวน์โหลด ppt กรอบ อัตรากำลัง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด (1) รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม. (1) คณะกรรมการ กศน. จังหวัด/กทม. กลุ่มตรวจสอบภายใน (1) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google