งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน คุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน คุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน คุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส

2 กระบวนการทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน
กระบวนการ ที่ ๓นักเรียนสรุปผลโครงงาน กระบวนการที่ ๒ ครูที่ปรึกษาและนักเรียนร่วมกันคิดหัวข้อและวางแผนการปฏิบัติโครงงาน กระบวนการที่ ๑ ประชุมครูเพื่อขับเคลื่อนการทำโครงงาน มีกระบวนการดังนี้

3 ประชุมครูเพื่อขับเคลื่อน การทำโครงงาน
กระบวนการที่ ๑ ประชุมครูเพื่อขับเคลื่อน การทำโครงงาน

4 ประชุมครูเพื่อขับเคลื่อนการทำโครงงาน

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนานักเรียน

14

15

16

17

18

19

20 นักเรียนนำเสนอผลงานโครงงาน

21

22

23

24

25 ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

26

27 Before After

28 Before After

29 แบบฟอร์มการทำโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน
1.ชื่อโครงงาน 2.ปัญหา 3.สาเหตุของปัญหา 4.วิธีการแก้ปัญหา 5.สรุปผลโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน คุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google