งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน คุณธรรมจริยธรรมใน ชั้นเรียน โรงเรียนวัด ราชาธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน คุณธรรมจริยธรรมใน ชั้นเรียน โรงเรียนวัด ราชาธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน คุณธรรมจริยธรรมใน ชั้นเรียน โรงเรียนวัด ราชาธิวาส

2 กระบวนการทำโครงงานคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน มีกระบวนการดังนี้ กระบวนการ ที่ ๓นักเรียน สรุปผล โครงงาน กระบวนการที่ ๒ ครูที่ปรึกษา และนักเรียน ร่วมกันคิด หัวข้อและวาง แผนการ ปฏิบัติ โครงงาน กระบวนการ ที่ ๑ ประชุม ครูเพื่อ ขับเคลื่อน การทำ โครงงาน

3 กระบวนการที่ ๑ ประชุมครูเพื่อขับเคลื่อน การทำโครงงาน

4 ประชุมครูเพื่อขับเคลื่อนการทำ โครงงาน

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนา นักเรียน

14

15

16

17

18

19

20 นักเรียนนำเสนอผลงานโครงงาน

21

22

23

24

25 ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียน

26

27 Before After

28 Before After

29 แบบฟอร์มการทำโครงงาน คุณธรรมในชั้นเรียน 1. ชื่อ โครงงาน 2. ปัญหา 3. สาเหตุ ของ ปัญหา 4. วิธีการ แก้ปัญหา 5. สรุปผล โครงงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน คุณธรรมจริยธรรมใน ชั้นเรียน โรงเรียนวัด ราชาธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google