งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 5 มิถุนายน 2549 ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ จุดประชาสัมพันธ์ แหล่งข้อมูล : ชื่อผู้เล่า นางสุรดา ภูมิปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 5 มิถุนายน 2549 ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ จุดประชาสัมพันธ์ แหล่งข้อมูล : ชื่อผู้เล่า นางสุรดา ภูมิปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 5 มิถุนายน 2549 ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ จุดประชาสัมพันธ์ แหล่งข้อมูล : ชื่อผู้เล่า นางสุรดา ภูมิปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ หน่วยงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์ ชื่อผู้เข้าร่วม 1. นางพรทิพย์คงสัตย์ตัวแทนกลุ่ม งานการพยาบาล 2. นางลิษาเที่ยงวิริยะตัวแทนหอผู้ป่วย นอก 3. น. ส. พรรณิภาทิพย์ศรีตัวแทนฝ่าย เวชระเบียน 4. นางวีนัสวัชระคุปต์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5. นางสุรดาภูมิปัญญาฝ่าย ประชาสัมพันธ์ 6. นายอุดมอยู่หมื่นไวยฝ่าย ประชาสัมพันธ์

2

3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จึงได้ขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติ และได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่รับผิดชอบที่จุด โอเปอเรเตอร์ ดำเนินการตรวจสอบ ตารางเวรแพทย์ที่ออกตรวจกับพยาบาล ที่จุดนัดของ OPD ทุกวัน ในเวลา 08.00 น. และเวลา 12.45 น. ก่อนนำมาเผยแพร่ แก่ผู้รับบริการ 2. ในกรณีที่แพทย์เปลี่ยนเวรกระทันหัน เมื่อแพทย์แจ้ง พยาบาลที่จุดนัดแล้ว พยาบาลที่จุดนัดที่ได้รับแจ้งจากแพทย์ ต้องดำเนินการ แจ้งให้โอเปอเรเตอร์ และเวชระเบียนทราบโดยเร็วที่สุด

4 และนอกเหนือจากการประชุมในเรื่องที่เป็นประเด็น หลัก ของปัญหาดังกล่าวแล้ว ในทีมก็ยังได้ร่วมกันหารือ และกำหนดแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาด้านอื่น ๆ ด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่ได้มีการประสานงาน เพื่อให้การบริการที่ถูกต้อง เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน และได้รับทราบไปพร้อม ๆ กัน

5 1. กำหนดวิธีปฏิบัติ และมอบหมายหน้าที่ให้มี ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม วิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. มีการประสานงานกับทีมผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 4. ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเผยแพร่ 5. ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ ควร ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากเจ้าของข้อมูลทันที 6. การลงบันทึกความผิดพลาดในการให้ข้อมูล เป็น สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 5 มิถุนายน 2549 ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ จุดประชาสัมพันธ์ แหล่งข้อมูล : ชื่อผู้เล่า นางสุรดา ภูมิปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google