งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม52-เมษายน53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม52-เมษายน53"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม52-เมษายน53
สถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม52-เมษายน53

2 วิเคราะห์ สภาพคล่องทางการเงิน LOGO www.kbo.moph.go.th
วิเคราะห์ สภาพคล่องทางการเงิน

3 อัตราส่วนทางการเงิน CR QR LOGO
อัตราส่วนทางการเงิน CR QR สภาพคล่องการเงินต่ำสุดมีส/ท=30ลบ. น/ส.=36ลบ. สภาพคล่องการเงินดีขึ้นตามแผนFRส/ท=17ลบ.น/ส.16ลบ.

4 รพ.ในกระบี่ส่วนใหญ่มีศักยภาพเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้น
LOGO Cash Ratio รพ.คลองท่อม รพ.เขาพนม และรพ.ลำทับมีอัตราส่วนเงินสดค่อนข้างมาก แสดงถึงมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นค่อนข้างสูง และรพ.มีความ สามารถในการแปลงสภาพสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ค่อนข้างดี รพ.ในกระบี่ส่วนใหญ่มีศักยภาพเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้น

5 ระยะหมุนเวียนถัวเฉลี่ยลูกหนี้ NON UC
LOGO ระยะหมุนเวียนถัวเฉลี่ยลูกหนี้ NON UC รพ.เกาะพีพีเป็นรพ.สาขาไม่รับผป.ใน ทำให้ลูกหนี้น้อย ส่วนใหญ่เป็นผป.ชำระเงิน รพ.ในกระบี่ส่วนใหญ่มีระบบการเรียกเก็บและจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ไม่มีลูกหนี้ค้างในระบบมาก

6 ระยะหมุนเวียนถัวเฉลี่ยลูกหนี้ NON UC
LOGO ระยะหมุนเวียนถัวเฉลี่ยลูกหนี้ NON UC ดัชนี รพ.กระบี่ รพ.อ่าวลึก รพ.คลองท่อม รพ.เขาพนม รพ.เหนือคลอง รพ.ปลายพระยา รพ.ลำทับ รพ.เกาะลันตา รพ.เกาะพีพี ภาพรวม ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) 33.70 46.64 63.83 28.26 34.15 57.27 31.47 15.82 2.48 34.26 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม ( วัน ) 138.65 77.43 78.82 91.24 75.10 124.04 93.73 88.51 91.90 128.59 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 55.15 57.38 78.05 44.15 92.63 67.11 38.04 147.71 58.52 56.92 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาเบิกคลังและต้นสังกัด ( วัน ) 48.90 95.33 82.31 71.72 68.14 104.30 64.67 53.62 54.58 รพ.กระบี่มีลน.ปกส.นอกเครือข่ายสูง,รพ.ปลายพระยามีลูกหนี้ต่างสังกัด รพ.สุราษฎร์ รพ.วชิระ

7 ระยะถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้
LOGO ระยะถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้ วัน

8 ระยะถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้
LOGO ระยะถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้ ดัชนี รพ.กระบี่ รพ.อ่าวลึก รพ.คลองท่อม รพ.เขาพนม รพ.เหนือคลอง รพ.ปลายพระยา รพ.ลำทับ รพ.เกาะลันตา รพ.เกาะพีพี ภาพรวม ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 61.50 192.48 49.84 77.29 117.13 96.36 82.95 204.96 32.13 75.53 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์(วัน) 83.58 230.55 71.47 89.86 100.05 126.18 90.39 225.95 40.74 97.96 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายในจังหวัด (วัน) 39.89 74.39 31.17 24.43 46.51 59.81 82.88 71.84 50.08 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายนอกจังหวัด,ต่างสังกัด,แรงงานต่างด้าวและค่าบริการ (วัน) 37.71 0.00 62.34 31.80 52.50 4.68 153.52 38.91 รพ.ที่มีภาระหนี้สินมากและชำระหนี้ได้ช้าได้แก่ รพ.อ่าวลึก รพ.เกาะลันตาและรพ.ปลายพระยา

9 ระยะถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนวัสดุคงคลัง
LOGO ระยะถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนวัสดุคงคลัง พื้นที่ทุรกันดารจำเป็น ต้องสต๊อคยา/เวชภัณฑ์ไว้ให้เพียงพอ ระยะเวลาการเก็บจึงเกิน 90วัน

10 ความสามารถในการทำกำไร
LOGO วิเคราะห์ ความสามารถในการทำกำไร

11 วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
LOGO วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร มีรายได้จากการดำเนิน งานมากกว่าค่าใช้จ่ายดำเนินงาน มีรายได้293ลบ.และมีค่าใช้จ่าย305ลบ. มีหนี้สูญ+หนี้สงสัยจะสูญจากกองทุน UC 7,360,560 บ.

12 LOGO วิเคราะห์ต้นทุน

13 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW ตค.52-เมย.53
LOGO ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW ตค.52-เมย.53 รพท.= 23,153 รพช.> 30 = 18,356 รพช.< 30 = 22,059 23,151.49 พื้นที่กันดาร 29,446.25 รพ.ที่มีต้นทุนดำเนินการลดจากปี52ได้แก่รพ.คลองท่อม รพ.เขาพนม

14 เปรียบเทียบต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อRWกับต้นทุนบริการต่อRW
LOGO เปรียบเทียบต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อRWกับต้นทุนบริการต่อRW มีหนี้สูญ+หนี้สงสัยจะสูญมาก รพท.= 23,153 รพช.> 30 = 18,356 รพช.< 30 = 22,059 รพท.= 18,147 รพช.> 30 = 12,696 รพช.< 30 = 15,547

15 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อOPD Visit ไตรมาสตค.52-เมย.53
LOGO ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อOPD Visit ไตรมาสตค.52-เมย.53 รพท.= 1,215 รพช.> 30 = 646 รพช.< 30 = 659 ไม่เกินเกณฑ์ พื้นที่กันดาร

16 รพ.เหนือคลองมีต้นทุนดำเนินการสูงสุด
LOGO เปรียบเทียบต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit กับต้นทุนบริการต่อOPD Visit รพ.เหนือคลองมีต้นทุนดำเนินการสูงสุด พื้นที่กันดาร รพท.= 1,215 รพช.> 30 = 646 รพช.< 30 = 659 รพท.= 942 รพช.> 30 = 458 รพช.< 30 = 463

17 จำนวนผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก(ครั้ง) ผู้ป่วยใน(คน)
LOGO จำนวนผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก(ครั้ง) ผู้ป่วยใน(คน)

18 LOGO Operating Analysis

19 ทุนสำรองสุทธิ เป็นบวก 232.25 LOGO รพ.กระบี่/ภาพรวม www.kbo.moph.go.th
ทุนสำรองสุทธิ รพ.กระบี่/ภาพรวม เป็นบวก 232.25

20 ทุนสำรองสุทธิพอเพียงต่อเดือน
LOGO ทุนสำรองสุทธิพอเพียงต่อเดือน เดือน รพ.ที่มีทุนสำรองสุทธิอยู่ได้มากกว่า 5 เดือนได้แก่ รพ.กระบี่,รพ.คลองท่อม รพ.เขาพนม และรพ.ลำทับ รพ.อ่าวลึกมีทุนสำรองสุทธิต่อเดือนติดลบ เมย เดือน รพ.เกาะลันตามีทุนสำรองสุทธิเพียงพอต่อเดือนน้อยอยู่ได้ 1.2 เดือน

21 LOGO I/E Ratio ในรอบ 7เดือน รพ.เหนือคลองและรพ.กระบี่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ จากปัญหาค่าตอบแทน

22 อัตราการครองเตียง/อัตราการใช้เตียง
LOGO อัตราการครองเตียง/อัตราการใช้เตียง STD:70 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในที่เข้ารับการ รักษาโรคเบื้องต้นและเป็นโรคที่ไม่ซับซ้อน มีอัตราการหมุนเวียนการครองเตียงเร็ว STD : 50

23 อัตราการรับผู้ป่วยในต่อผู้ป่วยนอก/สัดส่วนRefer in ต่อ Refer out
LOGO อัตราการรับผู้ป่วยในต่อผู้ป่วยนอก/สัดส่วนRefer in ต่อ Refer out STD : 3% STD:0.10

24 อัตราการตายผู้ป่วยใน/Length Of Stay(LOS)
LOGO อัตราการตายผู้ป่วยใน/Length Of Stay(LOS)

25 LOGO ระดับความรุนแรง

26 สถานการณ์การเงินจังหวัดกระบี่ กก.บริหารการเงินการคลังจังหวัด
LOGO สถานการณ์การเงินจังหวัดกระบี่ รายรับคาดหมาย รายจ่ายคาดหมาย UC วัสดุยาเวช ข้อมูลย้อนหลัง ข้อมูลย้อนหลัง ขรก. ลงทุน ประกันสังคม บุคลากร รพ.อ่าวลึก รพ.เกาะลันตา รพ.กระบี่ รพ.คลองท่อม รพ.เขาพนม รพ.ลำทับ และรพ.เกาะพีพี อื่นๆ อื่นๆ ฐานะการเงิน คำชี้แจงแหตุผล แผนขยายการบริการ แผนลงทุนระยะสั้น แผนลดค่าใช้จ่าย ดุลบวก ดุลลบ แผนสะสมเงินเพื่อลงทุนระยะยาว แผนจัดหารายได้ รพ.เหนือคลอง รพ.ปลายพระยา สมดุล กก.ลงทุนกลางจังหวัด กก.บริหารการเงินการคลังจังหวัด

27 สวัสดี !


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม52-เมษายน53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google