งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สถานการณ์ การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม 52- เมษายน 53 www.kbo.moph.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สถานการณ์ การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม 52- เมษายน 53 www.kbo.moph.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สถานการณ์ การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม 52- เมษายน 53

2 LOGO

3 LOGO สภาพคล่อง การเงินต่ำสุด มีส / ท =30 ลบ. น / ส.=36 ลบ. สภาพคล่อง การเงินดีขึ้นตาม แผน FR ส / ท =17 ลบ. น / ส.16 ลบ.

4 LOGO รพ. ในกระบี่ส่วนใหญ่มีศักยภาพเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้น รพ. คลองท่อม รพ. เขาพนม และรพ. ลำทับมี อัตราส่วนเงินสดค่อนข้างมาก แสดงถึงมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ค่อนข้างสูง และรพ. มีความ สามารถในการแปลงสภาพสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ ค่อนข้างดี

5 LOGO รพ. เกาะพีพี เป็นรพ. สาขา ไม่รับผป. ใน ทำให้ลูกหนี้ น้อย ส่วนใหญ่ เป็นผป. ชำระ เงิน รพ. ในกระบี่ส่วนใหญ่มีระบบการเรียกเก็บและจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ไม่มีลูกหนี้ค้างในระบบมาก

6 LOGO ดัชนี รพ. กระ บี่ รพ. อ่าว ลึก รพ. คลอ ง ท่อม รพ. เขา พน ม รพ. เหนือ คลอ ง รพ. ปลาย พระ ยา รพ. ลำ ทับ รพ. เกาะ ลัน ตา รพ. เกาะ พีพี ภาพ รวม ระยะเวลาถัว เฉลี่ยในการเก็บ ลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ระยะเวลาถัว เฉลี่ยในการเก็บ ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม ( วัน ) ระยะเวลาถัว เฉลี่ยในการเก็บ ลูกหนี้ค่ารักษา ตามจ่าย UC ( วัน ) ระยะเวลาถัว เฉลี่ยในการเก็บ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกคลังและต้น สังกัด ( วัน ) รพ. กระบี่มีลน. ปกส. นอกเครือข่ายสูง, รพ. ปลายพระยามีลูกหนี้ต่างสังกัด รพ. สุราษฎร์ รพ. วชิระ

7 LOGO วัน

8 LOGO ดัชนี รพ. กระ บี่ รพ. อ่าว ลึก รพ. คลอ ง ท่อม รพ. เขา พน ม รพ. เหนื อ คลอ ง รพ. ปลา ย พระ ยา รพ. ลำ ทับ รพ. เกาะ ลัน ตา รพ. เกาะ พีพี ภาพ รวม ระยะเวลาถัวเฉลี่ย ในการชำระเจ้าหนี้ การค้า ( วัน ) ระยะเวลาถัวเฉลี่ย ในการชำระเจ้าหนี้ การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุ การแพทย์ ( วัน ) ระยะเวลาถัวเฉลี่ย ในการชำระเจ้าหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ตามจ่ายในจังหวัด ( วัน ) ระยะเวลาถัวเฉลี่ย ในการชำระเจ้าหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ตามจ่ายนอกจังหวัด, ต่างสังกัด, แรงงาน ต่างด้าวและ ค่าบริการ ( วัน ) รพ. ที่มีภาระหนี้สินมากและชำระหนี้ได้ช้าได้แก่ รพ. อ่าวลึก รพ. เกาะลันตาและรพ. ปลายพระยา

9 LOGO พื้นที่ทุรกันดาร จำเป็น ต้องสต๊อคยา / เวชภัณฑ์ไว้ให้ เพียงพอ ระยะเวลาการเก็บ จึงเกิน 90 วัน

10 LOGO

11 LOGO มีหนี้สูญ + หนี้ สงสัยจะสูญจาก กองทุน UC 7,360,560 บ. มีรายได้ 293 ลบ. และมี ค่าใช้จ่าย 305 ลบ. มีรายได้จากการ ดำเนิน งานมากกว่า ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน

12 LOGO

13 LOGO รพท.= 23,153 รพช.> 30 = 18,356 รพช.< 30 = 22, , , รพ. ที่มีต้นทุนดำเนินการลดจากปี 52 ได้แก่รพ. คลองท่อม รพ. เขาพนม

14 LOGO รพท.= 23,153 รพช.> 30 = 18,356 รพช.< 30 = 22,059 รพท.= 18,147 รพช.> 30 = 12,696 รพช.< 30 = 15,547 มีหนี้สูญ + หนี้ สงสัยจะสูญ มาก

15 LOGO รพท.= 1,215 รพช.> 30 = 646 รพช.< 30 = 659

16 LOGO รพท.= 1,215 รพช.> 30 = 646 รพช.< 30 = 659 รพท.= 942 รพช.> 30 = 458 รพช.< 30 = 463 รพ. เหนือคลองมี ต้นทุน ดำเนินการสูงสุด

17 LOGO

18 LOGO

19 LOGO รพ. กระบี่ / ภาพรวม

20 LOGO รพ. อ่าวลึกมีทุนสำรอง สุทธิต่อเดือนติดลบ เมย เดือน รพ. เกาะลันตามีทุน สำรองสุทธิ เพียงพอต่อเดือน น้อยอยู่ได้ 1.2 เดือน รพ. ที่มีทุนสำรองสุทธิ อยู่ได้มากกว่า 5 เดือนได้แก่ รพ. กระบี่, รพ. คลองท่อม รพ. เขา พนม และรพ. ลำทับ

21 LOGO ในรอบ 7 เดือน รพ. เหนือ คลองและรพ. กระบี่มี ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ จากปัญหาค่าตอบแทน

22 LOGO ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในที่ เข้ารับการ รักษาโรคเบื้องต้นและ เป็นโรคที่ไม่ซับซ้อน มี อัตราการหมุนเวียนการ ครองเตียงเร็ว

23 LOGO

24 LOGO

25 LOGO

26 LOGO รายจ่าย คาดหมาย รายรับ คาดหมาย UC ขรก. ประกันสัง คม อื่นๆ ข้อมูล ย้อนหลัง วัสดุยาเวช ลงทุน บุคลากร อื่นๆ ข้อมูล ย้อนหลัง ฐานะการเงิน ดุลบวก สมดุล ดุลลบ แผนสะสมเงิน เพื่อลงทุนระยะ ยาว แผนขยายการ บริการ แผนลงทุนระยะ สั้น คำชี้แจงแหตุ ผล แผนลด ค่าใช้จ่าย แผนจัดหา รายได้ รพ. กระบี่ รพ. คลองท่อม รพ. เขาพนม รพ. ลำทับ และรพ. เกาะพีพี รพ. อ่าวลึก รพ. เกาะลันตา รพ. เหนือ คลอง รพ. ปลาย พระยา

27 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO สถานการณ์ การเงินการคลัง จังหวัดกระบี่ รอบตุลาคม 52- เมษายน 53 www.kbo.moph.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google