งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชุดที่ 2 โรงเรียนสาธิต ม. ศิลปากร ครั้งที่ 1 7/10/55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชุดที่ 2 โรงเรียนสาธิต ม. ศิลปากร ครั้งที่ 1 7/10/55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชุดที่ 2 โรงเรียนสาธิต ม. ศิลปากร ครั้งที่ 1 7/10/55

2

3 นายกสมาคมศิษย์เก่า เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ เลขาธิการ อุปนายก บริหารแผน สนับสนุน ฝ่ายหารายได้ กิจกรรมพิเศษ นายทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ สารสนเทศ กิจกรรมสมาชิก กิจกรรม โรงเรียน กรรมการ กลาง คณะที่ ปรึกษา ( ศิษย์เก่า ) คณะครูที่ ปรึกษา

4 โครงสร้างการทำงานสมาคมปี 2555 วิสัยทัศน์ และ เป้าหมาย การทำงานโครงการ แบบ Objective Goal ทีมงานงบประมาณ สมาคมศิษย์เก่า

5 วิสัยทัศน์ รักษารากฐานที่แข็งแกร่งในอดีต สร้างเครือข่ายที่แข็งแรงในอนาคต

6 พันธะกิจ เป็น ศูนย์กลา งของ ศิษย์เก่า ความเป็น ปึกแผ่น ของ สมาชิก มีความสนุก และ ความสุขใน กิจกรรม

7 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อ เพื่อดำรงไว้ซึ่ง สมาคมศิษย์เก่า นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม. ศิลปากร ตลอดไป เพื่อพัฒนา สมาคมให้มีความก้าวหน้าต่อไป ร่วม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในทางเดียวกันและ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้ ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลต่อกันในสังคมของมวลสมาชิก และ น้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน ให้โอกาสที่ดี ต่อสมาชิก และ นักเรียนรุ่นน้องๆในปัจจุบัน

8 ลักษณะการทำงาน กระบวนการทำงาน ทีมงานเจ้าของ โครงการ โครงการ 1 เป้าหมาย มาย 1-10 กระบวนการกลั่นกรอง กำหนดเป็นโครงการ workshop เ สนอ ความเห็น เ ป้าหมา ย

9 เป้าหมายหลัก 5-6 จัดทำ ทำเนียบรุ่น ศิษย์เก่าดีเด่น และ รายงานประจำปี สร้างโอกาสให้บุตรหลานของสมาชิก 3-4 เป้าสมาชิก 1000 ราย มูลนิธิ ครูอาวุโส 1-2 ที่ตั้งและป้าย สมาคม ทั้งในโลก ไซเบอร์ และ ความจริง ภายในปี 2512 สร้าง website

10 4 ประเภทกิจกรรม 1/ กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง และ นักเรียนปัจจุบัน หัวข้อกิจกรรม -. งานประเพณีต่างๆของ โรงเรียน - งานช่วยเหลือสนับสนุน ต่างๆ - งานประชุมวิชาการ - อื่นๆ 2/ กิจกรรมของสมาคมและ ศิษย์เก่า และ ครอบครัว หัวข้อกิจกรรม - งานทำ website - งานหารายได้ - งาน โควตา - งาน สมาชิกสัมพันธ์ - งาน ประชาสัมพันธ์ - งานวารสาร - อื่นๆ

11 4 ประเภทกิจกรรม ( ต่อ ) 3/ กิจกรรมเพื่อสังคม หัวข้อกิจกรรม - งานช่วยเหลือสังคมแบบมี ส่วนร่วม - งานสนับสนุนสังคมแบบ งบประมาณ - งานการกุศล - งานบุญ - อื่นๆ 4/ กิจกรรมพิเศษ หัวข้อกิจกรรม - กิจกรรมชมรมย่อย ของ ศิษย์เก่า - กิจกรรม รุ่น ต่างๆ - อื่นๆ

12 ตัวอย่างโครงการ ชื่อโครงการ website สมาคม ชื่อตั้งต้น ตัวอย่าง www.Satitsilapakorn.alu.com อื่นๆ เป้าหมาย เพื่อเป็นที่กระจ่ายข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสมาชิก ผ่านทางสมาคม ซึ่งจะประกอบ ไปด้วยข่าวสารแบบ static แบบ ข่าวกิจกรรมและข่าว ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร แบบ dynamic ที่มี facebook/ twitter เป็นหลัก // ทีม พัฒนา สารสนเทศ ทีม ประชาสัมพัน ธ์ ทีมหา รายได้ ทีม สนับสนุน สร้าง webpage ตามการทำ workshop ของ กรรมการ จัดหาข้อมูลที ใช้ใน การ ประชาสัมพัน ธ์ ทั้งหมด ส่ง ต่อให้ทีม พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ทั้ง ภาพสีแสง เสียงคลิป หา sponsor ลงใน web กรรมการ ที่อยากเข้า มามีส่วน ร่วม เป็น เรื่องๆไป ทีมงาน 1… 2.. 3… ทีมงาน 1 2 3 ทีมงาน 1 2 ทีมงาน 1 2 Budget Time For appv ……/……./2555 Launch อุปนายก 1 เจ้าภาพ ( เริ่ม )

13 โครงการ ที่ xxxxx ทีม 1 ทีม 2 ทีม 3 ทีม 4 ทีม 5 ชื่อโครงการ xxxx เ ป้าหมาย เจ้าภาพ

14 ตัวอย่าง แผนงานปี2555 ชื่อแผน เป้าหมาย แผน รายละเอียดแผนเจ้าภาพทีมร่วม ระยะเวล า งบประม าณวัดผล กิจกรรม โรงเรียน1 ปฐมนิเท ศ 2ปัจฉิม 3ไหว้ครู 4กเษียณ x มูลนิธิ ครู กิจกรรม สมาคม1 ราตรีช้าง สีฟ้า 2แรลลี่ 3วารสาร 4 ทำเนียบ รุ่น 5 web 100 ……. กิจกรรม สังคม1ปลูกป่า 2ตัดป่า 200,000 B

15 workshop เรื่องที่ 1 น้าเสิด su 2 เจ้าภาพ

16 Workshop เรื่องที่ 2 ตัวอย่าง

17 workshop หารายได้ น้าอูน su 15 เจ้าภาพ

18 โครงการ เพื่อสังคม

19 โครงการ โควตา นร โควตา นักศึกษา ผ่านทางสมาคม ลุงนะ su1 เจ้าภาพ

20 กิจกรรมพิเศษ ชมรมกอล์ฟ ทับแก้ว น้าปิง su2 เจ้าภาพ ชมรม รุ่นสาธิต ต่างๆ ชมรมชมจันทร์ตามตะวัน ชมรมทางสังคม

21 ชมรม กอล์ฟ สาธิตทับแก้ว ประธานชมรม น้าสันติ ( ปิง ) su2 สมาชิก น้า ชัยชนะ su2 น้าเสิด su2 น้องวิท su น้าแมว su1 ป้าแจ๋ว Bsu2 ป้าเล็ก Bsu2 ที่ปรึกษา อ. คณิต อ บุญมา

22 ยืนงงอยู่ในดง caddy

23 โครงการ งาน พี่ พบ น้อง เพื่อน พบ เพื่อน ราตรีสาธิต กลางวัน กลางคืน ตัวอย่าง

24 Start ขอบคุณจังครับ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชุดที่ 2 โรงเรียนสาธิต ม. ศิลปากร ครั้งที่ 1 7/10/55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google