งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 9 การจำแนกวงศ์ ในอันดับโอโดนาต้าและออร์ทอพ เทอร่า (Orders of Odonata and Orthoptera insects classification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 9 การจำแนกวงศ์ ในอันดับโอโดนาต้าและออร์ทอพ เทอร่า (Orders of Odonata and Orthoptera insects classification)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 9 การจำแนกวงศ์ ในอันดับโอโดนาต้าและออร์ทอพ เทอร่า (Orders of Odonata and Orthoptera insects classification)

2  ลำดับโอโดนาต้า (Odonata) Odous แปลว่า ฟัน  ได้แก่ แมลงปอ และแมลงปอเข็ม  มีขนาดกลาง - ใหญ่ ลำตัวยาวเรียว ปีกยาวเป็น แผ่นบางใสมีสีต่างๆ ตรงขอบจะมีจุดสี พบเส้น ปีกมากมาย ปีกคู่หลังมีขนาดเท่าหรือใหญ่กว่า ปีกคู่หน้า หัวมีลักษณะเป็นหัวงุ้ม ปากแบบกัด กิน ตารวมขนาดใหญ่ หนวดแบบเส้นขน tarsi 3 ปล้อง เพศผู้มีอวัยวะผสมพันธุ์ใต้ท้องด้านล่าง ปล้องที่ 2 และ 3 มีแพนหาง 1 ปล้อง ใช้ยึดเพศเมีย เวลาผสมพันธุ์ มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่ สมบูรณ์

3 แมลงในอันดับโอโดนาต้านี้สามารถแบ่งเป็นอันดับ ย่อย (suborder) ได้ 2 อันดับคือ ; 1. อันดับย่อยแอนนิซอพเทอร่า (Anisoptera) ได้แก่ แมลงปอ มีโคนปีกคู่หลังกว้างกว่าปีกคู่หน้า ขณะ เกาะจะกางปีกขนานกับพื้นดิน 2. อันดับย่อยไซกอพเทอร่า (Zygoptera) ได้แก่ แมลงปอ เข็ม และแมลงปอน้ำตก ปีกคู่หลังรูปร่างเหมือนปีกคู่ หน้า ขณะเกาะจะหุบปีกไว้บนลำตัว

4 Classification of the Odonata Suborder Anisoptera = dragonflies –Superfamily Aeshnoidea Family Petaluridae = graybacks Family Gomphidae = clubtails Family Aeshnidae = darners Family Cordulegastridae = biddies –Superfamily Libelluloidea Family Macromiidae = belted and river skimmers Family Corduliidae = green-eyed skimmers Family Libellulidae = common skimmers Suborder Zygoptera = damselflies Family Calopterygidae = broad-winged damselflies Family Lestidae = spread-winged damselflies Family Protoneuridae [Two species in southern Texas] Family Coenagrionidae = narrow-winged damselflies

5 ในที่นี้จะกล่าวแต่ในวงศ์สำคัญต่างๆ ดังนี้ ; 1. อันดับย่อย Anisoptera วงศ์เอสชนิดี้ (Aeshnidae) – แมลงปอยักษ์ วงศ์กอมฟีดี้ (Gomphidae) – แมลงปอเสือ วงศ์ไลเบลลูลิดี้ (Libellulidae) – แมลงปอบ้าน 2. อันดับย่อย Zygoptera วงศ์แอกกริโอนิดี้ (Agrionidae) – แมลงปอน้ำตก วงศ์ซีนากริโอนิดี้ (Coenagrionidae) – แมลงปอเข็ม ลักษณะสำคัญบางประการที่ใช้ในการวินิจฉัยแมลงใน อันดับ Odonata ได้แก่ - เซลปิดรูปสามเหลี่ยม - จุดสี - อาร์คิวลัส (arculus) - โนดัส (nodus) - แอนตี้โนดัล ครอสเวน (antenodal crossvein)

6 อันดับย่อย Anisoptera วงศ์เอสชนิดี้ (Aeshnidae) – แมลงปอยักษ์ ลักษณะสำคัญ ; ปีกหน้าปีกหลังมีเซลปิดรูปสามเหลี่ยม เหมือนกันและห่างจาก arculus เท่ากัน ตารวมติดกัน

7 อันดับย่อย Anisoptera วงศ์กอมฟีดี้ (Gomphidae) – แมลงปอเสือ ลักษณะสำคัญ ; ปีกหน้าและปีกหลังมีเซลปิดรูป สามเหลี่ยมเหมือนกันและห่างจาก arculus เท่ากัน ตารวม แยกกันและปลายท้องโป่ง

8 อันดับย่อย Anisoptera วงศ์ไลเบลลูลิดี้ (Libellulidae) – แมลงปอบ้าน ลักษณะสำคัญ ; ปีกหน้าและปีกหลังมีเซลปิดรูป สามเหลี่ยมไม่เหมือนกัน และห่างจาก arculus ไม่เท่ากัน

9 อันดับย่อย Zygoptera วงศ์แอกกริโอนิดี้ (Agrionidae) – แมลงปอ น้ำตก ลักษณะสำคัญ ; antendal crossvein 5 เส้น หรือมากกว่า

10 อันดับย่อย Zygoptera วงศ์ซีนากริโอนิดี้ (Coenagrionidae) – แมลงปอ เข็ม ลักษณะสำคัญ ; antendal crossvein ไม่เกิน 4 เส้น

11  อันดับออร์ทอพเทอร่า (Orthoptera, orthos = เส้นตรง, pteron = ปีก ) ได้แก่ ตั๊กแตน จิ้งหรีด แมลงสาบ ฯลฯ  เป็นแมลงขนาดกลาง - ใหญ่ มีปีกสองคู่ ปีกคู่ หน้ายาวแคบ พบเส้นปีกมากมาย เนื้อปีกคล้าย แผ่นหนัง ปีกคู่หลังเป็นแผ่นบางกว้าง ขณะเกาะ จะพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า บางชนิดมีปีกหนึ่งคู่ หรือไม่มีปีก หัวเป็นลักษณะหัวงุ้ม ปากแบบกัด กิน ส่วนใหญ่หนวดแบบเส้นด้าย tarsi 3-5 ปล้อง มี แพนหางทั้งชนิดสั้นและยาว อวัยวะวางไข่มี ลักษณะคล้ายรูปดาบ หรือรูปเข็ม การ เปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นแบบง่าย

12 แมลงในอันดับ Orthoptera แบ่งออกเป็น 5 อันดับย่อย มีวงศ์ต่างๆ ดังนี้ ; 1. อันอับย่อยซีลิเฟอร่า (Caelifera) วงศ์ไตรแดคทิลลิดี้ (Tridactylidae) – แมลงกระชอนแคระ วงศ์เตทริจิดี้ (Tetrigidae) – ตั๊กแตนแคระ วงศ์อะคริดิดี้ (Acrididae) – ตั๊กแตนหนวดสั้น 2. อันดับย่อยเอ็นซิเฟอร่า (Ensifera) วงศ์เตททิโกนิอิดี้ (Tettigoniidae) - ตั๊กแตนหนวดยาว วงศ์กริลแลคริดิดี้ (Gryllacrididae) - จิ้งโกร่ง วงศ์กริลลิตี้ (Gryllidae) – จิ้งหรีด วงศ์กริลโลทัลปิดี้ (Gryllotalpidae) – แมลงกระชอน 3. อันดับย่อยฟาสมาโทเดีย (Phasmatodea, Phasmida) วงศ์ฟาสมาทิดี้ (Phasmatidae) – ตั๊กแตนกิ่งไม้ 4. อันดับย่อยแมนโทเดีย (Mantodea) วงศ์แมนทิดี้ (Mantidae) – ตั๊กแตนตำข้าว 5. อันดับย่อยแมนโทเดีย (Mantodea) วงศ์แมนทิดี้ (Mantidae) – ตั๊กแตนตำข้าว

13 อันอับย่อยซีลิเฟอร่า (Caelifera) วงศ์ไตรแดคทิลลิดี้ (Tridactylidae) – แมลง กระชอนแคระ ลักษณะสำคัญ ; tarsal formula 2-2-1 femur ขาคู่หลังขยายใหญ่

14 อันอับย่อยซีลิเฟอร่า (Caelifera) วงศ์เตทริจิดี้ (Tetrigidae) – ตั๊กแตนแคระ ลักษณะสำคัญ ; พื้นที่สันหลังอกปล้องแรกยาวเลยส่วน ท้องไม่มี arolium

15 อันอับย่อยซีลิเฟอร่า (Caelifera) วงศ์อะคริดิดี้ (Acrididae) – ตั๊กแตนหนวดสั้น ลักษณะสำคัญ ; ขาทุกคู่มี tarsi 3 ปล้อง มีอะโรเลี่ยม

16 อันดับย่อยเอ็นซิเฟอร่า (Ensifera) วงศ์เตททิโกนิอิดี้ (Tettigoniidae) - ตั๊กแตน หนวดยาว ลักษณะสำคัญ ; tibia ขาคู่หน้ามีอวัยวะฟังเสียง ขาทุกคู่มี ทาร์ไซ 4 ปล้อง

17 อันดับย่อยเอ็นซิเฟอร่า (Ensifera) วงศ์กริลแลคริดิดี้ (Gryllacrididae) - จิ้งโกร่ง ลักษณะสำคัญ ; หลังโค้งงุ้ม หนวดยาว ไม่มีอวัยวะฟัง เสียงที่ทีเบียขาคู่หน้า

18 อันดับย่อยเอ็นซิเฟอร่า (Ensifera) วงศ์กริลลิตี้ (Gryllidae) – จิ้งหรีด ลักษณะสำคัญ ; ขาทุกคู่มี tarsi 3 ปล้อง ตัวเมียมีอวัยวะ วางไข่รูปเข็ม

19 อันดับย่อยเอ็นซิเฟอร่า (Ensifera) วงศ์กริลโลทัลปิดี้ (Gryllotalpidae) – แมลง กระชอน ลักษณะสำคัญ ; ขาคู่หน้าแบบขาขุด

20 อันดับย่อยฟาสมาโทเดีย (Phasmatodea, Phasmida) วงศ์ฟาสมาทิดี้ (Phasmatidae) – ตั๊กแตนกิ่งไม้ ลักษณะสำคัญ ; มักมีลำตัวเรียวยาวคล้ายกิ่งไม้ บางชนิด ลำตัวแบนคล้ายใบไม้

21 อันดับย่อยแมนโทเดีย (Mantodea) วงศ์แมนทิดี้ (Mantidae) – ตั๊กแตนตำข้าว ลักษณะสำคัญ ; อกปล้องแรกและ coxa ของขาคู่หน้ายาว มาก ขาคู่หน้าเป็นแบบขาหนีบ

22 อันดับย่อยแมนโทเดีย (Mantodea) วงศ์แมนทิดี้ (Mantidae) – ตั๊กแตนตำข้าว ลักษณะสำคัญ ; พื้นที่สันหลังอกปล้องแรกขยายใหญ่ คลุมส่วนหัว


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 9 การจำแนกวงศ์ ในอันดับโอโดนาต้าและออร์ทอพ เทอร่า (Orders of Odonata and Orthoptera insects classification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google