งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute หลักประกันสุขภาพ ไทย เป็นอย่างไรในสายตา นานาชาติ นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute หลักประกันสุขภาพ ไทย เป็นอย่างไรในสายตา นานาชาติ นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute หลักประกันสุขภาพ ไทย เป็นอย่างไรในสายตา นานาชาติ นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute ที่มาของข้อมูล  ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพของ ประเทศต่างๆ ในรายงานประจำปีของ องค์การอนามัยโลก (World Health Report & World Health Statistics)  รายงานการวิจัยในวารสารวิชาการ ต่างๆ  ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (international experts)

3 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute

4 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute ระบบสุขภาพไทย  ประเทศไทยมีผลลัพธ์สุขภาพ (health outcomes) ตามตัวชี้วัด ต่างๆ ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศ กำลังพัฒนา  นวัตกรรมด้านสุขภาพของไทย (Health innovations) หลายเรื่องใน อดีตเป็นต้นแบบข้อเสนอในระดับ สากล  การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care)  การวางแผนครอบครัว (Family planning)  การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ (HIV/AIDS prevention)  การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Coverage)

5 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Source: Rohde J et. al (2008)

6 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Top rank in developing countries Source: Rohde J et. al (2008)

7 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute

8 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute ทำไมนานาชาติชื่นชม UC ไทย 1  ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา ไม่กี่ประเทศที่บรรลุเป้าหมาย UC  ระบบพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัย นักวิชาการและความรู้ที่พัฒนาขึ้นใน ประเทศ  ระบบมีกลไกการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มี ประสิทธิภาพ  การจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว (capitation payment)  การจ่ายตามกลุ่มจำแนกโรคร่วม (DRGs)  การจัดบริการสุขภาพโดยให้ความสำคัญกับ บริการที่ระดับปฐมภูมิ (Health service based on primary care)

9 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute ทำไมนานาชาติชื่นชม UC ไทย 2  มีข้อมูลเชิงประจักษ์ (hard evidence) ที่ยืนยันผลสัมฤทธิ์ของ ระบบ UC ไทย  สามารถปกป้องครัวเรือนไม่ให้ล้มละลายจาก ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (prevention of medical impoverishment)  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ จำเป็นได้มากขึ้น  ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมไม่ได้เพิ่มขึ้น มากจนเป็นที่น่าวิตก

10 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute จำนวนครัวเรือนที่สามารถ ป้องกัน ไม่ให้ยากจนจาก ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

11 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute การเข้าถึงบริการของผู้ มีสิทธิ UC ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

12 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ต่อประชากรและร้อยละ ของ GDP

13 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute คนไทยกับระบบ UC ไทย  มองและเข้าใจปัญหาอย่างเป็นระบบ (systems thinking) โดยคำนึงถึง พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยรวม  สนับสนุนการพัฒนาด้วยการคิดค้น นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับ พื้นที่  การทำงานร่วมกับภาคีต่างๆ ใน ลักษณะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (strategic partner)  ต่างคนต่างมีบทบาทที่แตกต่างกัน แต่หนุน เสริมกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน  ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากองค์กรใด แต่ เป็นความสำเร็จร่วมของทุกองค์กร

14 Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Health Systems Research Institute Health Systems Research Institute หลักประกันสุขภาพ ไทย เป็นอย่างไรในสายตา นานาชาติ นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google