งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักประกันสุขภาพไทย เป็นอย่างไรในสายตานานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักประกันสุขภาพไทย เป็นอย่างไรในสายตานานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักประกันสุขภาพไทย เป็นอย่างไรในสายตานานาชาติ
นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2 ที่มาของข้อมูล ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศต่างๆ ในรายงานประจำปีขององค์การอนามัยโลก (World Health Report & World Health Statistics) รายงานการวิจัยในวารสารวิชาการต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (international experts)

3

4 ระบบสุขภาพไทย ประเทศไทยมีผลลัพธ์สุขภาพ (health outcomes) ตามตัวชี้วัดต่างๆ ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนา นวัตกรรมด้านสุขภาพของไทย (Health innovations) หลายเรื่องในอดีตเป็นต้นแบบข้อเสนอในระดับสากล การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) การวางแผนครอบครัว (Family planning) การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ (HIV/AIDS prevention) การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Coverage)

5 Source: Rohde J et. al (2008)

6 Top rank in developing countries
Source: Rohde J et. al (2008)

7

8 ทำไมนานาชาติชื่นชม UC ไทย 1
ระบบพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยนักวิชาการและความรู้ที่พัฒนาขึ้นในประเทศ ระบบมีกลไกการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ การจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว (capitation payment) การจ่ายตามกลุ่มจำแนกโรคร่วม (DRGs) การจัดบริการสุขภาพโดยให้ความสำคัญกับบริการที่ระดับปฐมภูมิ (Health service based on primary care)

9 ทำไมนานาชาติชื่นชม UC ไทย 2
มีข้อมูลเชิงประจักษ์ (hard evidence) ที่ยืนยันผลสัมฤทธิ์ของระบบ UC ไทย สามารถปกป้องครัวเรือนไม่ให้ล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (prevention of medical impoverishment) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้มากขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นมากจนเป็นที่น่าวิตก

10 จำนวนครัวเรือนที่สามารถป้องกัน ไม่ให้ยากจนจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

11 การเข้าถึงบริการของผู้มีสิทธิ UC
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

12 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ต่อประชากรและร้อยละของ GDP

13 คนไทยกับระบบ UC ไทย มองและเข้าใจปัญหาอย่างเป็นระบบ (systems thinking) โดยคำนึงถึงพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศโดยรวม สนับสนุนการพัฒนาด้วยการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ การทำงานร่วมกับภาคีต่างๆ ในลักษณะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (strategic partner) ต่างคนต่างมีบทบาทที่แตกต่างกัน แต่หนุนเสริมกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากองค์กรใด แต่เป็นความสำเร็จร่วมของทุกองค์กร

14 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt หลักประกันสุขภาพไทย เป็นอย่างไรในสายตานานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google