งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย) Project Title (English)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย) Project Title (English)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย) Project Title (English)
รายชื่อนักศึกษา …………………………………………. อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 ความเป็นมาของโครงการหรือความสำคัญของโครงการ (เลือกใช้อย่างเดียว)
อธิบายถึงแรงจูงใจที่เลือกหัวข้อโครงงานนี้ อธิบายถึงความสำคัญ ประโยชน์ หรือการนำไปใช้ของโครงงาน

3 แนวคิดในการทำโครงงาน
อธิบายถึงกรอบแนวคิดหลักของกระบวนการหรือวิธีการที่จะนำมาใช้ในการทำโครงงาน

4 ทฤษฎีหรือสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง
อธิบายถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน แสดงถึงเฉพาะทฤษฎีที่จะนำมาใช้ อ้างอิงอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และเหมาะสม อาจจะแสดงในรูปแบบของสมการ รูปภาพ block diagram หรือ flow chart อธิบายถึงสมมติฐานที่ต้องใช้เพื่อเป็นกรอบแนวคิดของโครงงาน นำสมมติฐานมาใช้เพื่อจำกัดกรอบการทำโครงงานหลักที่จะนำมาใช้ พยายามทำให้สั้น กระชับและได้ใจความ

5 วัตถุประสงค์ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน เช่น
ทำแล้วจะได้ความรู้อะไร ทำแล้วจะได้โครงงานที่มีลักษณะอย่างไร เช่น เป็นซอฟตแวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือเป็นผลการศึกษา หรือ Simulation เป็นต้น

6 ขอบเขตการศึกษา (กำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อเป็นการตกลงร่วมกันกับกรรมการสอบว่าจะดำเนินการให้โครงงานแล้วเสร็จหมายความว่าอย่างไร) อธิบายถึงขอบเขตว่าในโครงงานหัวข้อนี้มีขอบเขตเพียงใด เช่น สร้างเครื่องมีพิกัดกำลังเท่าใด ความสามารถของซอฟต์แวร์หรือสิ่งที่จะประดิษฐ์ขึ้น จำนวนตัวอย่างในการศึกษา เป็นต้น

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน อธิบายถึงขั้นตอนในการดำเนินงานทั้งหมดตามแบบฟอร์ม
รายการ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 1. 2. 3. 4.

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ อธิบายถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงงานนี้เสร็จสิ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น หรืออธิบายเพิ่มในประเด็น ผลลัพธ์ที่จะได้จากการศึกษานี้คืออะไร ผลลัพธ์ที่จะได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์อย่างไร สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ สิ่งที่ผู้อื่นจะได้รับ

9 งบประมาณ แสดงรายละเอียดของงบประมาณ รายการวัสดุที่จะต้องซื้อ และราคา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อหัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย) Project Title (English)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google