งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อหัวข้อโครงงาน ( ภาษาไทย ) Project Title (English) รายชื่อนักศึกษา 1.…………………………………………. 2.…………………………………………. 3.…………………………………………. อาจารย์ที่ปรึกษา..........................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อหัวข้อโครงงาน ( ภาษาไทย ) Project Title (English) รายชื่อนักศึกษา 1.…………………………………………. 2.…………………………………………. 3.…………………………………………. อาจารย์ที่ปรึกษา.........................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อหัวข้อโครงงาน ( ภาษาไทย ) Project Title (English) รายชื่อนักศึกษา 1.…………………………………………. 2.…………………………………………. 3.…………………………………………. อาจารย์ที่ปรึกษา.......................................... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ( ถ้ามี ).......................................... ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 ความเป็นมาของโครงการหรือ ความสำคัญของโครงการ ( เลือกใช้อย่างเดียว ) อธิบายถึงแรงจูงใจที่เลือกหัวข้อโครงงานนี้ อธิบายถึงความสำคัญ ประโยชน์ หรือการ นำไปใช้ของโครงงาน

3 แนวคิดในการทำโครงงาน อธิบายถึงกรอบแนวคิดหลักของกระบวนการ หรือวิธีการที่จะนำมาใช้ในการทำโครงงาน

4 ทฤษฎีหรือสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง อธิบายถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน – แสดงถึงเฉพาะทฤษฎีที่จะนำมาใช้ – อ้างอิงอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และเหมาะสม – อาจจะแสดงในรูปแบบของสมการ รูปภาพ block diagram หรือ flow chart อธิบายถึงสมมติฐานที่ต้องใช้เพื่อเป็นกรอบ แนวคิดของโครงงาน – นำสมมติฐานมาใช้เพื่อจำกัดกรอบการทำโครงงาน หลักที่จะนำมาใช้ – พยายามทำให้สั้น กระชับและได้ใจความ

5 วัตถุประสงค์ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน เช่น – ทำแล้วจะได้ความรู้อะไร – ทำแล้วจะได้โครงงานที่มีลักษณะอย่างไร เช่น เป็น ซอฟตแวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือเป็นผลการศึกษา หรือ Simulation เป็นต้น

6 ขอบเขตการศึกษา ( กำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อเป็นการตกลง ร่วมกันกับกรรมการสอบว่าจะดำเนินการให้ โครงงานแล้วเสร็จหมายความว่าอย่างไร ) อธิบายถึงขอบเขตว่าในโครงงานหัวข้อนี้มี ขอบเขตเพียงใด เช่น สร้างเครื่องมีพิกัดกำลัง เท่าใด ความสามารถของซอฟต์แวร์หรือสิ่งที่จะ ประดิษฐ์ขึ้น จำนวนตัวอย่างในการศึกษา เป็น ต้น

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน อธิบายถึงขั้นตอนในการดำเนินงานทั้งหมดตาม แบบฟอร์ม รายการ ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย 1. 2. 3. 4.

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ อธิบายถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อ โครงงานนี้เสร็จสิ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น หรืออธิบายเพิ่มในประเด็น – ผลลัพธ์ที่จะได้จากการศึกษานี้คืออะไร – ผลลัพธ์ที่จะได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ อย่างไร – สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ – สิ่งที่ผู้อื่นจะได้รับ

9 งบประมาณ แสดงรายละเอียดของงบประมาณ – รายการวัสดุที่จะต้องซื้อ และราคา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อหัวข้อโครงงาน ( ภาษาไทย ) Project Title (English) รายชื่อนักศึกษา 1.…………………………………………. 2.…………………………………………. 3.…………………………………………. อาจารย์ที่ปรึกษา..........................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google